Siirry sisältöön
Jalankulkija moikkaa parkkipaikalla autoilijaa

Työmatkaliikenne

Turvallinen työliikenne on keskeinen osa työturvallisuutta, ja liikenneturvallisuus tulee sisällyttää osaksi työpaikan turvallisuuskulttuuria. Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen viestinnällä sekä tekemällä yhteistyötä suoraan työpaikkojen kanssa.

Info-TV-materiaalit ja uutiskirje

Liikenneturva tarjoaa työpaikkojen käyttöön monipuolisia toimintamalleja ja materiaaleja. Monet näistä ovat helposti otettavissa osaksi työpaikan sisäistä viestintää, kuten vaikkapa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän asiakaskirjeemme tarjoamat artikkelit sekä info-tv -materiaalit eri liikenneaiheista.

Yhteistyö työpaikkojen kanssa

Liikenneturva tekee myös yhteistyötä työpaikkojen kanssa, jotka tarvitsevat tukea liikenneturvallisuusasioissa. Yhteistyön kesto on yleensä 3-4 vuotta. Yhteistyön tavoitteena on, että liikenneturvallisuusasiat on sisällytetty työpaikan toimintakulttuuriin ja työpaikalla osataan hyödyntää erilaisia toimintamalleja.

Yhteistyön aluksi kartoitetaan työpaikan lähtötilanne ja liikenneturvallisuustavoitteet. Henkilökunnan työmatkaliikennetapoja ja kokemuksia selvitetään useimmiten erityisellä henkilöstökyselyllä, joka on aina osa pitkäjänteistä yhteistyötä. Sen yhteenvetoa voidaan hyödyntää tavoitteiden asettelussa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Toimenpiteet voivat olla viestintää, koulutusta tai näiden kahden yhdistelmää.

Tavoitteet ja valitut toimintatavat on hyvä kirjata toimintaohjelmaksi, käsikirjaksi tai muuksi kirjalliseksi dokumentiksi. Liikenneturva toimii sparraajana eli tarjoaa ideoita ja on tukena toimenpiteiden toteutuksessa. Päävastuu on kuitenkin työpaikalla.

Jos haluat tehdä yhteistyötä henkilöstösi työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi, ota yhteys Liikenneturvan lähimpään aluetoimipisteeseen (Avautuu uuteen ikkunaan).

Käyttäytymisen muutos vie aikaa

Työpaikalla toteutettavat toimenpiteet tähtäävät pitkälti asenteiden ja sitä kautta käyttäytymisen muutokseen. Tämä työ vie aikaa. Olennaista ei ole saada mahdollisimman paljon ja suuria asioita tehtyä lyhyessä ajassa, vaan pikemminkin saada turvallisuustyön kulttuuria muutettua niin, että se sisältää jatkossa myös liikenneturvallisuusasioita.

Usein luullaan ihmisten muuttavan käyttäytymistään, kunhan heille kerrotaan oikea tapa toimia, mutta näin yksinkertaista se ei ole. Pinttyneistä tavoista on vaikea oppia pois.

Jos työpaikalla toteutetaan esimerkiksi tapahtuma tai kampanja, eikä työntekijöiden käyttäytymisessä ole saman tien havaittavissa suuria muutoksia, ei työmatkaliikenteen turvallisuuteen panostamisesta ole syytä luopua vaan kannattaa pitää aihetta sitkeästi esillä. Vuosittaiset arvioinnit on syytä tehdä, mutta suurempia vaikutuksia on todennäköisesti havaittavissa vasta useamman vuoden kuluttua.

Yhteistyöjakson päättyessä toistetaan henkilöstökysely. Kyselyn tulosten avulla on mahdollista saada esiin muutoksia henkilöstön liikennekäyttäytymisessä ja asenteissa liikenneturvallisuuteen. Tulokset myös auttavat jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.

Liikenneturvallisuus tärkeä osa työsuojelua

Työliikenteen turvallisuus kannattaa sisällyttää osaksi jokaisen työpaikan strategiaa ja toimintatapoja. Käytännön toimenpiteiden valintaan vaikuttavat työpaikan tarpeet, toimiala ja koko. Liikenneturva tarjoaa työliikenteen turvallisuuden parantamiseksi monipuolisia toimintamalleja, työkaluja ja aineistoja.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa työliikenteessä.

Työmatkatapaturmia vuosittain yli 20 000

Maassamme tehdään päivittäin yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa. Vuosittain tapahtuu noin 20 000 työmatkatapaturmaa. Vaaroja työmatkaan tuo erityisesti matkan tuttuus. Riskit lisääntyvät erityisesti silloin, kun töihin menijä tai töistä lähtijä on väsynyt, hänellä kiire tai sääolosuhteet ovat huonot. Myös ruuhka ja mieltä painavat työasiat voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Työ- ja työasiamatkojen liikenneturvallisuus onkin yrityksen työturvallisuuden kannalta keskeinen asia.

Työntekijän tapaturmalla liikenteessä, aivan kuten työssäkin, on monenlaisia seurauksia työpaikalla. Huoli tapaturmaan joutuneesta työkaverista on suuri, ja vakavampi loukkaantuminen tai kuolema pysäyttää hetkeksi ainakin lähiyhteisön – pienehköillä työpaikoilla jopa koko yrityksen.

Työmatkaturvallisuuden parantaminen hyödyttää kaikkia osapuolia

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi työntekijän liikenneonnettomuudella on työnantajalle usein myös taloudellisia seurauksia. Pidemmällä sairauslomalla olevan työntekijän työpanoksen menetys joudutaan korvaamaan sijaisella tai muiden työntekijöiden ylitöillä. Moniin tehtäviin ei ole heti saatavissa osaavaa sijaista, ja niin rekrytointiin kuin perehdytykseenkin kuluu aikaa ja työpanosta. Myös tehtävien uudelleenorganisointi aiheuttaa usein kustannuksia ja tuottavuuden heikkenemistä.

Työliikennevahingot ovat myös usein seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot. Siksi niissä menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työtapaturmissa. Työnantajien sitoutuminen työntekijöidensä työmatkaturvallisuuden parantamiseen hyödyttää paitsi työntekijää myös työnantajaa.

Turvallisen työmatkaliikenteen suunnittelu on osa työpaikkojen työsuojeluturvallisuutta, työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia sekä yritysvastuun tavoitteiden saavuttamista. Vastuullinen organisaatio kiinnittää huomiota työliikenteen ympäristötekijöiden lisäksi työntekijöiden turvalliseen liikkumiseen työmatkoillaan.

Työpaikka, jonka henkilöstö liikkuu liikennesääntöjä noudattaen ja muut huomioiden, tuottaa turvallisuutta myös muille.

Toimenpiteet kannattaa valita organisaation omista lähtökohdista

Työliikenteen läheltä piti -tilanteiden ja onnettomuuksien vähentämiseksi on monenlaisia toimia ja keinoja. Työnantaja voi esimerkiksi huolehtia toimipaikan piha-alueen turvallisuudesta, tiedottaa liikenteen riskeistä henkilökunnalle, laatia organisaation omat liikenneturvallisuusohjeet sekä järjestää tietoiskuja ja tapahtumia.

Valitut toimenpiteet riippuvat työpaikasta ja sen tarpeista liikkumisen turvallisuuteen liittyen. Tarkoituksena ei ole tehdä mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti. Tärkeämpää on ottaa liikenneturvallisuusasiat pysyväksi osaksi työpaikan turvallisuuskulttuuria, vaikka se ottaakin usein aikaa.

Henkilöstöä kannattaa kuulla ja kannustaa

Työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita oman työnsä ja omien työmatkojensa turvallisuuspuutteista. Henkilöstöä kannattaakin kannustaa jatkuvaan turvallisuushavaintojen tekoon myös työmatkoilla.

Liikenneturvallisuustyö pohjautuu pitkälti juuri vuorovaikutteisuuteen, ja aktiivisesti toimivat mallit työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi antavat työnantajille mahdollisuuden kehittää selkeitä tavoitteita ja mittareita työsuojeluun sekä vastuullisuuteen.