Lausunto

Liikenneturva kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja kiinnittää huomiota seuraaviin tieliikenteen turvallisuuteen liittyviin asioihin:

Perusväylänpidon rahoitus on ostoarvoltaan laskenut 2000-luvulla. Rahoitus ei ole riittänyt verkon kunnossapitämiseen. Lisäksi pienet investoinnit on karsittu lähes kokonaan. Tulevin vuosien kehyksissä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla väylänpidon rahoitusta suunnataan perusväylänpidossa päivittäiseen kunnossapitoon ja väyläinvestoinneista siirretään varoja pieniin investointeihin ja ylläpitoon. Liikenneturva pitää mainittuja muutoksia oikeina. Teiden turvallisuutta parantavien investointien toteuttaminen edellyttää kuitenkin väylärahoituksen tason nostoa tulevaisuudessa. Ilman tätä on uhkana, että rahoitus joudutaan käyttämään pelkästään tiestön kunnon rappeutumisen estämiseen.

Logistisen tehokkuuden parantamiseen liittyen on valmisteltu raskaan liikenteen kaluston enimmäismassojen ja -mittojen korottamista. Nimenomaan tässä tarkoituksessa esitetään siltojen ja teiden kantavuuden korjauksiin vuotuista määrärahalisäystä. Liikenneturvan käsityksen mukaan olisi parasta, että ensin varmistettaisiin tiestön kestokyky ja vasta sen jälkeen voitaisiin kasvattaa ajoneuvojen massoja ja mittoja.

Nyt ollaan kuitenkin niin pitkällä, että massoihin ja mittoihin liittyvät valtioneuvoston asetuksen muutosehdotukset ovat lausuntokierroksella. Liikenneturva haluaa tässäkin yhteydessä huomauttaa, että massojen ja mittojen korottamiseen olisi perusteltua liittää turvallisuutta parantavia reunaehtoja, esimerkiksi vaatimuksia jarrujärjestelmään, edellytyksenä kaistavahti-varoitusjärjestelmä ja nopeudenrajoittimen enimmäisarvon laskeminen lähemmäksi ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta 80 km/h. Lisäksi massojen ja mittojen tehokkaalla valvonnalla tulee huolehtia siitä, ettei uusia korkeampia enimmäisarvoja jälleen ylitetä.

Sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvana asiana selonteossa mainitaan että, poliisin palvelukyky ja toiminnan laatu mm. liikenneturvallisuustyössä pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevassa poliisin hallintorakennetta koskevassa hallituksen esityksessä on kerrottu, että ehdotetuilla muutoksilla nimenomaan säilytetään esimerkiksi liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus ja liikenneturvallisuustyö sekä toiminnan alueellinen kohdentuminen ennallaan. Liikenneturva toivoo, että tavoitteiden toteutuminen varmistetaan, eikä asia jää pelkäksi pyrkimykseksi.

Liikenneturva pitää tärkeänä liikennepolitiikan uusien toimintamallien kehittämistä ja niihin liittyvien kokeilujen toteuttamista, joissa on laajasti hyödynnettävä nopeasti kehittyvää teknologiaa. Liikenneturva korostaa kiinteän poikkihallinnollisen yhteistyön merkitystä myös liikenneturvallisuuden edistämisessä.

Liikenneturva
Anna-Liisa Tarvainen
t
oimitusjohtaja