Työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen ovat ensiarvoisen tärkeää Liikenneturvalle. Toimintaa suunnitellaan yhdessä koko henkilöstön kanssa. Henkilöstöasioiden hoidosta hallinnon eri tasoilla sekä henkilöstön edustuksesta eri toimielimissä säännellään Liikenneturvasta annetussa laissa ja asetuksessa sekä Liikenneturvan työjärjestyksessä.

Liikenneturvassa yhteistoimintaelimet, yhteistyökokous ja henkilöstöneuvosto ja työsuojelutoimikunta osallistuvat asioiden käsittelyyn siten kuin tässä ohjelmassa ja yhteistoimintalaissa sekä yhteistoimintasopimuksessa edellytetään. Henkilöstön etuja valvovat lisäksi luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu.

Koulutus ja työssä kehittyminen

Liikenneturva on asiantuntijaorganisaatio. Liikenneturva mahdollistaa työntekijöiden kouluttautumisen ja kehittymisen työssään. Koulutuspanostus oli vuonna 2015 kolme työpäivää (henkilötyövuotta kohden) ja lähes kaikki osallistuivat koulutuksiin. Liikenneturva tukee myös henkilöstön omaehtoista opiskelua.

Vuosittain käydyt kehityskeskustelut tukevat asiantuntijoiden kasvua omassa roolissaan.

Työsuojelu ja tasa-arvo

Liikenneturvassa työsuojelun päämääränä on saada henkisesti ja fyysisesti terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet koko henkilöstölle. Liikenneturva tukee lisäksi omaehtoista liikuntaa.

Työsuojelulle luodaan vuosittain uusi toimintaohjelma. Vuonna 2015 tehtiin työhön liittyvien riskien arviointi ja pidettiin ensiavun täydennys- ja peruskurssit.

Vuonna 2015 ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Tasa-arvosuunnitelma laadittiin Liikenneturvalle jo vuonna 2011.

Työterveyshuolto

Liikenneturva tarjoaa henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon ja työehtosopimuksin sovitun sairaanhoidon yleis- ja erikoislääkäritasoisine palveluineen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma painottaa edelleen varhaisen tuen ohjelmaa vuosina 2016-2018. Työhyvinvointia seurataan muun muassa vuosittain tehtävällä kyselyllä.

Aihepiirit: