Tiedote
Kävely ja pyöräily
Pyöräily
Valtakunnallinen

Lasten ja nuorten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla. Nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin.

”Liikennekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren taitoja liikkua turvallisesti liikenteessä ja motivoida tätä turvallisiin valintoihin pienestä pitäen. Liikennekasvatus ei ole pelkkiä sääntösulkeisia ja ajotaitojen opettelua. Koulujen liikenneturvallisuusviikolla kannustetaan luokkia myös pohtimaan arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Haasteet kasvavat yläkouluissa – tukea saa virtuaalioppitunnista

Opetussuunnitelman laaja-alaisissa tavoitteissa liikennekasvatusta on perusopetuksessa jokaisella luokka-asteella. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneet suomalaiset opettajat kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi ja tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen liikenteessä. Mutta myös tukea tarvitaan. Neljä viidestä alakoulun opettajasta koki, että liikennekasvatuksen toteuttaminen on helppoa. Yläkoulun opettajista tätä mieltä oli vain 56 prosenttia. Liikennekasvatus on kuitenkin nuoruusiässä erityisen tärkeää, sillä elinpiirin laajetessa ja kulkutapojen moninaistuessa myös riskit liikenteessä kasvavat.

”Yläkouluikäiset nuoret elävät voimakasta itsenäistymisvaihetta, johon kuuluu myös kyseenalaistaminen ja kapinointi. Meidän kasvattajien pitää olla johdonmukaisia ja jaksaa perustella asioita huolella. Yläkoulussa opetettavia sisältöjä on paljon, eikä liikennekasvatukselle ole niin helppo löytää aikaa. Erilaiset teemapäivät ja tempaukset auttavat pitämään tärkeää asiaa esillä ja luomaan myönteistä suhtautumista turvallista liikkumista kohtaan”, kertoo kotitalouden ja terveystiedon opettaja Jane Uusikylä Salpausselän peruskoulusta.

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten liikennekasvatustyön tueksi järjestetään ensimmäistä kertaa myös virtuaalioppitunti, jossa pureudutaan vuorovaikutukseen liikenteessä sekä turvallista liikkumista tukevien asenteiden vahvistamiseen.

”Oppitunnissa mukana on myös tubettaja HurHur eli Konsta Saajanto, joka haastattelee nuoria turvallisen liikkumisen teemoista. On tärkeää, että tietosisältöjen lisäksi oppitunnilla tarjotaan kosketuspintaa nuorten arkeen ja ohjataan nuorta miettimään omaa käyttäytymistä ja omia valintoja”, Markkanen toteaa.  

Suunnitelmallinen liikennekasvatus tuottaa tulosta

Liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun se on johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Teemaviikon kannustamana liikennekasvatuksen toivotaan jatkuvan eri luokka-asteilla läpi kouluvuoden. Materiaali rohkaisee yhdistämään liikenneteemojen käsittelyä moniin eri oppiaineisiin.

”Esimerkiksi seepransuojelussa tien ylitystä ja suojateitä lähestytään leikillisesti hieman erilaisesta suunnasta, mikä antaa paljon tilaa oppilaiden omille oivalluksille. Videoraadissa taas niin kutsutut valistusvideot otetaan uudenlaiseen käsittelyyn. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta, tuoda onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa turvallisen liikkumisen teemoihin”, Markkanen vinkkaa.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteutettavan liikennekasvatuksen lisäksi lasten vanhemmilla ja muulla lähipiirillä on keskeinen asema lasten liikennekasvattajina.

”Liikennekasvatuksessa yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla. Huoltajista kouluyhteisöön asti jatkuva pitkäjänteinen kasvatustyö tukee opitun siirtymistä käyttäytymisen muutokseen asti”, Markkanen korostaa.

Osallistu virtuaalioppituntiin

Virtuaalioppitunti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille järjestetään tiistaina 10.9.2019 klo 10.00-10.45. Linkki oppituntiin tulee sivulle www.liikenneturva.fi/oppitunti.

 

*Liikenneturva kartoitti opettajien kokemuksia liikennekasvatuksen toteuttamisesta sähköisellä kyselyllä syksyllä 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 387 opettajaa suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista eri kouluasteilta.

Tagit: 
liikennekasvatus, liikenneturvallisuusviikko