Lausunto

Ehdotuksessa muutettaisiin 1.6.2020 voimaan tulevaa tieliikennelakia siten, että kotihoidon työntekijä saisi kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Esityksen taustalla on eduskunnan uuden tieliikennelain hyväksymisen yhteydessä esittämä lausuma siitä, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset.

Kotihoidon pysäköintiasia on epäilemättä ongelma osassa kuntia, erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Tieliikennelain muutos ei kuitenkaan välttämättä ratkaise koko ongelmaa, eikä yhtenäistä ratkaisua ole tällä muutoksella löydettävissä. Kotihoidon pysäköintitarve kohdistuu erityisesti hoidettavien asiakkaiden asuinkiinteistöjen pihoille, joissa on riittämättömästi ”vieraspaikkoja” pysäköintiä varten. Lisäksi monet taloyhtiöt ovat ottaneet käyttöön yksityisten pysäköinninvalvontayritysten palveluja, joiden mukaan yksityisiä valvontamaksuja määrätään. Tieliikennelain muutoksella ei voida vaikuttaa mahdollisuuteen pysäköidä taloyhtiön pihaan, joka olisi tarkoituksenmukaisin paikka kotihoidon toiminnan kannalta.

Edellisen perusteella tieliikennelain lisäksi tulisi valmistella yhdessä ympäristöministeriön kanssa erillinen laki kunnan myöntämän pysäköintiluvan valtuuttamisesta pysäköidä yksityisten taloyhtiöiden pihaan lukuun ottamatta pelastuslain nojalla asetettuja pysäköintikieltoja. Samaan aikaan lausunnolla on ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä valmistelema laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä, mikä velvoittaisi taloyhtiöitä rakentamaan sähköautojen edellyttämiä latauspisteitä. Vastaavalla tavalla voitaisiin taloyhtiöitä velvoittaa osoittamaan kotihoidon edellyttämiä pysäköintipaikkoja ja/tai velvoittaa taloyhtiöitä olla puuttumatta kunnan myöntämän pysäköintiluvan omaavien ajoneuvojen pysäköintiin valvontatoimilla taloyhtiön piha-alueella.

Osassa kaupungeista voi olla tarvetta myös esityksen mukaiseen tieliikennelain muutokseen, jossa pysäköinti sallittaisiin kielletyissä paikoissa kadun varsilla. Lupa pysäköidä maksullisella paikalla maksutta ei aiheuta liikenneturvallisuusongelmia. Sen sijaan, jos pysäköinti on kielletty, on otettava huomioon, että kadun varsilla pysäköintikiellolle on usein liikenteelliset perusteet. Pysäköintikiellon noudattamatta jättäminen voi siis kyseisissä paikoissa merkittävästi vaarantaa turvallisuutta ja/tai heikentää liikenteen sujuvuutta. Onkin erittäin tärkeää, että pysäköintiluvan saaminen ja käyttäminen on hyvin kontrolloitua ja luvan saajien määrä jää mahdollisimman pieneksi. Esitetystä olisi syytä tarkentaa siltä osin, mikä on mahdollinen ja tarpeellinen lupaan oikeutettujen kohderyhmä.

Kuntien välillä on tämän esityksen tarpeiden suhteen erittäin suuret erot. Kuten edellä todettiin, tarve koskee suuria kaupunkeja, ja yleensäkin kaupunkimaisia hyvin tiheään rakennettuja alueita. Suuressa osassa Suomen kuntia ei tällaiselle lupakäytännölle ole tarvetta. Siksi tulisi jättää täysin kuntien harkittavaksi lupakäytännön käyttöönotto. Erityislupaa tarvitsevissa kunnissa on oletettavasti käytössä myös kunnallinen pysäköinninvalvonta. Kotihoidon pysäköinnin lupajärjestelmän tulisi siten sopia kuntien pysäköinninvalvonnan järjestelyihin niin lupamenettelyn kuin valvontajärjestelyjen suhteen huomioiden kehittyvä valvonnan digitalisaatio.

Kunnalle tulisi olla mahdollista valita, salliiko se pysäköintiluvalla tieliikennealueella vain maksulliselle pysäköintipaikalle maksamatta pysäköinnistä vai myös pysäköintikieltoalueelle pysäköimisen. Jälkimmäinen lisää edellä mainittuja liikenteen vaarantamisen ja sujuvuuden heikkenemisen riskejä.

Esityksessä ei ole lainkaan ehdotettu aikarajaa pysäköintiluvalla pysäköimiseen. Käytännössä kotihoidolla ei yleensä ole kovin pitkäaikaiseen pysäköintiin tarvetta. Jos lupakäytäntö sallii ajallisesti rajoittamattoman pysäköinnin pituuden, lisää se pysäköintiluvan väärinkäytön mahdollisuuksia.

Liikenneturva ehdottaa, että kotihoidon pysäköintilupaa koskevien määräyksiä tarkennettaisiin ja täsmennettäisiin vielä siten, että mahdolliset seuraukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Samalla tulisi arvioida, voitaisiinko valmistella laki, joka mahdollistaisi kotihoidon pysäköinnin asuinkiinteistöjen pihoissa. Liikenneturvan näkemyksen mukaan myös Suomen Kuntaliiton arviot kotihoidon pysäköintiä koskevan lainsäädännön tarpeista on tärkeää ottaa huomioon lain jatkovalmistelussa.