Gå till innehållet
Autoilija poistuu liikenneympyrästä ja antaa tietä jalankulkijoille ja pyöräilijälle.
Trafikskyddet uppmuntrar kommunerna att införa lägre hastighetsbegränsningar

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja gång- och cykelsäkerheten. Att sänka hastigheterna är en effektiv säkerhetsåtgärd inom områden där man går och cyklar mycket. Det påverkar också huruvida trafiken upplevs som säker. I Trafikskyddets enkät betraktade en stor del av respondenterna hastighetsbegränsningen 30 km/h som säker. I genomsnitt är en fjärdedel av kommunernas gator områden med 30 km/h.

Cirka hälften av olyckor i vägtrafiken som leder till personskada sker i tätortsområden. När Trafikskyddet jämförde hastighetsbegränsningarna på kommunens gator med antalet olyckor* kunde man se en korrelation mellan antalet olyckor och vägavsnitt med 30 km/h. Antalet olyckor som ledde till personskada minskade något när antalet vägavsnitt med 30 km/h ökade.

”I till exempel Esbo har nästan 60 procent av gatorna 30 km/h. Antalet offer för trafikolyckor i förhållande till invånarantalet är litet jämfört med andra stora städer. Att sänka hastigheten är en effektiv säkerhetsåtgärd, men det är inte nödvändigtvis någon genväg till lycka. I till exempel Uleåborg är det både få olyckor och få områden med 30 km/h. En lösning för kommunen kan också vara att skilja gång- och cykeltrafiken från motorfordonstrafiken. Det viktiga är att trafikmiljön stödjer hastighetsbegränsningen. För att begränsningarna ska följas krävs det också trovärdig övervakning”, förtydligar Juha Valtonen, forskningschef vid Trafikskyddet.

Kommunens beslutsfattare önskas vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten

Fordonens hastighet påverkar också hur trafiken upplevs. När man i Trafikskyddets enkäter** utredde finländarnas inställning till hastighetsbegränsningen 30 km/h betraktade 62 procent av respondenterna den som säker. Nästan åtta av tio anser 30 km/h vara åtminstone någorlunda godtagbart i områden där man går och cyklar mycket.

Kommunerna förvaltar trafikområden där större delen av den dagliga gångtrafiken finns. 80 procent av de som svarade på Trafikskyddets enkät ville att den nya kommunfullmäktige aktivt skulle främja trafiksäkerheten i hemkommunen. Trafikskyddet uppmuntrar kommunerna att införa lägre hastighetsbegränsningar.

”Att trafiken upplevs som säker på till exempel skolresan är en viktig dragkraftsfaktor för kommunerna. En av åtgärderna i utkastet till trafiksäkerhetsstrategin är att sänka hastigheten så att den stödjer gång- och cykeltrafikens säkerhet. Hastigheten bör sänkas till 30 km/h speciellt i områden där man går och cyklar mycket och där det finns många skyddsvägar, skolor eller servicehus. Att sänka hastigheten på hemgator ökar också den upplevda säkerheten”, sammanfattar Trafikskyddets verkställande direktör Pasi Anteroinen.

 *I jämförelsen användes det senaste Digiroad-materialet, där man kan söka hastighetsbegränsningarna på kommunernas gator. 7,3 procent av gatuavsnitten i materialet saknade information om hastighetsbegränsningens värde. Vill du ha uppgifterna för din egen kommun? Ta kontakt.

**Våren och försommaren 2021 undersökte Trafikskyddet vad finländarna tycker om lägre hastighetsbegränsningar. Drygt 1 000 personer deltog i båda enkätundersökningar, som genomfördes av Kantar TNS Oy.