Vi har på Trafikskyddet förbundit oss att skydda integriteten hos dem som använder sig av våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter på vederbörligt sätt och bara i den utsträckning som det är nödvändigt i vår verksamhet.  

Sätten vi behandlar uppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Vi försöker nedan förklara så klart som möjligt hur vi behandlar dina uppgifter på vår webbplats, i vårt distributionssystem för pressmeddelanden och i vår övriga verksamhet.

Om du efter att du läst vår beskrivning har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på, så hjälper vi.

Webbsidor
Distributionssystemet för pressmeddelanden
Liikennevilkku-tidningens kundregister
Utskicksregistret för material
Kundregister
Förtjänstmedaljer för trafiksäkerhetsarbete
Trafikskyddets enkäter, utlottningar, tävlingar och anmälningar till evenemang
Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem
 

.

 

Behandlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats

2019-02-26

När du bläddrar på Trafikskyddets webbsidor, behöver du inte registrera dig. Vi begär in dina personuppgifter bara om

 1. du skickar återkoppling till oss
 2. du ställer en fråga till oss
 3. eller gör en produktförfrågan hos oss.

I de ovan nämnda blanketterna ber vi dig ange ditt namn och din e-postadress, men uppgifterna kommer endast att användas när vi ska svara dig.  Uppgifterna lagras inte någonstans och de publiceras inte. De uppgifter du skickat på blanketterna är skyddade.

Personuppgifter samlas även in i samband med deltagande i tävlingar, anmälningar till evenemang och motsvarande. I dessa fall samlas uppgifterna bara in för det specifika syftet och de bevaras inte efter avslutad tävling eller avslutat evenemang.

När du beställer material hos oss, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka materialet.

Trafikskyddets webbplats använder cookies. Med hjälp av cookies samlar vi in statistik om besökarna på vår webbplats, som vi i första hand använder för att analysera och vidareutveckla användningen av vår webbplats.  All den information som samlas in är anonym och den kan inte tillskrivas enskilda användare. Gör dig förtrogen med hur cookies fungerar och de cookies vi använder.

.

 

Behandlingen av personuppgifter i distributionssystemet för pressmeddelanden

2018-05-24

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson i ärenden gällande distributionssystemet för pressmeddelanden är Minna Saarinen, minna.saarinen [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 331.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Kommunikation om olika trafiksäkerhetsämnen hör som en väsentlig del till Trafikskyddets verksamhet. Vi samlar in personuppgifter för att implementera denna tjänst, dvs. för att publicera meddelanden och nyhetsbrev. Vi kan även använda personuppgifter för att vidareutveckla våra tjänster och för att utvärdera hur kommunikationen fungerar.

Vi sänder nyhetsbrev till personer som tillhör våra intressenter samt dem som via vår webbplats prenumererat på vårt nyhetsbrev.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig antingen på en persons samtycke eller berättigat intresse. När du till exempel prenumererar på Trafikskyddets nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Trafikskyddet har en i lagen bestämd uppgift att främja trafiksäkerheten. På grundval av berättigat intresse kan Trafikskyddet skicka meddelanden till personer, vars arbetsbeskrivning och ställning rör trafiksäkerhetsärenden.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

För att kunna skicka meddelanden och nyhetsbrev samlar vi in namn och e-postadress. Webbanalysen i det distrubutionssystem vi använder för pressmeddelanden samlar in information för att förbättra servicen. De uppgifter systemet samlar in är:

 • Tid- och plats för öppnandet av meddelanden på basen av IP-adressen.
 • Tidpunkten då personen anslutit sig till eller då vi på Trafikskyddet lagt med hen i distributionslistan.
 • Länkklickar och -tider.
 • Det e-postprogram, som öppnar meddelandet.
 • Delningen av meddelandet i sociala medier.
 • IP-adress.

Vårt system för distribution av meddelanden registrerar din IP-adress när du prenumererar på nyhetsbrevet eller klickar på en länk i nyhetsbrevet. I detta sammanhang samlar systemet även in riktgivande positioneringsinformation, med den exakthet som IP-adressen anger. Mer information om IP-adressens positionering hittar du på tjänsteleverantörens sida.

Om du så vill, kan du förbjuda insamlandet av den ovannämnda informationen i nedre hörnan av pressmeddelandena och nyhetsbreven via länken: Uppdatera inställningar. 

I registret behandlas inte information av barnen, inte heller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter, när du lämnar  nyhetsbrevets prenumerationslista eller när en uppgift om ändring fås från annat håll. När du har sagt upp din prenumeration, sparas e-postadressen i systemet för att säkerställa att det inte längre skickas post från oss till den adressen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Vi samlar personuppgifter direkt av dig, exempelvis när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, när vi träffas på ett möte eller på evenemang eller håller kontakt på annat sätt. Vi kan samla in uppgifter även från källor som är allmänt tillgängliga, såsom tidningar och internet samt från register som förs av utomstående tjänsteleverantörer.

Uppgifterna uppdateras på grundval av information som fåtts direkt av dig samt exempelvis på grundval av information som fåtts från offentliga källor.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Trafikskyddets system för distribution av meddelanden produceras av en utomstående tjänsteleverantör och personuppgifterna behandlas i tjänsteleverantörens servrar utanför EU.  Vår tjänsteleverantör följer dataskyddslagstiftningen och personuppgifter överförs inte vidare utan Trafikskyddets godkännande.

Personuppgifter lämnas inte ut till övriga tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Uppgifterna i publikationssystemet för meddelanden är skyddade med tjänsteleverantörens och Trafikskyddets datatekniska och administrativa säkerhetssystem.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

.

 

Liikennevilkku-tidningens kundregister

2018-05-24

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson på Liikennevilkkus kundregister är Tarja Hämäläinen, tarja.hamalainen [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 321.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för hanteringen av prenumerationerna på Trafikskyddets kundtidning Liikennevilkku och för utskicka av tidningarna till kunderna. Uppgifterna kan också användas för att hålla kontakt. Utgående från personuppgifterna bedömer och utvecklar man tidningens upplaga.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning antingen till kundrelationen eller Trafikskyddets i lag bestämda uppgift att främja trafiksäkerheten. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts är inte uteslutna från behandling av personuppgifter, baserat på användarens legitima intressen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

I kundregistret behandlas följande personuppgifter: namn, postadress, e-post, län, organisation (företagskunder).

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Personuppgifterna sparas ända tills den registrerade säger upp prenumerationen eller när Trafikskyddet avslutar prenumerationen.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De uppgifter som sparas i registret kan erhållas, t.ex. från den registrerade själv, bl.a. per e-post eller telefon, vid kundträffar och andra situationer, där kunden överlämnar sina uppgifter. Uppgifter kan även samlas in från externa källor, såsom tidningar och andra publikationer, från internet och andra källor  som är allmänt tillgängliga samt från register som förs av externa tjänsteleverantörer.

Uppgifterna uppdateras utgående från information som erhållits av den registrerade själv eller på andra sätt.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas på de företag som har hand om tryckning och utskick av Liikennevilkku.

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.

Uppgifter överlämnas inte till andra instanser.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Skyddsåtgärderna är dessutom beviljande avseende åtkomsträttigheter, registrering av transaktioner samt säkerställande av personalens kompetens, som är involverad i behandlingen av personuppgifterna.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

.

 

Utskick kundregister

2018-05-24

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för utskick av kundregister är Johanna Lorentz, johanna.lorentz [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 327.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Enligt personuppgifterna skickas kunden per post det material från Trafikskyddet som kunden beställt, t.ex. broschyrer eller affischer.

Behandlingen av personuppgifterna baserar sig på det avtal som uppstår när kunden beställer material från Trafikskyddet via Trafikskyddets webbplats, per telefon eller e-post.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter om kunden: företagets eller sammanslutningens namn, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, ort, postnummer.

Uppgifter om materialet: det beställda materialet och dess mängd, leveranssätt, materialets önskade leveranstid, användningsändamål, uppgifter om evenemanget (tidpunkt, ort, deltagarantal, arrangör).

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Kundens personuppgifter bevaras ett år efter det att materialet har skickats från Trafikskyddet. Med det säkerställer man att man kan korrigera eventuella fel. Ortsspecifika beställningsvolymer lagras av Trafikskyddet för statistiskt syfte.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Man får personuppgifterna av kunden själv i samband med beställningen av materialet, eventuella uppdateringsuppgifter erhålls också av kunden.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU  eller EES

Kundernas personuppgifter (namn, företag eller sammanslutning, adress) behandlas i Postens tjänst för avsändningen av materialet. Uppgifterna översänds inte till länder utanför EU/EES.

Uppgifterna översänds inte till andra instanser.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Skyddsåtgärderna är dessutom beviljade av åtkomsträttigheter samt säkerställande av personalens kompetens som är involverad i behandlingen av personuppgifter.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med med anvisningarna för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

.

 

Kundregistret

2018-05-24

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Kontaktperson för kundregistret är Katja Mäkilä, katja.makila [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 329.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Trafikskyddets kundregister används för att sköta kommunikationen mellan Trafikskyddet och de personer som hör till dess intressenter.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till Trafikskyddet i lag bestämda uppgift att främja trafiksäkerheten. Trafikskyddet kan skicka exempelvis e-post till personer, vars arbetsbeskrivning och position är relaterad till trafiksäkerhetsfrågor.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till anställningsförhållandet mellan Trafikskyddet och dess arbetstagare.

Behandlingen av personuppgifter kan basera sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anslutning till ett avtalsförhållande mellan Trafikskyddet och en utbildare.

De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter är inte uteslutna från behandling av personuppgifter baserat på användarns legitima intressen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter som lagras i registret är personens namn, titel, organisation, telefonnummer, e-postadress, postadress, län, land, uppgift om förbud mot direktmarknadsföring, intressegrupp, kontaktperson samt det språk som önskas användas i kommunikationen.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Uppgifterna förstörs, när de bedöms vara onödiga, t.ex. om en person inte längre arbetar med trafiksäkerhetsfrågor.

Uppgifterna raderas, när en registrerad meddelar att hans/hennes uppgifter inte får behandlas.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De uppgifter som lagras i registret erhålls av kunden själv bl.a. i samband med träffar och andra kontakter. Uppgifterna kan också samlas in från externa källor, såsom tidningar och andra publikationer, från källor på webben som är allmänt tillgängliga samt från register som förs av externa tjänsteleverantörer.

Uppgifter uppdateras på grundval av uppgifter som erhållits av den registrerade själv samt på eget initiativ t.ex. på grundval av uppgifter från offentliga källor.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

De registrerades personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande. De registrerade kan definieras som tillhörande en eller flera grupper av intressenter, t.ex. bil- och trafikjournalister, körskolor, medlemsförbund, kommuner, medier.  Kommunikationen kan riktas mot grupp, språk eller län, men inriktningen har inte avsevärda rättsliga eller andra effekter på den registrerade, enligt Trafikskyddets skönsmässiga bedömning.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret kan behandlas i en extern tjänsteleverantörs system för publicering av meddelanden, från vilket uppgifter inte överförs vidare utan Trafikskyddets godkännande.  Personuppgifterna behandlas i tjänsteleverantörens servrar utanför EU.

Personuppgifter lämnas inte ut åt övriga tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker, registrering av transaktioner och säkra IT-enheter. Skyddsåtgärderna är dessutom beviljade av åtkomsträttigheter samt säkerställande av personalens kompetens, som är involverad i behandlingen av personuppgifter.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningarna för dataförstöring.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

.

 

Förtjänstmedaljer för trafiksäkerhetsarbete

2018-06-04

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PB 29, 00421 Helsingfors).

Registrets kontaktperson är Sini Aarnio-Kurki, sini.aarnio-kurki [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 311.

Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Trafikskyddet behandlar uppgifter om medaljkandidaterna för tilldelning av förtjänstmedaljen och för en förteckning över dem som fått medalj.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är 5 § i förordningen om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete (445/1992): Trafikskyddet för en förteckning över dem som tilldelats förtjänstmedaljen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

När det gäller tilldelningen av förtjänstmedaljer, behandlas uppgifterna om de personer som har föreslagits som mottagare av förtjänstmedaljen och de personer som har fått förtjänstmedaljen.

Uppgifter som ingår i registret: namn, födelsetid, titel eller yrke, arbetsplats, adress, telefonnummer, e-postadress, motiveringar till tilldelningen av förtjänstmedaljen, åtgärder på trafiksäkerhetens område, övrig verksamhet på trafiksäkerhetens område, tilläggsuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Över mottagarna av förtjänstmedaljen förs en förteckning, som uppdateras årligen. Förslagsblanketterna bevaras elektroniskt i fem år för att utvärdera kandidaten i den händelse att han/hon föreslås på nytt.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

De personuppgifter som registret innehåller erhålls av de personer eller instanser, som gör framställning om en mottagare av förtjänstmedaljen. Den instans som föreslår tilldelningen av förtjänstmedaljen svarar för riktigheten i de uppgifter som sänds till Trafikskyddet.

Uppgifterna uppdateras inte efter det att framställningen har ankommit Trafikskyddet.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU/ EES

Ordföranden för Trafikskyddets styrelse, styrelseledamöterna och deras ersättare får information om medaljörskandidaternas personuppgifter. Medaljörskandidaternas personuppgifter behandlas också av medlemmarna i den belöningskommission som valts av Trafikskyddets styrelse.

Trafikskyddets styrelse skickar uppgifterna om medaljörskandidaterna som konfidentiella uppgifter via  transport- och kommunikationsministeriets kansli till transport- och kommunikationsministern och ministerns sekreterare för tilldelning av förtjänstmedaljerna.

Uppgifterna överlämnas inte till andra instanser och överförs inte till tredje länder eller internationella organisationer.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet skyddar registret genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. De som använder registret har dessutom personliga användarnamn, lösenord och användarspecifikt begränsade åtkomsträttigheter. Systemet har händelsespårning

Om man får manuellt datamaterial i registret eller det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. På papper eventuellt utskrivna förslagsblanketter för ifrågavarande år förstörs på ett säkert sätt, efter tilldelandet av medaljerna i enlighet med instruktionerna om hur man förstör informationen.

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

.

 

Trafikskyddets enkäter, utlottningar, tävlingar och anmälningar till evenemang

25.11.2020

Vem behandlar dina uppgifter?

Den personuppgiftsansvarige är Trafikskyddet (PL 29, 00421 Helsingfors).

Som kontaktperson fungerar Leena Pöysti, leena.poysti [at] liikenneturva.fi, tfn 020 7282 333.

Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter?

Trafikskyddet gör undersökningar och responsenkäter som anknyter till verksamheten samt samlar in forskningsmaterial. I dessa enkäter samlar man vanligtvis inte in sådana personuppgifter som gör att personerna kan identifieras. Om svaret kan kopplas till respondenten framkommer detta i samband med enkäten.

Om enkäten inkluderar t.ex. en tävling eller utlottning styrs respondenterna till en annan enkät där behandlingen av personuppgifter utgår från personens eget samtycke.

Trafikskyddet samlar in anmälningar till olika evenemang. Insamlade personuppgifter behandlas endast för att organisera ett visst evenemang. Denna behandling baserar sig på Trafikskyddets berättigade intresse i anknytning till förhållandet mellan personen som anmält sig till evenemanget och Trafikskyddet. Förhållandet uppstår när personen anmäler sig till ett evenemang som Trafikskyddet ordnar och när behandlingen sker för ändamål som den som anmält sig rimligtvis kunnat vänta sig när personuppgifterna samlas in. De registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter åsidosätts är inte uteslutna från behandling av personuppgifter, baserat på användarens legitima intressen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter samlas inte in i anonyma enkäter.

Respondenternas e-postadresser samlas i regel in i utlottningar och tävlingar.

I samband med anmälningar till evenemang kan man fråga efter t.ex. namn, kontaktuppgifter, specialdieter, inkvarterings- och transportbehov samt deltagande i olika verkstäder el.dyl.

I registret behandlas inte uppgifter om barn eller särskilda kategorier av personuppgifter.

Hur bevarar vi dina uppgifter?

Om forskningsmaterialet inkluderar personuppgifter lagras de tills vidare. Om responsenkäterna inkluderar personuppgifter lagras de tills utvärderingen av verksamheten har rapporterats och godkänts.

Personuppgifterna för personer som deltagit i utlottningar och tävlingar förstörs genast när man har kontaktat vinnarna.

Personuppgifter som anknyter till anmälningar till evenemang förstörs genast när arrangemang som har att göra med evenemanget, t.ex. responsenkäter, är slutförda. Personuppgifter sparas i högst ett år efter evenemanget.

Vilka är personuppgifternas informationskällor och hur uppdateras uppgifterna?

Uppgifter om personer som deltar i utlottningar och tävlingar fås av personerna själva. Uppgifterna uppdateras inte, eftersom de förstörs genast efter att utlottningen har utförts.

I anmälningar till evenemang fås uppgifterna från de registrerade personerna själva. Uppgifterna kan uppdateras av personerna själva enligt tillhandahållna uppgifter.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Utlämnanden och överföringar av personuppgifter samt överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter för personer som deltar i utlottningar och tävlingar eller anmäler sig till evenemang behandlas av en tredje part.

Uppgifter som samlats in vid anmälningar till evenemang kan överlämnas till samarbetspartner (t.ex. hotell) som deltar i organiseringen av evenemanget. Uppgifter överlämnas vanligtvis inte till andra tredje parter.

Personuppgifter behandlas inte utanför EU-/EES-området.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Trafikskyddet och dess samarbetspartners skyddar personuppgifterna genom att utnyttja vederbörliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Sådana åtgärder är bland annat användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra IT-enheter. Skyddsåtgärderna är dessutom beviljade av åtkomsträttigheter och säkerställande av personalens kompetens som är involverad i behandlingen av personuppgifter.

Om man får manuellt datamaterial i registret eller att det skrivs ut, förvaras det i ett låst utrymme. Onödigt manuellt material kasseras på ett säkert sätt i enlighet med beslut och anvisningar om lagring av data.

.

 

 

Dina rättigheter och hur du utnyttjar dem

Du har rätt att:

 • transparent få information om behandlingen av personuppgifter
 • granska om Trafikskyddet behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter det behandlar och hur
 • kräva rättelse av eventuell felaktig uppgift eller komplettering av ofullständig uppgift
 • radera de uppgifter som gäller dig, om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat, om behandlingen av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke eller på avtal och uppgifterna behandlas automatiskt
 • begränsa behandlingen av uppgifter i vissa situationer
 • göra invändningar mot behandlingen, du kan t.ex. när som helst förbjuda sändning av vårt nyhetsbrev och våra meddelanden. Det enklaste sättet att göra detta är genom en länk i ett elektroniskt meddelande.
 • göra invändningar mot automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering.

Vem kan jag kontakta?

I gransknings-, rättelse- eller förbudsfrågor kan du kontakta oss genom att skriva till:

Trafikskyddet
Registratorskontoret
PB 29
00421 Helsingfors
kirjaamo [at] liikenneturva.fi

Observera att vi ska kunna säkerställa din identitet innan du fyller i din förfrågan. I regel strävar vi efter att svara på förfrågningar inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning – dvs. inom ca en månad.

Du kan utöva din rätt till granskning avgiftsfritt en gång om året. Om din begäran om kontroll är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om du framlägger den upprepade gånger eller om du begär flera kopior, kommer vi att debitera genomförandet av begäran baserat på de administrativa kostnaderna för betalning av 50 euro per gång eller avslå begäran om genomförande.

Din rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Överklaganden till tillsynsmyndigheten i Finland skickas till:

Dataombudsmannens byrå
PB 800
00531 Helsingfors
tietosuoja [at] om.fi