Lausunto

Liikenneturva pitää turvallisuuden kannalta hyvänä asiana, että 50 km/h enimmäisnopeusrajoituksesta suojatien kohdalla säädetään asetuksella. Tällä hetkellä vaatimus on suunnitteluohjeessa, jolloin se kohdistuu lähinnä teihin, jotka ovat joko uusia tai muutoin toimenpiteiden kohteena. Näin ollen tieverkolla on edelleen suojateitä 60 km/h nopeusrajoituksella, jotka tulevat edellyttämään joko nopeusrajoituksen alentamista tai esimerkiksi liikennevalo-ohjauksen rakentamista.

Liikennemerkin sijoittamisesta vaatimusta liikennemerkin vähimmäiskorkeudesta jalkakäytävällä tai pyörätiellä nostettaisiin nykyisestä kahdesta metristä 2,2 metriin näiden pinnasta mitattuna. Tällä ilmeisesti tarkoitetaan merkkejä, jotka sijaitsevat nimenomaisesti jalkakäytävän tai pyörätien kohdalla, ei niiden sivussa, eli siten, että jalankulkijalla tai pyöräilijällä on riskinä osua liikennemerkkiin. Tätä vaatimusta voisi tekstissä tarkentaa siten, että selvästi kyseisestä väylässä sivussa olevia merkkejä ei tarvitse tarpeettoman korkealle sijoittaa. Pyörätien kaksisuuntaisuuden osoittava lisäkilpi saattaa aiheuttaa hankaluuksia toteuttaa 2,2 metrin korkeusvaatimus lisäkilpiä asennettaessa.  

Pyöräkatu on kokonaan uusi katutyyppi. Sitä osoittavan liikennemerkin käytöstä ei ole mitään säädöksiä. Liikennemerkki ei myöskään sisällä nopeusrajoitusta kuten kävelykatu tai pihakatu. Myöskään siitä, että kadulla on jalkakäytävät, ei ole varsinaisesti säädetty, vaan asia on todettu ainoastaan tieliikennelakia koskevan hallituksen esityksen perustelumuistiossa. Se, että pyöräkatu liikennemerkkiä voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun kadulla on jalkakäytävä, tulisi olla asetuksessa. Samoin ehdotamme, että pyöräkatu voitaisiin merkitä ainoastaan silloin, kun kadulla on enintään 30 km/h nopeusrajoitus.

Ajokaistojen yhdistyminen on kokonaan uusi liikennemerkki. Sen käytöstä on asetusluonnoksessa mainittu vain mahdollisuus käyttää ennakkomerkkiä. Siitä, minkälaisissa tilanteissa ja millä edellytyksillä merkkiä voidaan käyttää nykyisen ajokaistan päättyminen -menettelyn sijasta, tulisi säätää tarkemmin.

Siirtymäsäännöksenä on asetuksen vaatimusten täyttäminen vuoden 2024 loppuun mennessä. Samanaikaisesti on kuitenkin voimassa tieliikennelain siirtymäsäännöksiä, jotka ovat kahden, kolmen, seitsemän tai kymmenen vuoden aikana 1.6.2020 lähtien toteutettavia. Tämänkin asetuksen siirtymäsäännökset voisi jakaa tärkeyden mukaan sovitettaviksi tieliikennelain siirtymäsäännösten kanssa. Esitämme, että suojateiden merkitsemistä koskevan nopeusrajoitusvaatimuksen siirtymäaika olisi suhteellisen lyhyt.