Lausunto
Autoilu

Liikenteen turvallisuusvirastolle

Lausuntopyyntönne TRAFI/18934/03.04.03.00/2018

Liikenneturvan lausunto kuljettajaopetusta koskevasta määräysluonnoksesta

 

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan 4 tunnin koulutus

Ajokorttilain uudistuksen tarkoitus on, että siirrytään koulutuspainotteisesta järjestelmästä tutkintopainotteiseen järjestelmään. Ensimmäistä 1 ryhmän korttia suorittavalta vaaditaan ajokorttilain 35 §:n 1 momentin mukainen ns. neljän tunnin teoriaopetus. Sen tarkoituksena on antaa perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Liikenneturvan näkemyksen mukaan määräysluonnoksen 2 kohdassa yksityiskohtainen liikennesääntöjen sisällyttäminen koulutuksen sisältöihin ei ole tarkoituksenmukaista tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäessä. Liikennesäännöt on mahdollista suurelta osin opetella esimerkiksi itseopiskeluna kyseistä ajoneuvoluokkaa suorittaessaan, ja niiden osaaminen varmistetaan tutkinnossa.

Sen sijaan Liikenneturva pitää tärkeänä, että tässä koulutuksessa olisivat keskeisessä osassa tieliikenteen tärkeät periaatteet kuten yleinen varovaisuusvelvollisuus, velvollisuus liikennesääntöjen noudattamiseen sekä erityinen varovaisuusvelvollisuus jalankulkijoita, pyöräilijöitä sekä muita tieliikennelaissa määritettyjä erityisryhmiä kohtaan. Lisäksi koulutuksessa tulisi painottaa ennakoinnin merkitystä liikenteen riskien havaitsemiseen ja liikenteen vuorovaikutuksen lukemiseen. Myös ajonopeuden vaikutus turvallisuuteen sekä turvalaitteiden käytön merkitys olisivat tärkeitä aiheita käydä läpi tässä koulutusvaiheessa.

Tämän vuoksi määräysluonnoksen kohdassa 2 tulisi koulutuksen vaadittavia sisältöjä määritellä ehdotettua tarkemmin sen sijaan, että ne nyt ovat kopioitu ajokorttilain 35  §:n 1 momentista lähes sellaisenaan (kohdat 1 – 3).

Neljäs numeroitu sisältöaihe ”Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin” on ajokorttilain kyseiseen momenttiin verrattuna uutta. Oletettavasti neljän tunnin koulutus tulee useimmilla ajoittumaan selvästi ennen muuta kuljettajakoulutusta. Siinä vaiheessa asenteiden vaikutuksen tai osaamispuutteiden tunnistamisen sisäistäminen teoriaopetuksella voi olla haastavaa, eikä tämän kohdan opetussisällöllinen tavoite kovin hyvin selviä määräysluonnoksen tekstistä. Siten myös tämä kohta kaipaisi tarkempaa kuvausta tai vastaavasti selventämistä perustelumuistiossa, mikä tältä osin onkin kovin suppea.

 

Henkilöauton ajokorttia suorittavan 8 tunnin riskikoulutus

Ajokorttiuudistuksessa siirrytään monivaiheisesta koulutuksesta yksivaiheisuuteen. Henkilöauton ajokorttia suorittavan kahdeksan tunnin riskikoulutuksen tarkoitus on pääosin korvata nykyiset tutkinnon jälkeiset vaiheet. Määräysluonnoksen kohdassa 3 on erikseen opetussisällöt neljän tunnin teoria- ja neljän tunnin käytännön opetuksen osuudelle.

Teoriaopetuksen osalta alakohtien 1 a-b sisältöjen merkityksen eroa neljän tunnin koulutuksen vastaavasta kohdasta on vaikea hahmottaa. Vastaava ajokorttilain 35 §:n 2 momentti painottaa sitä, että koulutuksessa on erityisesti vahvistettava valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä. Näin ollen Liikenneturvan ehdottaa, että myös määräyksessä painotusta tulisi selkeästi siirtää kuljettajaopetuksen perusasioista enemmän kuljettajan omien heikkouksien ja riskien tunnistamiseen. Koulutuksen pitäisi sisältää esimerkiksi itsearviointia, omien valintojen - aina lähtien kulkutavan tai ajoneuvon valinnasta -  turvallisuusvaikutusten arviointia, sekä erityisesti sosiaalisen ympäristön kuten ryhmäpaineen vaikutusta omaan toimintaan kuljettajana.

Kohdan 3 teoriaosuuden alakohdan 2 otsikko ”Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin”, joka on sama kuin neljän tunnin koulutuksessa, ei kovin hyvin kuvaa otsikon alla olevia opetussisältöjä. Sinänsä nopeus ja turvaväli ovat luonnollisesti tärkeitä aiheita varsinkin huomioitaessa olosuhteiden (sää, keli, valoisuus) merkitystä turvallisuuteen.

Tarkkaamattomuus liikenteessä on noussut viime vuosina aikaisempaa selvemmin liikenteen riskitekijäksi. Määräyksessä tulisikin olla erillinen kokonaisuus kuljettajan tarkkaavaisuuden merkitysestä ja kuljettajan tarkkaavaisuutta häiritsevien tekijöiden välttämisestä.

Teoriaosuuden 3. alakohdassa terveystilan ja omaan toimintaan liittyvän osaamiseen kuuluvat olennaisena osana myös tunteiden hallinta ja kuormittavat tilanteet.

Neljännessä alakohdassa termin ”automatisaatio” käyttäminen antaa erheellisen kuvan tämän hetken ajoneuvojen tekniikasta. Vielä toistaiseksi järjestelmät ovat kuljettajaa avustavia tai opastavia, ja kuljettajan vastuu ajamisen hallinnasta on yksiselitteinen. Automatisaation edetessä Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa nopeastikin päivittää kohdan sisältöjä ja terminologiaa.

Määräyksen käytännön opetukseen ehdotetut sisällöt, kuten risteysajo, ajolinjat ja maantieajo, ovat perusasioita, joiden teknisen opettamisen ei ole tarkoituksenmukaista sisältyä riskikoulutukseen. Edellä mainittujen sisältöjen opiskelun pitäisi tapahtua selkeästi ennen riskikoulutusta. Vaikka ajo-opetuksen määrä onkin jatkossa yksilöllistä, niin näiden sisältöjen osalta osaaminen varmistetaan joka tapauksessa ajotutkinnossa. Näin ollen pääpaino riskikoulutuksessa myös käytännön opetuksen osalta tulisi olla vaikeiden olosuhteiden huomioimisessa sekä riskien havaitsemisessa ja niiden välttämisessä, aivan kuten ajokorttilain vastaavassa kohdassa perussäännöksenä on esitetty. Määräysluonnoksen lyhyet opetussisältökuvaukset eivät nyt riittävän selkeästi tuo esiin 35 § 2 momentin mukaiseen riskikoulutuksen tavoitteita, vaan vaarana on, että opetuksen sisällöt käytännössä muodostuvat asioista, joita tulisi opettaa muissa ajo-opetuksen aikaisemmissa vaiheissa.

 

Uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvä koulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva tunnistaa oman käyttäytymisensä riskitekijöitä, pohtii itsenäisesti, kouluttajan tuella sekä vertaisryhmässä syitä ja taustatekijöitä riskikäyttäytymiselle, saa tietoa liikenteen riskeistä sekä löytää itsenäisesti tai tuetusti ratkaisukeinoja riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi.

Liikenneturva pitää määräyksessä ehdotettuja sisältöjä kannatettavina. Tarkempia ohjeita määriteltäessä olisi huolehdittava siitä, että koulutusta suorittava osallistuu aktiivisesti koulutukseen. Erityisesti ryhmäkeskustelussa olisi toteuttamisen ehtona oltava vuorovaikutuksen varmistamiseksi reaaliaikainen video- ja ääniyhteys kouluttajan ja osallistujan välillä.

 

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN                      TONI VUORISTO

Anna-Liisa Tarvainen                            Toni Vuoristo
toimitusjohtaja                                     koulutusohjaaja