Henkilöauton kuljettajien onnettomuusriski lähtee keski-iän jälkeen nousemaan noin 70 vuoden iässä.Haurastuva keho altistaa vakavalle loukkaantumiselle ja menehtymiselle liikenteessä. Kehon muutokset myös vaikuttavat siihen, millaisia onnettomuuksia ikääntyneelle väestölle tyypillisesti tapahtuu. Liikennetilanteiden havaitseminen, arviointi ja reagointi voivat hidastua, mikä tekee erityisesti monimutkaisista liikennetilanteista haastavia.

Vanheneminen muuttaa ihmistä yleensä hitaasti ja vähitellen, siten muutokset ovat myös hyvin yksilöllisiä. Vaikka ikä toisi tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita, moni osaa varautua niihin ennakoinnilla ja varovaisuudella. Kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Iän myötä yleistyvien sairauksien ja lääkityksen vaikutukset liikenteessä tulee myös huomioida. Parhaimmillaan sairauden hyvä hoito ja lääkitys edistävät turvallista liikkumista liikenteessä. Oman olotilan tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää. Lisätietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista liikenteessä on Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä -oppaassa.

Ikääntyneiden liikenneturvallisuus tilastojen valossa

Tieliikenteessä menehtyneistä lähes joka kolmas ja loukkaantuneista joka seitsemäs on täyttänyt 65 vuotta. Suurin osa ikääntyneiden vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu autolla matkustettaessa, joko kuljettajana tai matkustajana. Ikääntyvä keho on herkempi vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmilla.

Väestön vanhentuessa myös ajokortillisten ikääntyneiden osuus kasvaa. 2010-luvulla 65 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden lukumäärä kasvoi yli 300000:lla henkilöllä. Se on enemmän kuin tapahtunut ajokortin haltijoiden määrän kasvu kaikissa ikäluokissa yhteensä. Ikäkuljettajien määrän on ennustettu kasvavan ainakin 2040-luvulle asti. Erityisesti vanhimmissa ikäluokissa ajokortit lisääntyvät reippaasti. 80 vuotta täyttäneiden ajokortin haltijoiden on arvioitu nelinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä.

Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokorttimäärien on arveltu kasvavan

  • yli 10 % 65-69 -vuotiaiden
  • lähes 65 % 70-74 -vuotiaiden
  • noin 2,5 kertaiseksi 75-79 -vuotiaiden ja
  • nelinkertaiseksi yli 80 -vuotiaiden osalta.

Ajokorttien määrän kasvu selittyy osittain sillä, että entistä ikääntyneemmät ovat terveitä ja sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla. Terveet, hyväkuntoiset ja ajamaan tottuneet ikääntyneet kuljettajat eivät myöskään muodosta erityistä riskiä liikenteessä.

Katso voimassa olevien ajokorttien tilasto 65 vuotta täyttäneistä (Traficom).

Ikääntyneille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat

  • auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen
  • jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen liukkaalla säällä ja
  • pyöräilijänä risteysajo

Ikääntyneiden kuljettajien aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet sekä sairaskohtaukset erityisesti ulosajoissa. Onnettomuuksia, joihin liittyy alkoholi ja ylinopeus, iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän. 

Ikääntyneiden jalankulkijoiden kuolemista kolmannes ja loukkaantumisista yli puolet tapahtuvat suojatiellä.  Tienylitykset tulisikin tehdä turvallisiksi rakenteellisia ratkaisuja apuna käyttäen ja autoliikennettä rauhoittamalla. Ajokaistojen välissä oleva koroke antaa ikääntyneelle jalankulkijalle mahdollisuuden ylittää katu rauhallisesti yksi ajokaista kerrallaan.

Ikääntyneillä pyöräilijöillä riski kuolla liikenteessä on korkeampi muuhun väestöön verrattuna. Pyöräily on kuitenkin kävelyn tavoin hyvä toimintakykyä ylläpitävä tapa liikkua.  

Ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistäminen

Väestön vanheneminen on otettava huomioon muun muassa liikenteen suunnittelussa. Liikenneturva pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin siten, että ikääntyneiden turvallisuus ja liikkumistarpeet otettaisiin huomioon liikennettä koskevissa suunnitelmissa ja ratkaisuissa.

Liikenneturva tukee ikääntyneiden turvallista liikennekäyttäytymistä tarjoamalla koulutusta ja aineistoja ikääntyneille sekä heidän läheisille ja eri ammattiryhmille

Liikenneturva järjestää ikääntyneille muun muassa teematilaisuuksia liikkumisen eri teemoista sekä ikäautoilijan kuntokursseja. Koulutuksia ja tilaisuuksia järjestetään esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen sekä vanhusneuvostojen pyynnöstä ja suunnittelussa otetaan huomioon tilaajan toivomukset. Myös ikääntyneiden parissa toimiville ammattilaisille sekä omaisille on tarjolla tilaisuuksia eri aiheista. Lisäksi Liikenneturva järjestää tapahtumia eri kampanjoiden yhteyteen ja osallistuu sekä paikallisesti että valtakunnallisesti järjestettäviin tapahtumiin. Lisätietoja eri alueiden paikallisesta toiminnasta voi kysellä Liikenneturvan toimipisteistä.

Liikenneturva tuottaa kattavasti materiaalia ikääntyneiden liikenneturvallisuudesta, muun muassa oppaita. Materiaalit ovat tulostettavissa ja tilattavissa Materiaalit-osiossa. Ikääntyneille kuljettajille on tarjolla materiaalia autoilun itsearviointiin ja sopivan auton hankintaan. Lue lisää: Pitkäikäistä autoilua turvallisesti.

Tavoitteena on, että ikääntyneet pystyvät liikkumaan liikenteessä turvallisesti ja esteettömästi.

Aihepiirit: