Lausunto

5.9.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö

Viite: Lausuntopyyntönne LVM/1770/03/2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

LIIKENNETURVAN LAUSUNTO

Maakuntien toiminnan käynnistyessä vuonna 2020 nykyisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennealan tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi pääosin maakunnille ja valtakunnalliset tehtävät Liikennevirastolle. Liikenneturvan näkemyksen mukaan suunniteltu tehtävien jako vaikuttaa yleisellä tasolla luontevalta. Uudistuksesta aiheutuvia kaikkia muutostarpeita ja muutosten vaikutuksia ei kuitenkaan ole ollut mahdollista arvioida valmistelun tässä vaiheessa.

Liikenneturva muistuttaa, että maakuntien itsehallintoon liittyvien liikennevastuiden, maakuntien välisen yhteistyön sekä maakuntien Liikennevirasto-yhteyden on tärkeää toimia joustavasti ja tehokkaasti, jotta vältytään turhalta byrokratialta ja saadaan resurssit riittämään varsinaiseen toimintaan, väyliin, tienpitoon, liikenteen ohjaukseen ja tieliikenteen turvallisuustyöhön. Toiminnan tehokkuuden ja yhteistyön varmistamiseksi esitysluonnoksessa ehdotetaan, että maakunnat muodostaisivat yhteistoiminta-alueita, joita saisi olla enintään yhdeksän. Jos alueet eivät syntyisi sovulla, valtioneuvosto määräisi ne. Liikenneturva pitää yhteistoimintaa välttämättömänä, mutta pakkoyhteistyörakenne heikentää aitoa vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa toimintaa.

Maakuntien vastuulla tulee olemaan myös eri toimijoiden yhteistyö liikenneturvallisuusasioissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooli liikenneturvallisuustyössä on ollut erittäin tärkeä. Liikenneturva on ollut yhtenä kumppanina sekä alueilla että kunnissa ja toivoo, että tieliikenteen turvallisuutta voidaan jatkossakin parantaa laajalla monipuolisella verkostolla koko maan kattavasti alueelliset ja paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Esityksessä on mainittu myös liikenneturvallisuuteen liittyviä vastuita, mutta Liikenneturva toivoo, että turvallisuusnäkökulma sisällytettäisiin vielä laajemmin kaikille tasoille sekä suunnitelmatyössä ja tienpidossa. Myös muutosten liikenneturvallisuusvaikutuksia olisi tärkeää arvioida.

Yhtenä muutosehdotuksena nykyiseen malliin verrattuna olisi liikenteen ohjauksen yhtiöittäminen. Liikenneturva muistuttaa, että liikenteen ohjauksessa ja esimerkiksi tieliikennekeskusten toiminnassa on paljon sellaista työtä, joka on lähempänä viranomaistehtäviä kuin yritystoimintaa. Yhteistyö ja tietojen jakaminen viranomaisten kesken poikkeaa perustelluista syistä kanssakäymisestä muiden toimijoiden kanssa.  Olisi syytä vielä arvioida yhtiöittämisen edut ja haitat.

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN

Anna-Liisa Tarvainen

Toimitusjohtaja