Liikenneturva tarjoaa työpaikkojen käyttöön monipuolisia toimintamalleja ja materiaaleja. Monet näistä ovat helposti otettavissa osaksi työpaikan sisäistä viestintää, kuten vaikkapa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän asiakaskirjeemme tarjoamat artikkelit sekä info-tv -materiaalit.

Tutustu eri työkaluihin, materiaaleihin ja toimintavinkkeihin täällä.

Henkilökunnan työmatkaliikennetapoja ja kokemuksia voidaan selvittää erityisellä henkilöstökyselyllä. Sen yhteenvedon perusteella työpaikka voi pohtia, miten työpaikka voi omilla toimillaan edistää työntekijöidensä työmatkaturvallisuutta. Myös Liikenneturvan koulutukset kuten turvallisuustuokiot tai vaikkapa EAK®-kurssit parantavat työyhteisöjen liikenneturvallisuutta. Koulutukset perustuvat vaaratilanteiden analysoimiseen, toiminnallisiin menetelmiin ja itsearviointiin. Toiminta huomioi erilaiset liikkumistavat ja pyrkii edistämään turvallista sekä viisasta liikkumista.

Onnettomuudet työliikenteessä

Työmatkat kävellen, pyöräillen tai autoillen ovat monille työpäivän vaarallisinta aikaa. Työhön liittyvä liikenne on usealla työpaikalla suurin työhön liittyvä riskitekijä. Vuosittain työmatkaliikenteessä sattuu yli 20 000 tapaturmaa. Näistä osa on vakavia ja voivat myös aiheuttaa työntekijän menehtymisen.

Työmatkatapaturmista seuraa usein pitkäaikaisia vaikutuksia.  Kodin ja työpaikan välisillä sekä työaikana tehdyillä matkoilla sattuneet tapaturmat voivat olla seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot, koska liikenneonnettomuudessa törmäysvoimat ovat suurempia.

Inhimillisten seurausten lisäksi liikenteessä sattuneista vahingoista aiheutuu työpaikoille suuria kustannuksia. Työmatkatapaturmista 65 prosentissa tapauksista työkyvyttömyysaika oli 0-3 päivää. Yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden tapaturmien osuus on n. 9 %. (Tapaturmavakuutuskeskus)

Liikenneturvallisuus osaksi toimintatapoja ja imagoa

Työliikenteen turvallisuus voidaan sisällyttää osaksi jokaisen työpaikan strategiaa ja toimintatapoja. Käytännön toimenpiteiden valintaan vaikuttavat työpaikan tarpeet, toimiala ja koko. Liikenneturva tarjoaa työliikenteen turvallisuuden parantamiseksi monipuolisia toimintamalleja, työkaluja ja aineistoja. Tavoitteena on nolla tapaturmaa työliikenteessä.

Tapaturmien nollatavoite edellyttää määrätietoista toimintaa.

Turvallisuuden parantamiseksi on kartoitettava lähtötilanne, asetettava tavoitteet ja suunniteltava toimintatavat tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Tavoitteet ja valitut toimintatavat voidaan kirjata toimintaohjelmaksi, käsikirjaksi tai muuksi kirjalliseksi dokumentiksi. Tuloksellinen toiminta edellyttää sitä, että koko henkilöstö on tietoinen tavoitteista ja sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja periaatteita. Toimenpiteille kannatta laatia aikataulu ja valita vastuuhenkilöt.

Työmatkaliikenteen toimenpidesuunnitelma kannattaa tehdä kolmeksi tai jopa viideksi vuodeksi kerrallaan. Toimenpiteet tähtäävät pitkälti asenteiden ja sitä kautta käyttäytymisen muutokseen, ja työ vie aikaa. Usein luullaan ihmisten muuttavan käyttäytymistään, kunhan heille kerrotaan oikea tapa toimia, mutta näin asia ei ole. Pinttyneistä tavoista on vaikea oppia pois. Jos työpaikalla toteutetaan tapahtuma tai kampanja, eikä työntekijöiden käyttäytymisessä ole havaittavissa suuria muutoksia, ei työmatkaliikenteen turvallisuuteen panostamisesta ole syytä luopua vaan kannattaa pitää aihetta sitkeästi esillä. Vuosittaiset arvioinnit on syytä tehdä, mutta suurempia vaikutuksia on todennäköisesti havaittavissa vasta useamman vuoden kuluttua.

Työ- ja työasiamatkojen turvallisuus ovat yrityksessä myös imagotekijöitä. Tavoitteiden toteutumista ja organisaation turvallisuustilanteen kehittymistä on syytä seurata säännöllisesti ja tiedottaa niistä henkilökunnalle. Niiden kehitystä kannattaa esitellä myös organisaation vuosikertomuksissa, tilannekatsauksissa, sivuilla ja esitteissä.

Yritysimagoon vaikuttavia asioita:

  • turvallisesti toimiva ja ympäristötietoinen henkilöstö
  • yrityksen tunnuksella varustettujen ajoneuvojen siisteys, kunto ja turvallisuus
  • yrityksen kuljettajien liikennekäyttäytyminen
  • piha- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus
  • vuosikertomukset, esitteet ja kotisivut, joissa esitellään turvallisuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Liikenneturvallisuus tärkeä osa työsuojelua

Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen suuntaamalla viestintää ja koulutusta sekä tarjoamalla laajan keinovalikoiman käyttöön työsuojeluhenkilöstölle, turvallisuus- ja henkilöstöpäälliköille sekä yhteiskuntavastuusta ja työhyvinvoinnista vastaaville.

Liikenneturva on kehittänyt yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa toimintamalleja liikenneriskien hallintaan. Toimintamalleja esitellään Turvallisesti työliikenteessä -oppaassa sekä tällä sivulla.

Tilaa asiakaskirje ja jaa tietoa henkilöstöllesi

Miten sinä voisit parantaa työpaikkanne liikenneturvallisuutta? Liikenneturva tarjoaa helposti käyttöönotettavia työkaluja, kuten esimerkiksi kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän työmatkaliikenteen asiakaskirjeen, jossa on tarjolla ajankohtaisia liikenneteemoja työpaikoille helposti jaettavassa muodossa. Tilaa uutiskirje tästä. Kaikki työkalut löydät täältä.

Jos haluat tehdä syvempää yhteistyötä henkilöstösi työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi, ota yhteys Liikenneturvan lähimpään aluetoimipisteeseen.