Landskapsregeringen, Trafikbyrån PB 1060, AX-22111 Mariehamn

Tfn 018 25000

Trafikingenjör
Elin Lindfors
Tfn 018 25 161

Trafiksäkerhetskonsulent
Catharina Smiderstedt
Tfn 018 25 255 eller 0457 529 5005

Obs! E-post: fornamn.efternamn [at] regeringen.ax

----

Trafiksäkerhetsarbete på Åland

Ålands landskapsregering, Trafikbyrån handhar trafiksäkerheten inom landskapet Åland. Vägingenjör Stig Janson har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten inom avdelningen. Som  trafiksäkerhetskonsulent verkar Catharina Smiderstedt. Till trafiksäkerhetskonsulentens uppgifter hör: 

  • att sprida information gällande trafiksäkerhetsfrågor
  • samla in uppgifter för uppgörande av statistik och
  • i samarbete med kommunerna verka för ett främjande av trafiksäkerheten.

Skolorna har sedan länge prioriterats då man ansett att man genom att nå ut med information till eleverna tidigt kan forma attityder till nytta för en säkrare trafik.

Verksamhetsområden

Trafikbyråns verksamhetsområde är brett. Dit hör trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder. Till uppgifterna hör även upprätthållande av färj-, kollektiv- och flygtrafik. Trafiksäkerheten skall vara ett prioriterat område och skall genomsyra hela verksamheten.

Egen nollvision

Inom landskapet gäller en nollvision beträffande antalet olyckor med dödlig utgång. Målet är även att antalet trafikolyckor som ger bestående men och skador skall minimeras. Detta gäller för alla trafikantgrupper. Landskapet Åland som har ett invånarantal på ca 28 000 har under vissa år kunnat uppnå 0-visionen. Under år 2006 har en person förolyckats i trafiken i landskapet.

Arbetsgrupp och styrgrupp för trafiksäkerhet

Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp och en styrgrupp för trafiksäkerhetsfrågor. Grupperna arbetar kontinuerligt med olika trafiksäkerhetsfrågor och ger förslag till förbättringar i trafikmiljön och vägtrafiklagstiftningen.

Egna trafiklagar

Då Ålands landskapsregering har lagstiftningsbehörighet gällande trafik så innebär detta bl.a. att landskapet har en egen vägtrafiklag och en egen förordning om trafikmärken. Detta innebär i praktiken t.ex. att Åland har kunnat ställa speciella villkor för att den som dömts för grovt rattfylleri eller upprepat rattfylleri inom en treårsperiod, skall kunna återfå sitt körkort. Villkoren innebär krav på läkarintyg där krav på frihet från missbruk skall framgå i enlighet med gällande EU-direktiv, men även krav på att genomgå en kurs om "Alkohol och trafik". Som bäst pågår en revidering av både Vägtrafiklagen och Vägmärkesförordningen.

Skolor

Genom att på olika sätt försöka nå ut med trafikinformation till skolorna når man ett stort antal trafikanter och kan lägga grund för trafiksäkrare attityder i ett så tidigt skede som möjligt. Bland de aktiviteter som speciellt riktar sig till skolorna kan nämnas "Ettor i buss" och "Säker cykel". 

Mariehamns tre grundskolor upprätthåller skolpatrullverksamhet. Skolpatrullen består av elever från årskurs 6 som fått en speciell utbildning för sin uppgift att hjälpa yngre elever att tryggt korsa vägen i närheten av skolan i samband med morgontrafiken. Skolpoliserna skall även föregå med gott exempel för sina yngre kamrater.Trafiksäkerhetskonsulenten besöker skolor och daghem under temadagar om trafik och informerar även i mån av möjlighet vid föräldramöten.

Ytterligare information: www.regeringen.ax

Aihepiirit: