Lausunto

Liikenteen turvallisuusvirastolle

Lausuntopyyntö TRAFI/4104/03.02.03.00/2017

LIIKENNETURVAN LAUSUNTO ADR-erillissopimuksen M304 allekirjoittamisesta

Liikenneturva kannattaa erillissopimuksen allekirjoittamista.

Sopimusehdotus M304 on jatkumoa aiemmille Ruotsin kanssa tehdyille vastaaville sopimuksille, joilla mm. mahdollistetaan moduuliperiaatteen mukaisten yhdistelmien käyttö ADR-kuljetuksissa. Ensisijainen tarkoitus on ollut mahdollistaa dollyn ja puoliperävaunun kytkeminen kuorma-autoon, minkä ”vain yhden perävaunun” -sääntö olisi ADR-kuljetuksissa muutoin estänyt.

Oletuksena on, että ADR-kuljetuksissa kuljetettava ainemäärä sopimuksen myötä sopimusmaiden välisessä liikenteessä hieman kasvaa. Määrät kuitenkin vastaisivat enintään sitä määrää, mitä kuljetetaan kansallisissakin kuljetuksissa. Esimerkiksi nestemäisissä kuljetuksissa on parempi, että kuljetettava ainemäärä vastaa pitkälle sitä, mille kalusto on suunniteltu, eikä määrää rajoiteta osassa kuljetuksia keinotekoisesti alhaisemmiksi. Näin vältytään vajaiden kuormien aiheuttamasta epästabiiliudesta sekä vähennetään ADR-kuljetusten lukumäärää.

LIIKENNETURVA

JUHA VALTONEN

Tutkimuspäällikkö