Siirry sisältöön
Koulun liikenneympäristön ja koulumatkojen turvallisuustarkastelu

Turvallisuustarkastelu on hyvä pohja koulun liikennekasvatuksen suunnitteluun. Tarkastelun avulla liikennekasvatuksen sisällöt voidaan liittää oppilaiden jokapäiväiseen liikkumisympäristöön. Kartoittamalla koulureitin vaaranpaikat ja ongelmakohdat saadaan samalla konkreettisia ehdotuksia koulun piha-alueen ja koulun lähiympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Tavoite
  • Liikenneympäristön turvallisuustarkastelu auttaa keskittymään opetuksessa olennaisiin, oppilaiden oman liikkumisympäristön kannalta keskeisiin asioihin.
  • Löydetyt puutteet tai vaaranpaikat voidaan viedä myös ympäristöstä vastaavien tietoon ja parannettavaksi.
Nämä tarvitset
  • Turvallisuustarkastelu voidaan toteuttaa liitteenä löytyvillä lomakkeilla tai sähköisesti esimerkiksi Google MyMaps -palvelussa. Tarkastelun tarkoitus on tukea opetusta.

Ohjeita ja vinkkejä toteutukseen

Valitse toteuttamistapa oppilaiden iän mukaan. Alkuopetuksessa kartoitus kannattaa tehdä yhteistyössä huoltajien kanssa. Kolmansista luokista eteenpäin voidaan hyödyntää oppilaiden kehittyviä valmiuksia ongelmien analysoinnissa ja johtopäätösten teossa.

Koulumatkan turvallisuustarkastelu voidaan toteuttaa myös osittaisena kotiläksynä, jolloin lapset täyttävät lomaketta yhdessä huoltajan kanssa.

Turvallisuustarkastelun apuna voidaan käyttää karttaa. Siihen on helppo piirtää koulumatka ja ympyröidä ongelmalliset kohdat. Karttaa voi käyttää myös koulun tai luokan yhteenvedon kokoamiseen. Ongelmakohdat merkitään ja suurimpiin ongelmakohtiin sisällytetään sekä perustelut paikan vaarallisuudesta että toimenpide-ehdotukset asian korjaamiseksi.

Koulumatkoja ja koulun lähiympäristöä voidaan käydä kävelemässä yhdessä luokan voimin tai pienryhmissä ja näin tutustua turvalliseen liikkumiseen aidoissa ympäristöissä.

Liikennesääntöjä voidaan opettaa kartoituksessa esiin nousseiden, tuttujen paikkojen avulla. Turvalliset toimintatavat jäävät parhaiten oppilaiden mieleen konkreettisten toimintamallien ja -ohjeiden avulla.

Oppilaat voivat video- tai valokuvata itse vaarallisiksi koettuja paikkoja jatkotyöskentelyä varten. Niistä voidaan tehdä esimerkiksi samalla alueella asuvien oppilaiden ryhmätöinä esityksiä, piirustuksia tai niiden pohjalta voidaan laatia julisteita koulun seinille. Painopisteen tulisi olla ratkaisujen löytämisessä kyseisiin ongelmapaikkoihin ja -tilanteisiin niin, että sekä ympäristöratkaisut että tienkäyttäjien oma kulkeminen kyseisissä paikoissa otetaan huomioon. Näitä tuotoksia voidaan esitellä esimerkiksi vanhempainillassa.

Läpikäynti ja jatkotoimet

Koulun pihan ja lähiympäristön sekä koulumatkojen turvallisuustarkasteluista on hyvä tiedottaa huoltajille. Havaitut ongelmapaikat voidaan nostaa keskusteluun vanhempainilloissa tai laatimalla niistä erillinen viesti huoltajille esim. Wilmaan. Lasten turvallinen liikkuminen on huoltajille tärkeää joten, joten myös vanhempainyhdistykset voivat toimia turvallisuuskysymysten esille nostamisessa. Myös paikalliset tiedotusvälineet voivat olla kiinnostuneita koulu työskentelystä sekä lähiympäristön turvallisuuskysymyksistä.

Koulun pihan ja koulun lähiympäristön turvallisuustarkastelu

Lähiympäristön turvallisuustarkastelu auttaa käymään läpi asioita, jotka vaikuttavat oppilaiden liikkumisen turvallisuuteen koulun alueella. Sen avulla selvitetään muun muassa:

  • Millaiset ovat liikenteen järjestelyt koulun piha-alueella?
  • Millaiset ovat liikenteen järjestelyn koulun lähiympäristössä?
  • Miten koulun piha-alueen liikenteen järjestelyistä viestitään?

Tarkistuslistan avulla on helppo arvioida, mitkä tekijät oman koulun osalta ovat kunnossa ja missä löytyy kehitettävää. Kun ongelmakohdat ovat tiedossa, sovitaan menettelytavoista asian korjaamiseksi. Lomaketta ja sen esiin tuomia asioita voidaan käyttää toiminnan suunnittelun tukena esimerkiksi opettajien kokouksissa, koulun johtokunnissa tai vanhempainilloissa.

Koulumatkojen turvallisuustarkastelu

Koulumatkojen turvallisuustarkastelussa oppilaiden ja huoltajien näkökulma on tärkeä. Kun oppilaat otetaan kartoituksiin mukaan, saadaan selville heidän käyttämänsä reitit sekä hankalaksi koetut paikat. Lapset ovat oman liikkumisensa asiantuntijoita. He käyttävät usein reittejä, joita aikuiset eivät tiedä ja liikenneympäristö näyttäytyy lapsille erilaisena kuin aikuisille.

  • Miten oppilaat kulkevat kouluun?
  • Mitkä paikat koulumatkalla oppilaat/huoltajat kokevat hankaliksi tai vaarallisiksi?
  • Mitä parannusehdotuksia oppilailla itsellään/huoltajilla on vaarallisiksi kokemiinsa paikkoihin?
  • Mitä toimintaohjeita oppilaat antaisivat itselleen vaarallisiin paikkoihin?