Tiedote
Valtakunnallinen

Vanhempien käsitykset sopivasta määrästä liikennekasvatusta eivät vastaa koulumaailman todellisuutta. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneiden koululaisten vanhempien mielestä sopiva tuntimäärä liikennekasvatusta olisi noin 12 tuntia kouluvuotta kohden.

Liikenneturvan keväällä 2015 tekemissä kyselyissä opettajille yli kuusi kymmenestä kertoi käyttäneensä liikennekasvatukseen enintään neljä oppituntia kouluvuoden aikana.
Liikennekasvatus koetaan kodin ja koulun yhteiseksi asiaksi. Vanhempien toiveena olisi muun muassa, että koulussa testattaisiin enemmän keskeisten liikennesääntöjen osaamista. Myös opettajat pitävät liikennesääntöjä liikennekasvatuksen tärkeimpänä osa-alueena.

Autoilija, anna tietä suojatiellä

Koulun ja vanhempien tarjoama liikennekasvatus on vain yksi osa lasten turvallista liikkumista. Merkittävä osa koulumatkojen turvallisuutta syntyy koulun ympäristön liikenteen rauhoittamisella. Autoilijoiden liikennekäyttäytyminen, etenkin nopeusrajoitusten ja suojatiesääntöjen noudattaminen, luovat turvaa koulumatkoille.

Kuljettajan on lain mukaan annettava tietä jalankulkijalle, joka on ylittämässä suojatietä. Aikaisemmissa Liikenneturvan kyselytutkimuksissa autoilijoista kaksi kolmesta kertoi, että jalankulkijat tulevat usein suojatielle yllättäen, autoja varomatta. Puolet jalankulkijoista taas koki autojen harvoin pysähtyvän, kun jalankulkija oli aikeissa ylittää suojatien.

Koulumatkaa ensi kertaa kulkeville lapsille tyypillistä on ajoittainen tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja impulsiivisuus. Lapsien on myös vaikea arvioida nopeuksia tai etäisyyksiä. Vielä 9–10-vuotiaillakin, eli kolmas- ja neljäsluokkalaisillakin, riskitilanteiden havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.

Autoilijalle paras tapa ennakoida taajamaliikenteen yllätyksiä on laskea nopeutta. Alhaiset ajonopeudet helpottavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tienylityksiä. Myös autoilu on entistä sujuvampaa, kun kuljettaja ehtii reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin.

Poliisi turvaa koululaisten ensimmäisten koulupäivien koulumatkaa perinteiseen tapaansa kohdentamalla näkyvää liikennevalvontaa sekä koulujen läheisyyteen että vilkkaimpien koulureittien varrelle liikenteen rauhoittamiseksi. Erityisesti valvotaan ajonopeuksia sekä suojatiesäännösten noudattamista. Valvonnan lisäksi koulujen alla käynnistyy suojatieturvallisuuskampanja Sinä teet suojatien.**

”Liikenneturvallisuuskampanjointi ja poliisivalvonta edistävät liikenneturvallisuutta. Jokainen onnettomuus on liikaa”, Liikenneturvan järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen muistuttaa.***

Lisätietoa:

järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen p. 020 7282 348
yhteyspäällikkö Satu-Sofia Rantala p. 020 7282 339
poliisitarkastaja Kari Onninen, p. 0295 481757 (Poliisihallitus)

*Liikenneturva keräsi kouluikäisten (7–16-vuotiaiden) vanhempien mielipiteitä liikennekasvatuksesta helmikuussa 2014 TNS Gallupin Internetpaneelissa (n. 701): Suhtautuminen liikennekasvatukseen - Tuloksia aikuisväestölle ja koululaisten vanhemmille suunnatuista kyselyistä (Liikenneturvan selvityksiä 4/2014)*
**Liikenneturva kampanjoi yhdessä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa teemalla ’Sinä teet suojatien’. Kaksivuotisen kampanjan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä. Tutustu kampanjaan: www.liikenneturva.fi/suojatie.
***Lasten liikenneturvallisuus on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ikäryhmässä 0-14-vuotiaat liikennekuolemien määrä on puolittunut ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 40 prosentilla. Lue lisää tilastokatsauksesta.

Tagit: 
Sinä teet suojatien, suojatie, suojatieturvallisuus, koulumatka, liikennekasvatus, lapsi, kävelijä