Gå till innehållet
Säkerhetsbältet har tryggat trafiken redan i 50 år

I ett halvt sekel har säkerhetsbältet varit obligatorisk säkerhetsutrustning i bilar. Motståndet mot säkerhetsbältet var i början hårt och principiellt, och dessutom var det få som använde bältet. Av Trafikskyddets uppföljningar framgår att nyttjandegraden för säkerhetsbälte i dagens läge är närmare hundra procent bland de som sitter i framsätet på personbilar. Man förstår säkerhetsbältets betydelse för trafiksäkerheten.

Säkerhetsbältet används till en utmärkt grad

Skyldigheten att montera säkerhetsbälte i nya bilar trädde i kraft 1.1.1971. Sedan 1975 är det obligatoriskt att använda säkerhetsbälte när man sitter i framsätet på en personbil och sedan 1987 även när man sitter i baksätet. 

Trafikskyddet har utrett användningen av säkerhetsbälte genom uppföljning sedan 1966. Enligt de granskningar som gjordes i fjol använde upp till 96 procent av de som åkte i framsätet säkerhetsbälte och det fanns ingen skillnad mellan landsvägs- eller stadskörning.*

”En absolut viktig faktor som ökat användningen har varit att bältespåminnare blivit vanligare. Enligt säkerhetsförordningen som godkändes 2019 blir bältespåminnare obligatoriska även för baksäten”, bekräftar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Säkerhetsbältet räddar liv

Vikten av att använda säkerhetsbälte kommer konkret fram varje år vid dödsolyckor som undersökts av undersökningskommissionerna för trafikolyckor. Enligt Olycksfallsinstitutet OTI hade nästan hälften av dem som omkom i trafikolyckor i person- eller paketbilar år 2019 inte använt säkerhetsbälte. Av dem hade var tredje, 21 personer, enligt undersökningskommissionernas bedömning kunnat överleva olyckan om de hade använt säkerhetsbälte.

I en mer långsiktig granskning av olyckor med paket- och personbilar 2006–2015 kunde användningen av säkerhetsbälte ha räddat över 300 personer från dödsfall.

”År 2009 bedömde ETSC (European Transport Safety Council) att säkerhetsbältet under de senaste 50 åren har räddat uppskattningsvis en miljon människor från döden”, konstaterar Heiskanen.

”Säkerhetsbältet är förra århundradets viktigaste passiva säkerhetsutrustning som förbättrat trafiksäkerheten. Däremot kan man genom att inte använda bältet nollställa alla biltillverkares investeringar i miljardklassen som sektorn har gjort under den senare hälften av århundradet. Övrig säkerhetsteknik fungerar inte heller som planerat om föraren inte sitter i sätet vid tidpunkten för kollisionen.”

Attityderna har förändrats med tiden

När skyldigheten att montera och använda säkerhetsbälte trädde i kraft var motståndet mot säkerhetsbältet starkt (Öppnas i ett nytt fönster). Till exempel kunde man i början be om att få ett läkarintyg där det hänvisades till att man inte behövde använda säkerhetsbälte av ”medicinska skäl”. Motståndarna argumenterade också att de skulle strypas av eller fastna i bältet om bilen sänktes ner i vattnet. I ljuset av dagens forskning vet vi att sådana olyckor är mycket sällsynta.

”I dag förs motsvarande diskussioner till exempel om användningen av cykelhjälm. För några decennier sedan talades det på samma sätt om motorcykelhjälmar och motståndarna var lika högljudda. I dag finns det allt färre förare och passagerare som har levt en tid då det inte skulle ha varit obligatoriskt att använda säkerhetsbälten eller -säten. Det är allmänt känt att barnet lär sig och tar till sig föräldrarnas vanor och uppfattningar, och trafikvanor utgör inget undantag från detta. Säkerhetsbältet har blivit nästan en självklarhet och allmänheten förstår hur det tryggar trafiken”, konstaterar Trafikskyddets Heiskanen.

*Trafikskyddet följer årligen upp användningen av säkerhetsbälte på riksnivå. År 2020 samlade man in över 61 000 observationer av användning av säkerhetsbälte. 96 procent av personerna i framsätet använde säkerhetsbälte i personbilar.