Gå till innehållet
Kokkolan kaupungin työmatkaliikennetapahtuma.

Karleby stads språng mot säkerhet under arbetsresor 

I Karleby stads verksamhetsprogram för arbetarskyddet 2022–25 är pendlingssäkerhet ett prioriterat område inom arbetarskyddet. Hur och vilka åtgärder har vidtagits i Karleby stad?

Säkerheten i arbetsresor är en genuint viktig fråga för Karleby stad. Det har gjorts mycket arbete och resultaten av det syns.

”Olycksfall på väg till jobbet, sk. pendlingsolyckor och antalet ersättningsdagar följs upp med hjälp av statistik från försäkringsbolaget. En positiv utveckling har kunnat observeras i antalet ersättningsdagar”, bekräftar Karleby stads arbetarskyddsfullmäktig Kristiina Hohenthal.

Arbetarskyddsaktörerna är arbetarskyddschef Tapio Hakala och tre arbetarskyddsfullmäktige i huvudsyssla. Kristiina Hohenthal har dessutom varit medlem i trafiksäkerhetsarbetsgruppen ända sedan 2015. Under arbetsplatsbesöken diskuterar arbetarskyddsaktörerna både säkerheten på arbetsplatsen och mobilitet i arbetet och ger råd och anvisningar. I arbetsriskbedömningarna bedöms också säkerheten för mobilitet i arbetet.

Konkreta åtgärder för säkerheten under arbetsresor

Hohenthal och Hakala listar konkreta exempel på hur stadens pendlingssäkerhet har omsatts i praktiken från planeringsnivå.

”Information och kommunikation är viktigt. Personalmeddelanden, informationstavlor men också kampanjer och evenemang är några bra exempel. En stor satsning gjordes hösten 2022 när staden beställde 2 500 st. reflexselar till hela personalen”, berättar Kristiina Hohenthal.

”Dessutom skaffar arbetsgivaren på basis av bedömningen av arbetsriskerna halkskydd för sådana arbetstagare i vars arbete det ingår att röra sig eller vistas utomhus under arbetstid”, betonar arbetarskyddschef Tapio Hakala.

Anders Holmberg leder cykelbyggnadskurser vid Karlebynejdens institut.

Anders Holmberg leder cykelbyggnadskurser vid Karlebynejdens institut. De två fatbikes som syns bakom Anders på bilden har byggts på kursen.

Teman för information och kommunikation har bl.a. varit cykling på vintern, säkerhet vid halt väglag till fots och på cykel, cykelhjälm, ljus, reflexer, dubbdäck och trafikregler. Enligt Hohenthal finns det teman så det räcker och blir över.

Föregående temadag ordnades i stadshuset i maj med temat ”På cykel till jobbet”. Under evenemanget presenterades också Karleby stads kommande planer för gång- och cykeltrafiken.

Trafikskyddet stöder arbetet 

Heli Lintamo, Trafikskyddets kontaktchef i Vasa, har följt med arbetet ända från början. 

Till exempel genomfördes en arbetsreseenkät bland de anställda år 2020. Resultaten av enkäten har utnyttjats bl.a. i planeringen och genomförandet av åtgärder i trafikmiljön utöver arbetarskyddet och kommunikationsåtgärderna.

”Utvecklingen har varit synlig i Karleby. Säkerheten under arbetsresor har lyfts fram som en viktig sak i hela organisationen och det ger resultat. På arbetsplatserna förstår eller minns man ofta inte vikten av förebyggande arbete innan något större händer. Kostnaderna kan då bli stora, för att inte tala om de mänskliga kostnaderna och förlusterna. Karleby stad har arbetat motströms och enormt hårt för säkra arbetsresor”, säger Heli Lintamo tacksamt.