Uutinen
Kävely ja pyöräily
Autoilu
Moottoripyöräily
Mopoilu

Riskinotto, kiire ja muu välinpitämättömyys ovat merkittävä haaste liikenteessä. Kaupungeissa tämä näkyy erityisesti liittymässä, joissa eri kulkijoiden tiet risteävät. Liikennevalojen tarkoituksena on parantaa turvallisuutta selkeyttämällä eri osapuolten toimintaa. Kolmannes (33 %) Tampereella valo-ohjatuissa liittymissä tapahtuneista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista johtui siitä, että osallinen ajoi tai käveli päin punaista. Reilu kolmannes loukkaantuneista oli jalankulkija tai pyöräilijä. Tiedot käyvät ilmi Tampereella vuosina 2012-2016 tapahtuneista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa nousi esille myös kääntyvien ajoneuvojen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhtäaikainen vihreä valo. Nämä onnettomuudet johtavat yleensä jalankulkijan tai pyöräilijän loukkaantumiseen. Liikennevalojen noudattamatta jättäminen näkyy myös ajoneuvojen välisissä onnettomuuksissa. Esimerkiksi Lempääläntien ja Lahdenperänkadun liittymässä viimeisen viiden vuoden aikana 88 % kaikista poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista johtui punaisia päin ajamisesta. Ongelmia syntyy, kun liikennesääntöihin ja toisen huomioimiseen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Esimerkiksi kiire aiheuttaa riskinottoja, jotka konkretisoituvat liikennesääntöjen rikkomisina ja pahimmillaan onnettomuuksina.

Pahimmillaan yhdessä liittymässä yli 100 ajoneuvoa ajaa päin punaista

Alustavien tulosten mukaan Tampereella on liittymiä, joissa pahimmillaan yhden vuorokauden aikana on yli 100 ajoneuvoa, jotka eivät noudata liikennevaloja. Ongelmia on useimmiten liittymissä, joissa työmatkaliikennettä on paljon ja erityisesti iltapäivän ruuhkatunneissa. Myös laajoissa ja monikaistaisissa liittymissä, joissa on paljon liikennettä, on haasteita. Muina tyypillisinä piirteinä tuloksissa nousivat esiin sivusuunnalta ajavat ja pääsuunnalta pois kääntyvät ajoneuvot. Liikennevalojen noudattaminen saattaa vaihdella liittymissä suuresti ja yhdessä liittymässä voi olla suuntia, jotka toimivat hyvin. Mutta vastaavasti samassa liittymässä jokin suunta voi olla hyvinkin ongelmallinen.

Tampereella liikkuvilla on tilaisuus antaa palautetta liikennevaloista

Hankkeen yhteydessä toteutetaan kysely, jossa kuntalaiset ja muut Tampereella liikkuvat voivat antaa palautetta liikennevalo-ohjatuista liittymistä. Erityisesti palautetta toivotaan niistä liittymistä, joissa autoilijat, pyöräilijät tai jalankulkijat eivät noudata liikennesääntöjä.

Hankkeen toteuttajat

Tampereen kaupunki on käynnistänyt hankkeen yhdessä Sisä-Suomen poliisin, Liikenneturvan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa selvitetään liikennekäyttäytymistä liikennevalo-ohjatuissa liittymissä onnettomuus- ja ajoneuvotietojen perusteella.

Lisätietoja hankkeesta:

Kaupunkiympäristön palvelualueen Liikennejärjestelmäsuunnittelusta liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917