Siirry sisältöön
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

VN/18438/2020, LVM048:00/2020

Liikenneturva tukee luonnosta hallituksen esitystä laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamiseksi. Liikenneturva on ollut kevytautolakien valmistelun alusta lähtien varautunut siitä, ovatko lait EU:n säädösten kansalliset liikkumavarat huomioidenkaan niiden mukaisia.

Kevytautolakien perusteluina käytettiin liikenneturvallisuuden, ja erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantamista. Hankkeen kokonaisvaikutuksesta liikenneturvallisuuteen Liikenneturva esitti useita huomioita.

Suomen, kuten laajasti Euroopassa, liikenneturvallisuuden parantamisen lähtökohtana on nollavisio. Liikenneturvallisuuden tavoitteet jäävät 2010-luvulla saavuttamatta. EU:ssa on nyt esitetty tavoite liikennekuolemien ja vakavien vammautumisten puolittamiselle vuoteen 2030 mennessä. Toivottavasti tämä tavoite kirjataan vakavasti myös Suomen tulevaan liikenneturvallisuusstrategiaan.

Liikenneturvallisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää myös vastaavia liikenneturvallisuustekoja. Tilastollisesti nuorten liikenneturvallisuusriski keskimääräisesti on korkea, joten turvallisuustoimenpiteissä nuoret ovat tärkeä huomioitava ryhmä. Nuoret ovat kuitenkin tienkäyttäjinä, kuten muutoinkin, moniulotteinen joukko, joten myös toimenpiteiden tulee olla monipuolisia. Nuorille omaehtoinen liikkuminen on tärkeää, ja suurten kaupunkien ulkopuolella julkisen liikenteen palvelut ovat usein vähäisiä tai puuttuvat kokonaan. Nuorille, 15–17-vuotiaille, tarjolla olevien moottoriajoneuvojen suojattomuus ja turvallisuuspuutteet ovat ilmiselviä. Nuoren ihmisen kypsymisessä liikenteessä vastuuntuntoisen tienkäyttäjän edellytykset täyttäväksi on suuria yksilökohtaisia eroja, jotka tulee eri ratkaisuissa kyetä ottamaan huomioon.  

Nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan laaja-alaista eri sidosryhmien osaamista hyödyntävää yhteistyötä. Nuorten liikenneturvallisuus ei ole mitenkään yksinomaan kansallinen ongelma, vaan yhtä lailla muissa maissa ratkaisuja kaipaava kysymys. Vaikka Suomi on pitkien etäisyyksien maan, löytyy harvaan asuttuja alueita muistakin Euroopan maista. Mikäli ajo-oikeussäädöksiin halutaan turvallisuutta lisääviä muutoksia, tulee valmistelun tapahtua EU-tasolla ajokorttidirektiivin ja vastaavien ajoneuvosäädösten muutoksia valmisteltaessa. Vain sitä kautta saadaan oikeudellisesti kestäviä ratkaisuja.