Onnettomuusriski lähtee nousemaan tasaisesti noin 70 vuoden iässä. Haurastuva keho altistaa vakavalle loukkaantumiselle ja menehtymiselle liikenteessä. Kehon muutokset myös vaikuttavat siihen, millaisia onnettomuuksia ikääntyneelle väestölle tyypillisesti tapahtuu. Liikennetilanteiden havaitseminen, arviointi ja reagointi voivat hidastua, mikä tekee erityisesti monimutkaisista liikennetilanteista haastavia.

Vanheneminen muuttaa ihmistä yleensä hitaasti ja vähitellen, siten muutokset ovat myös hyvin yksilöllisiä. Vaikka ikä toisi tullessaan liikkumista hankaloittavia vaivoja ja puutteita, moni osaa korvata ne ennakoinnilla ja varovaisuudella. Kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä.

Iän myötä yleistyvien sairauksien ja lääkityksen vaikutukset liikenteessä on myös hyvä huomioida. Parhaimmillaan sairauden hyvä hoito ja lääkitys edistävät turvallista liikkumista liikenteessä. Oman olotilan tarkkailu ennen liikenteeseen lähtöä ja siellä ollessa on tärkeää. Lisätietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista liikenteessä on Sairaudet, lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä -oppaassa.

Iäkkäiden liikenneturvallisuus tilastojen valossa

Tieliikenteessä menehtyneistä lähes joka kolmas ja loukkaantuneista joka seitsemäs oli iäkäs. Suurin osa iäkkäiden vakavista liikenneonnettomuuksista tapahtuu autolla matkustettaessa, joko kuljettajana tai matkustajana. Ikääntyvä keho on herkempi vammautumaan ja vammat paranevat huonommin kuin nuoremmilla.

Väestön vanhentuessa ajokortillisten iäkkäiden osuus kasvaa.

Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokorttimäärien on arveltu kasvavan

  • yli 10 % 65-69 -vuotiaiden
  • lähes 65 % 70-74 -vuotiaiden
  • noin 2,5 kertaiseksi 75-79 -vuotiaiden ja
  • nelinkertaiseksi yli 80 -vuotiaiden osalta.

Ajokorttien määrän kasvu selittyy osittain sillä, että entistä iäkkäämmät ovat terveitä ja sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla. Terveet, hyväkuntoiset ja ajamaan tottuneet iäkkäät kuljettajat eivät myöskään muodosta erityistä riskiä liikenteessä.

Katso taulukko ajokortillisista 65 vuotta täyttäneistä (Traficom).

Iäkkäille tyypillisiä riskejä liikenteessä ovat

  • auton kuljettajana kolmion takaa ajaminen risteykseen, erityisesti vasemmalle kääntyminen
  • jalankulkijana suojatien ylittäminen sekä kaatuminen liukkaalla säällä ja
  • pyöräilijänä risteysajo

Iäkkäiden kuljettajien aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet sekä sairaskohtaukset erityisesti ulosajoissa. Onnettomuuksia, joihin liittyy alkoholi ja ylinopeus, iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän. 

Iäkkäiden jalankulkijoiden kuolemista kolmannes ja loukkaantumisista yli puolet sattuvat suojatiellä.  Tienylitykset tulisikin tehdä turvallisiksi rakenteellisin ratkaisuin ja autoliikennettä rauhoittamalla. Koroke ajokaistojen välissä helpottaa ohiajavan liikenteen arviointia ja antaa mahdollisuuden levähtää.

Iäkkäillä pyöräilijöillä riski kuolla liikenteessä on korkeampi muuhun väestöön verrattuna. Pyöräily on kuitenkin kävelyn tavoin hyvä toimintakykyä ylläpitävä tapa liikkua.  

Iäkkäiden liikenneturvallisuuden edistäminen

Väestön vanheneminen on otettava huomioon muun muassa liikenteen suunnittelussa. Liikenneturva pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin siten, että iäkkäiden turvallisuus ja liikkumistarpeet otettaisiin huomioon liikennettä koskevissa ratkaisuissa. Esimerkiksi kunnille on tarjolla toimintamalli liikenneympäristön vaaranpaikkakartoitusten tekemistä varten.

Liikenneturva järjestää iäkkäille muun muassa teematilaisuuksia liikkumisen eri teemoista sekä ikäautoilijan kuntokursseja. Koulutuksia ja tilaisuuksia järjestetään esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen sekä vanhusneuvostojen pyynnöstä ja suunnittelussa otetaan huomioon tilaajan toivomukset. Myös iäkkäiden parissa toimiville ammattilaisille sekä omaisille on tarjolla tilaisuuksia eri aiheista. Lisäksi Liikenneturva järjestää tapahtumia eri kampanjoiden yhteyteen ja osallistumme sekä paikallisesti että valtakunnallisesti järjestettäviin iäkästapahtumiin. Lisätietoja eri alueiden paikallisesta toiminnasta voi kysellä toimipisteistämme.

Liikenneturva tuottaa kattavasti materiaalia iäkkäiden liikenneturvallisuudesta, muun muassa oppaita. Materiaalit ovat tulostettavissa ja tilattavissa Materiaalit-osiossa. Iäkkäille kuljettajille on tarjolla materiaalia autoilun itsearviointiin ja sopivan auton hankintaan. Lue lisää: Pitkäikäistä autoilua turvallisesti.

Tavoitteena on, että iäkkäät pystyvät liikkumaan liikenteessä turvallisesti ja esteettömästi.

Aihepiirit: