Lausunto

Liikenneturva kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta.

Asetusluonnoksessa C1- ja C1E-luokan opetuksen vähimmäismääriä ehdotetaan laskettaviksi niin, että C1-luokan ajokortti voidaan suorittaa 2 teoriatunnilla ja 3 ajotunnilla nykyisten 9 teoriatunnin ja 5 ajo-opetustunnin sijaan. C1E-luokan ajokortin vähimmäismääräksi ehdotetaan 3 teoriatuntia ja 3 ajotuntia nykyisen 8 tunnin teoria- ja 10 tunnin ajo-opetuksen sijaan. Kokeilussa, jonka mukaiset ehdotetut tuntimäärät ovat, koulutus sisälsi itseopiskelua ja edellä mainittuihin oppitunteihin sisältyivät nykyistä opetussuunnitelmaa vastaavat ajamista ja tavaran kuljettamista koskevat osiot C1-luokassa ja perävaunua ja sen kytkemistä, kuormaamista ja kuorman varmistamista koskevat osiot C1E-luokassa. 

Ehdotuksen perusteluissa on tuotu esiin, että vaikka pienempien vähimmäisopetusmäärien ei todettu ratkaisevasti heikentäneen ajo-koemenestystä, ennakointitaidoissa menestyttiin heikoimmin. Liikenneturva haluaa korostaa tätä huomiota ja ehdottaa, että molempien korttiluokkien vähimmäisopetusmääriin lisättäisiin yksi tunti teoriaopetusta sekä yksi tunti ajoopetusta, joissa teemana olisi ennakointi kyseisellä ajoneuvolla. Erityisen hyödyllistä ennakointia koskevan koulutuksen lisäys olisi kun, C1-ajokortti suoritettaisiin yksityisajoa varten, siis ilman ammattipätevyyskoulutusta. Tätä ehdotusta puoltaa myös se, että 1.7.2018 voimaantulleella ajokorttilailla vähennettiin pakollisten teoria- ja ajo-opetustuntien määrää B-kortin suorittamisessa. 

Liikenneturva pitää hyvänä, että alemmin opetusvaatimuksin suoritettuja ajokortteja korotettaessa opetusvaatimusten muutos huomioitaisiin laajempina C- tai CE-luokan ajokortin opetusvaatimuksina näiden kuljettajien osaamisen pysyttämiseksi ennallaan.

Muutosten vaikutuksia tulee seurata ja mikäli uudistuksessa ilmenee epäkohtia tai erityisesti turvallisuuden heikkenemistä, tulee tehdä tarvittavia toimenpiteitä ajokorttiasetuksen suhteen.