Lausunto

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja ja koskettaa kaikkia suomalaisia. Toimintaohjelman laadinnassa on osallistettu hyvin eri alojen toimijoita ja pyritty kuulemaan aidosti heidän näkemyksiään kansalaisten turvallisuudesta ja onnettomuuksien ehkäisystä.  Liikenneturvalla oli mahdollisuus osallistua kyseisen toimintaohjelman laadintahankkeen sidosryhmätyöhön, mistä kiitos pelastustoimelle. Toimintaohjelman valmisteluprosessi luo hyvän pohjan lähteä toteuttamaan toimintaohjelmaa käytännössä. 

Pelastustoimella ja Liikenneturvan työllä on merkittäviä yhteisiä tekijöitä: Tavoitteellinen toiminta onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi, mihin tarvitaan huolellista onnettomuuksien syiden selvittämistä ja kehityksen seuraamista. Tieliikenteessä kuten muutenkin arjen onnettomuuksissa taustalla on usein ihmisten käyttäytyminen, mikä on otettava huomioon vaikuttavia ratkaisuja valittaessa. 

Toimintaohjelman lähtökohdat osuvat Liikenneturvan arvion mukaan oikeaan. Vaikuttavuus, ihmislähtöisyys ja ilmiökeskeisyys ovat luoneet pohjan kattavalle ja uskottavalle kokonaisuudelle. Pelastustoimen missio ”Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025” on hyvin laaja ja haastava, mutta myös selkeä ja konkreettinen. Missio korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja missiossa määritelty aikaraja pakottaa miettimään laajan työn priorisointia, mikä toimintaohjelmassa on toteutettukin. Mission toteutumisen edellytyksenä olevien muutosten, vaikutettavien ilmiöiden ja vaikuttavuustavoitteiden havainnollistaminen sekä toimintaohjelman tekojen luokittelu ja kohdentuminen antavat suunnan käytännön työn ja yhteisen työn suunnitteluun. Hyvä ja kannatettava on myös suunnitelma toimintaohjelman toteutuksen käynnistymisestä. Toimintaohjelma on erinomaisesti laadittu ja sen linjaukset ovat selkeitä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -sanonta sopii hyvin tämän toimintaohjelman valmisteluun ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan toimintaohjelman toteuttamista. 

Tieliikenteen turvallisuustyön pohjana olevan nollavision periaatteet ja tavoitteet sopivat hyvin yhteen pelastustoimen toimintaohjelman mission kanssa, joten käytännön toteutuksessa yhteistyö Liikenneturvan kanssa on luontevaa oman lakisääteisen roolimme ja resurssiemme puitteissa. Yhteistyö ja yhteisen työn tekeminen on välttämätöntä sekä pelastustoimen että Liikenneturvan tavoitteiden saavuttamisessa.

Liikenneturva kiinnittää vielä huomiota siihen, että pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaisvaltaisen hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteon. Nyt laadittu pelastustoimen toimintaohjelma tarjoaa arvokasta taustaa selonteon valmisteluun pelastusalan näkökulmasta ja on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamista.