Gå till innehållet
RIsteysajo edellyttää tarkkaavaisuutta

Alltför många kör förbi stoppmärket utan att stanna

Enligt Trafikskyddets uppföljningar kör nästan tre av tio förare förbi stoppmärket utan att stanna. Att följa stoppmärket är dock inte ett val.

Stoppmärket förpliktar till att stanna och väja för den övriga trafiken i korsningen. Platsen kan anges med stopplinje. Om det inte finns någon stopplinje är det viktigt att föraren stannar på en plats som är så synlig som möjligt i alla väsentliga riktningar. Vid en plankorsning med järnväg förpliktar stoppmärket att stanna fordonet senast vid stoppmärket innan plankorsningen korsas.

”Syftet med stoppmärket är att säkerställa att föraren stannar sitt fordon före korsningen. Att stanna betyder att däcken inte roterar, att sakta ner räcker inte. Ofta används märket i korsningar med dålig sikt, livlig trafik eller någon annan omständighet som kräver uppmärksamhet. I korsningen kan det ha inträffat många olyckor eller tillbud som man med skyldigheten att stanna strävar efter att förebygga”, räknar Trafikskyddets utbildningsledare Erkka Savolainen upp.

Observation mellan ratten och sätet

Sommaren 2021 övervakade Trafikskyddet hur förarna stannade i korsningar med stoppmärke. Cirka tre av tio förare (28%) kör förbi märket utan att stanna.* Okunnighet är dock inte orsaken till felet. 92 procent av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste att stoppmärket förpliktar till att stanna fordonet, att det inte räcker med att sakta ner och vara uppmärksam.**

”Stoppmärket är mycket identifierbart och har ett tydligt budskap. Tyvärr verkar det fortfarande finnas tillräckligt med förare som anser att de kan bryta mot trafikreglerna. I stället för att följa de gemensamma reglerna värderas den egna bedömningen av situationen högre. Det är klart att orsaken till att man inte följer stoppmärket finns bakom ratten, inte någon annanstans”, säger Savolainen.

Säkerheten i verksamheten bevisas inte av att man undvikit olyckor, även om märkets budskap inte följts. ”Många farosituationer i trafiken utvecklas i korsningsområden där det är av största vikt att skyldigheterna och väjningsplikten iakttas för både den egna och andras säkerhet. Att köra förbi stoppmärket utan att stanna försämrar också känslan av trafiksäkerhet”, påminner Savolainen.

Repetition av tre punkter för stoppmärket

  • Stanna vid stopplinjen eller om stopplinje saknas på en plats som är så synlig som möjligt i alla väsentliga riktningar.
  • Gör observationerna omsorgsfullt också i riktning mot gång- och cykelvägar.
  • Om korsningsområdet är halt eller vinterunderhållet bristfälligt, meddela Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100 (24 h/dygn). Stanna ändå vid stoppmärket – halka ger inte separat tillstånd att inte följa trafikreglerna.

*Trafikskyddet övervakade förarnas beteende vid stoppmärke sommaren 2021. 72 procent av förarna stannade vid stoppmärket, 28 procent körde förbi utan att stanna. Sammanlagt gjordes över 4 000 observationer runt om i Finland. Trafikskyddet publicerar inga regionala uppgifter.

**Trafikskyddet utredde kännedom om trafikreglerna med en enkätundersökning i mars 2021. (Öppnas i ett nytt fönster) Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy. Sammanlagt 1092 personer besvarade enkäten, varav 82 procent var bilförare.