Gå till innehållet
Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan.
Kunskaper om väjningsreglerna borde förbättras

I en situation där en körbana korsas vid ett övergångsställe är färdordningen fortfarande oklar för många. I Trafikskyddets enkät kände man relativt väl till förarens skyldighet att ge väg åt fotgängare. Oklarheten tätnade när cyklister eller elsparkcyklister korsade vägen. När skolorna börjar bedriver Trafikskyddet en kampanj om speciellt väjningsregler och regler för övergångsställen. 

I Trafikskyddets enkät i början av sommaren visades en bild av en väg som korsas av ett övergångsställe. Respondenterna tillfrågades om färdordningen när en fotgängare, en person som leder en cykel, en cyklist, och en elsparkcyklist kommer till övergångsstället.

Över nio av tio visste att bilisten måste väja i en situation där en fotgängare korsar vägen på ett övergångsställe.  Fem procent ansåg att fotgängaren borde ge väg åt bilisten i situationen. Största delen (89 procent) visste att bilisten också måste väja för den som leder cykeln på övergångsstället.

”När en cyklist övergår från att sitta på sadeln till att leda en cykel jämställs hen med en fotgängare. På övergångsställen måste förare ge fri passage åt fotgängare. Läsåret som inleds nästa vecka hämtar med sig igen ett stort antal skolresande, så varje förare måste nu hålla sig skarp i situationer med övergångsställen”, betonar Trafikskyddets utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen.

Det är också viktigt att vara förutseende.

”Ett fordon som stannat framför ett övergångsställe får inte passeras utan att stanna. Om sikten över övergångsstället är skymd på något annat sätt, ska föraren sakta in och vid behov stanna före övergångsstället.” En förstaklassare eller större fotgängare blir lätt skymd av buskar och parkerade bilar. Genom att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till den som kör före är det lättare att observera övergångsställen”, betonar Pohjonen.

Det är tillåtet att korsa övergångsstället när man cyklar

Trafikskyddets enkät visade att oklarheter uppstår vid situationer där någon annan än en fotgängare kommer till övergångsstället. 58 procent av respondenterna visste att cyklister måste väja när de kommer från en cykelbana till körbanan, även om hen skulle korsa körbanan längsmed ränderna på övergångsstället. Något färre (52 procent) visste att elsparkcyklister väjer när de kommer till övergångsstället.

”Största delen av elsparkcyklarna har en konstruktiv hastighet på över 15 km/h, varvid de jämställs med cyklar och man ska röra sig med dem enligt cyklisternas regler. En cyklist som kommer från en cykelbana ska väja för trafik på körbanan både från höger och vänster, om det inte finns något väjningsmärke på körbanan eller om andra fordonet inte är på väg att svänga in på en väg som cyklisten korsar”, räknar Pohjonen upp och påminner om att bilisten måste väja för cyklister även när de kommer ut från en gård och när de lämnar en rondell.

”Man hör alltid tidvis påståendet att man inte får cykla på ett övergångsställe. Den här uppfattningen är felaktig. Man får cykla över vägen längs övergångsstället, men färdordningen avgörs som jag berättade tidigare”, påpekar Pohjonen.

Trafikskyddets kampanj fortsätter med att gå igenom väjningsreglerna

När skolorna börjar bedriver Trafikskyddet igen en kampanj om väjningsreglerna med hjälp av sloganen Känner du till trafikreglerna? Särskild uppmärksamhet fästs vid situationer mellan bilister och cyklister samt vid situationer med övergångsställen.

*Trafikskyddet utredde finländarnas kännedom om reglerna i månadsskiftet maj–juni 2022. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1005 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var bilförare