Onnettomuudet työliikenteessä

Työmatkat kävellen, pyöräillen tai autoillen ovat monille työpäivän vaarallisinta aikaa ja työhön liittyvä liikenne on usealla työpaikalla suurin työhön liittyvä riskitekijä. Vuosittain työmatkaliikenteessä sattuu yli 20 000 tapaturmaa. Näistä osa on vakavia ja voivat myös aiheuttaa työntekijän menehtymisen.

Työmatkatapaturmista seuraa usein pitkäaikaisia vaikutuksia. Sekä kodin ja työpaikan välisillä että työaikana tehdyillä matkoilla sattuneet tapaturmat voivat usein olla seurauksiltaan vakavampia kuin työpaikalla sattuneet vahingot, koska liikenneonnettomuudessa törmäysvoimat ovat suurempia.

Inhimillisten seurausten lisäksi liikenteessä sattuneista vahingoista aiheutuu työpaikoille suuria kustannuksia. Työmatkatapaturmista yli 60 prosentissa tapauksista työkyvyttömyysaika oli 0-3 päivää. Yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden tapaturmien osuus on n. 10 %. (Tapaturmavakuutuskeskus. Tiedot vuosilta 2016-2017)

Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen yleisellä aikuisväestölle suuntaamallaan viestinnällä tiedotusvälineiden ja eri organisaatioiden kautta. Liikenneturvan koulutukset, ryhmäkeskustelumalli ja EAK®-kurssit sopivat parantamaan työyhteisöjen liikenneturvallisuutta. Ryhmäkeskustelumalli ja EAK®-kurssit ovat kokemuslähtöisiä ja vuorovaikutteisia. Ne perustuvat vaaratilanteiden analysoimiseen, toiminnallisiin menetelmiin ja itsearviointiin.

Liikenneturvallisuus osaksi organisaation toimintatapoja ja imagoa

Työliikenteen turvallisuus voidaan sisällyttää osaksi jokaisen työpaikan strategiaa ja toimintatapoja. Käytännön toimenpiteiden valintaan vaikuttavat työpaikan tarpeet, toimiala ja koko. Liikenneturva tarjoaa työliikenteen turvallisuuden parantamiseksi monipuolisia toimintamalleja, työkaluja ja aineistoja. Tavoitteena on nolla tapaturmaa työliikenteessä.

Tapaturmien nollatavoite edellyttää määrätietoista toimintaa.

Turvallisuuden parantamiseksi on kartoitettava lähtötilanne, asetettava tavoitteet ja suunniteltava toimintatavat tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Tavoitteet ja valitut toimintatavat voidaan kirjata toimintaohjelmaksi, käsikirjaksi tai muuksi kirjalliseksi dokumentiksi. Tuloksellinen toiminta edellyttää sitä, että koko henkilöstö on tietoinen tavoitteista ja sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja periaatteita. Toimenpiteille kannatta laatia aikataulu ja valita vastuuhenkilöt.

Työ- ja työasiamatkojen turvallisuus ovat yrityksessä imagotekijöitä. Tavoitteiden toteutumista ja organisaation turvallisuustilanteen kehittymistä on syytä seurata säännöllisesti ja tiedottaa niistä henkilökunnalle. Niiden kehitystä kannattaa esitellä myös organisaation vuosikertomuksissa, tilannekatsauksissa, sivuilla ja esitteissä.

Yritysimagoon vaikuttavia asioita:

  • turvallisesti toimiva ja ympäristötietoinen henkilöstö
  • yrityksen tunnuksella varustettujen ajoneuvojen siisteys, kunto ja turvallisuus
  • yrityksen kuljettajien liikennekäyttäytyminen
  • piha- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus
  • vuosikertomukset, esitteet ja kotisivut, joissa esitellään turvallisuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Liikenneturvallisuus tärkeä osa työsuojelua

Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen suuntaamalla viestintää ja koulutusta sekä tarjoamalla laajan keinovalikoiman käyttöön työsuojeluhenkilöstölle, turvallisuus- ja henkilöstöpäälliköille sekä yhteiskuntavastuusta ja työhyvinvoinnista vastaaville. Liikenneturva on kehittänyt yhteistyössä Työterveyslaitoksen, ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa toimintamalleja liikenneriskien hallintaan. Toimintamalleja esitellään Turvallisesti työliikenteessä -oppaassa sekä tämän sivun oikeassa laidassa.

Liikenneturvan ryhmäkeskustelu on yhteistyöhön ja dialogiin perustuva menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat edistää työntekijöidensä liikenneturvallisuutta. Menetelmä sopii kaikilla tavoin työmatkansa kulkeville. Liikenneturva on kouluttanut kehittämällään ryhmäkeskustelumallilla muun muassa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Itellan ja UPM Kymmenen henkilöstöä.

Ryhmäkeskustelu on tutkimusten mukaan osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää työliikenteen onnettomuuksia ja työnantajalle niistä koituvia kustannuksia.

Liikenneturvan nykymuotoiset EAK®-kurssit, eli ennakoivan ajon koulutukset perustuvat keskustelumenetelmään ja soveltuvat parantamaan etenkin työliikenteessä paljon autolla liikkuvien liikenneturvallisuutta.

Tilaa työmatkaliikenteen asiakaskirje ja jaa tietoa henkilöstöllesi

Miten sinä voisit parantaa työpaikkanne liikenneturvallisuutta? Liikenneturva tarjoaa helposti käyttöönotettavia työkaluja, kuten työmatkan turvallisuuskyselyn ja -arvioinnin, työmatkaliikenteen vuosikiekon, info-tv -materiaaleja sekä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän työmatkaliikenteen asiakaskirjeen, jossa on tarjolla ajankohtaisia liikenneteemoja työpaikoille helposti jaettavassa muodossa. Tilaa uutiskirje tästä. Kaikki työkalut löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Jos haluat tehdä syvempää yhteistyötä henkilöstösi työmatkojen turvallisuuden parantamiseksi, ota yhteys Liikenneturvan lähimpään aluetoimipisteeseen.