Lausunto
Autoilu

Liikenteen turvallisuusvirastolle

Lausuntopyyntönne TRAFI/124527/03.04.03.00/2018

Liikenneturvan lausunto ikäpoikkeuslupaa koskevasta määräysluonnoksesta

Määräyksen tavoitteena on tehdä ajokorttilain 97 §:n mukaisen poikkeusluvan hakemisesta mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta sekä kansalaisille että viranomaiselle.

Ajokorttilain 97 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä kokonaisharkinnan perusteella myöntää poikkeuksen B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevasta vähimmäisikävaatimuksesta. Hakijan ajokorttitarvetta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pitkät etäisyydet, käytettävissä olevat joukkoliikenneyhteydet ja mahdollisuudet niiden käyttöön sekä muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi.

Liikenneturva muistuttaa, että kyseessä on erityisistä syistä kokonaisharkinnan perusteella myönnettävä poikkeuslupa välttämättömien matkojen suorittamiseen. Määräyksen perustelumuistiossa on nostettu esiin poikkeuslupaperusteena mm. tavoitteellinen harrastustoiminta, joka osoitettaisiin valmentajan, seuran tms. antamalla todistuksella. Ilmaisu on hyvin tulkinnanvarainen ja väljä, mikä saattaa johtaa erittäin suureen poikkeuslupien kysyntään.

Liikenneturva muistuttaa, että uusien kuljettajien riskitaso on sitä korkeampi, mitä nuorempi on ikä ja ehdottaa, että vähimmäisikävaatimuksesta ei poikettaisi liian heppoisin perustein. Liikenneturva ehdottaa, että määräyksessä tuotaisiin tarkemmin esiin kriteerejä, joiden perusteella poikkeuslupa voidaan myöntää. Poikkeuslupakäytännöstä ei saisi muodostua yleinen käytäntö. Vastaavasti kansalaisten tasapuolinen kohtelu edellyttää, että poikkeuslupaperusteet ovat läpinäkyviä, selkeitä ja yhtäläisiä hakijoille.

Liikenneturva muistuttaa, että ajokorttilain 97 §:n mukaan poikkeuslupapäätökseen voidaan liittää ehto kuljetuksista, joihin poikkeuslupa oikeuttaa ennen säädetyn vähimmäisikävaatimuksen täyttymistä. Näkemyksemme mukaan näin pääsääntöisesti tulisikin menetellä. Tämä korostaisi luvan taustalla olevaa poikkeuksellista tilannetta.

Ajokorttilain muutoksesta eduskunta on edellyttänyt päätökseen liittyvissä lausumissa uudistuksen toteutumisen ja vaikutuksien seurantaa. Myös ikäpoikkeuslupien myöntämisen keventämisen vaikutus turvallisuuteen tulee liittää seurattaviin aiheisiin. Mikäli uudistuksessa ilmenee epäkohtia tai erityisesti turvallisuuden heikkenemistä, tulee määräyksiä ikäpoikkeusluvan myöntämisestä välittömästi tarkentaa.

 

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN                      TONI VUORISTO

Anna-Liisa Tarvainen                            Toni Vuoristo
toimitusjohtaja                                      koulutusohjaaja