Medarbetarnas delaktighet i beslutsfattandet

Medarbetarnas påverkningsmöjligheter och delaktighet är av största vikt för Trafikskyddet. Verksamheten planeras tillsammans med hela personalen. Skötseln av personalärenden på olika nivåer inom administrationen samt personalens representation i olika organ regleras genom lagen och förordningen om Trafikskyddet samt genom Trafikskyddets arbetsordning.

På Trafikskyddet deltar samarbetsorganen, samarbetsmötet, personalrådet och arbetarskyddskommittén i behandlingen av ärenden på det sätt som förutsätts i detta program och samarbetslagen samt samarbetsavtalet. Personalens intressen bevakas dessutom av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktig.

Utbildning och utveckling i arbetet

Trafikskyddet är en expertorganisation. Trafikskyddet gör det möjligt för medarbetarna att utbilda och utveckla sig i arbetet. Utbildningsinsatsen under 2015 var tre arbetsdagar. De årliga utvecklingssamtalen stöder experternas tillväxt i sina roller.

Arbetarskydd och jämlikhet

Målet för arbetarskyddet hos Trafikskyddet är att skapa mentalt och fysiskt hälsosamma och trygga arbetsförhållanden för hela personalen. Ett nytt handlingsprogram skapades för arbetarskyddet för år 2015. Trafikskyddet har även år 2011 uppgjort en jämlikhetsplan.

Personalhälsovård

Trafikskyddet tillhandahåller personalen lagstadgad personalhälsovård samt sjukvårdstjänster med tjänster på allmän- och specialläkarnivå vilka avtalats genom kollektivavtal. Personalhälsovårdens handlingsplan för 2016–2018 betonar programmet för tidigt stöd. Välbefinnande i arbetet följs upp bland annat genom en enkät som genomförs varje år.

Temakretsar: