Gå till innehållet
Med cykel över körbanan – vem väjer? Övergångsperioden för vägtrafiklagen håller på att löpa ut

Den nuvarande vägtrafiklagen fyller två år onsdagen den 1 juni. Bemärkelsedagen innebär också att övergångsperioden löper ut i fråga om hur man märker ut fortsättningen på en cykelbana: i fortsättningen är fortsättningen av en cykelbana markerad endast om man med hjälp av vägmarken har anvisat att det råder väjningsplikt på körbanan. Även om ändringarna i vägnätet har genomförts flitigt, påminner Trafikskyddet och Trafikledsverket fortfarande väganvändarna om att beakta vägmärkena och -situationen som helhet – det lönar sig ännu inte att lita på enbart vägmarkeringen.

”När en cyklist kommer från cykelvägen till körbanan, kan övergångsstället på körbanan se ut på flera olika sätt. Man kan använda ett märke för fortsättning på en cykelbana, skyddsvägsmålningar eller så kan stället vara omarkerad. Vägtrafiklagen som trädde i kraft för två år sedan förtydligade situationer där en fortsättning på en cykelbana markeras på körbanan. En fortsättning på en cykelbana markeras med vägmarkeringar endast om de som kör på körbanan har anvisats väjningsplikt genom ett vägmärke. Dessa märken är: den s.k. triangeln med spets och STOP-märket samt det nya märket för väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen.

”Om dessa vägmärken inte finns på körbanan, bestäms väjningen enligt trafikreglerna. Cyklister som kommer från en cykelväg måste alltså väja för trafik på körbanan som kör rakt från både höger och vänster, om det inte finns ett väjningsmärke för bilister eller om de inte håller på att svänga. Bilisten ska väja för cyklisten när vägmärket förpliktar, när bilisten svänger, kommer från en gård eller lämnar en rondell. Oberoende av fortskaffningsmedel ska man alltid närma sig korsningar med försiktighet och framförhållning i enlighet med skyldigheten att förutse trafiken som står i vägtrafiklagen” sammanfattar Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

Animationen åskådliggör olika variationer för att korsa en körbana

Uppmärksamhet på trafikmärken och trafiksituationen som helhet

Övergångsperioden på två år för att märka fortsättningen av cykelbanan håller på att löpa ut i slutet av månaden. I landsvägsnätet som förvaltas av Trafikledsverket är märkningarna som är förenliga med den nya lagen i stor utsträckning redan färdiga. Utöver landsvägsnätet finns det också gott om övergångsställen för cyklister i kommunernas gatunät. På grund av det enorma antalet kan det fortfarande finnas markerade fortsättningar av cykelbanan vid övergångsställena som är enligt de gamla reglerna. Man måste alltså fortfarande alltid rikta blicken mot trafikmärken och trafiksituationen som helhet.

”I landsvägsnätet började man göra ändringar genast när lagen trädde i kraft sommaren 2020. Övergångsställena har alltså antingen ändrats till skyddsvägar eller försetts med ett vägmärke som anger väjningsplikt för fordonstrafik som passerar fortsättningen av cykelvägen”, berättar Jukka Hopeavuori, sakkunnig inom vägtrafikstyrning vid Trafikledsverket.

”Samtidigt har situationen beträffande väjningsarrangemangen i korsningarna granskats i sin helhet och vägmärken eller vägmarkeringar har vid behov lagts till där de saknats. I korsningarna på landsvägen har man enligt våra anvisningar alltid markerat att den andra riktningen är väjningspliktig, med undantag för mycket små anslutningar”, fortsätter Hopeavuori.

Vid de egna rutterna lönar det sig att vara noggrann med hur den lagenliga ändringen har gjorts vid cyklistens övergångsställen.

”På många bekanta övergångsställen för cyklister hade man tidigare märkt ut en fortsättning på cykelvägen, som nu har ändrats till skyddsväg. Även om märkena skiljer sig från varandra har ingenting förändrats med tanke på cyklistens väjningsplikt. Cyklister får köra över vägen längs en skyddsväg, men de måste väja för bilar som kör direkt på körbanan. Om en cyklist leder sin cykel är han eller hon en fotgängare som bilisterna ska ge fri passage för”, förklarar Valtonen.

Mer information

forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, tfn 040727 7776

Jukka Hopeavuori, sakkunnig inom vägtrafikstyrning, Trafikledsverket, tfn 029534 3047