När du kör, kör

  • Ställ in telefonen på ljudlös signal och låt samtalen gå till svararen.
  • Stanna på en säker plats för att ringa och läsa textmeddelanden.
  • Planera din färd och reservera tid för kaffepaus och för att lyssna till meddelanden.
  • Föregå med gott exempel: ditt barn lär sig av dig.
  • Om du ringer till någon som kör, ring upp senare.

Kampanjen om ouppmärksamhet i trafiken 'När du kör, kör':

Att skicka textmeddelanden eller meddelanden i sociala medier under körning ökar olyckrisken

Ouppmärksamhet i vägtrafiken samt de olyckor som detta orsakar är redan en världsomfattande epidemi. Det finns en lockelse att använda mobiltelefon också under bilkörning, även om all störande användning av kommunikationsapparater är förbjuden enligt lagen. Enligt lagen är det tillåtet att tala i mobiltelefon, om telefonen är försedd med handsfreefunktion. Orsaken till att användningen av mobiltelefon begränsas är att det konstaterats i undersökningar att olycksrisken ökar mångdubbelt för förare som använder mobiltelefon under körningen. 

Förarens ouppmärksamhet innebär att uppmärksamheten fästs vid något annat än de funktioner som krävs för att köruppgiften ska utföras säkert.

Ouppmärksamheten stör körningen främst på tre sätt:

  • blicken riktas bort från trafiksituationen (visuellt),
  • handen flyttas från fordonets manöveranordningar (manuellt) och
  • den medvetna tankeverksamheten riktas bort från körningen (kognitivt).

Köruppgiften kan störas av en, två eller tre av de ovan nämnda inverkningarna. De mest kritiska med tanke på olycksrisken är funktioner, där blicken och tankarna slutar följa trafiksituationerna under en längre tid. Även annat än användning av elektroniska apparater under körningen kan orsaka ouppmärksamhet.

Andra faktorer som kräver förarens uppmärksamhet kan vara till exempel att man ser på vyerna, äter medan man kör, diskuterar eller grälar med en medpassagerare.

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken i Finland

Enligt undersökningskommissionerna för trafikolyckor konstateras i Finland varje år att användning av mobiltelefon utgör en bakgrundsrisk i genomsnitt i tre olyckor som leder till dödsfall. Med befintligt statistiskt material får man inte reda på hur vanlig ouppmärksamheten är i olycksfall som leder till skada eller egendomsskada. Enligt Trafikskyddets färska undersökning, uppgav fyra av tio bilister som hade använt mobiltelefon under körningen att de hade råkat ut för en farlig situation p.g.a. att de hade använt mobiltelefonen.

Det finns en utbredd medvetenhet om den olägenhet som telefonen orsakar körningen. Den största delen av förarna undviker att använda telefon under körning. Man upplever också en risk om man är passagerare i en bil, där föraren talar i telefon under körning.

Temakretsar: