Lausunto

Liikenteen turvallisuusvirastolle
      

Lausuntopyyntö TRAFI/61749/03.04.03.00/2015

Liikenneturvan lausunto määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisistä
vaatimuksista

Seuraavassa Liikenneturvan huomiot määräysluonnoksesta.Kyseisellä määräyksellä korvataan ns. Autoasetus. Sen 31 a §:ssä on tarkempia vaatimuksia linja-autoissa vaadit-tavasta sammuttimesta ja ensiaputarvikkeista. Nämä vaatimukset tosin viittaavat, kuten perustelumuistiossa on todettu, jo kumottuun ns. linja-autopäätökseen. Kyseisessä linja-autopäätöksessä oli kuitenkin vaatimus mm sammuttimen luokasta ja ensiaputarvikkeiden määrästä.

Liikenneturvallisuuden kannalta on arveluttavaa, että vaatimus jäisi pelkästään tieliikennelain 88 e §:n yleissään-nöksen varaan.

Esimerkiksi linja-autojen palot ovat yleisesti tunnettu ongelma, minkä torjumiseksi on tehty pitkään alalla yhteis-työtä. Trafin sivuilla asiasta on todettu mm: ”Linja-autopaloja sattuu keskimäärin yli yksi viik-koa kohti. Vakaviin henkilövahinkoihin johtaneita paloja ei onneksi ole tapahtu-nut, mutta kun kyseessä on joukkoliikenneväline, on suuronnettomuuden riski aina olemassa.” (http://www.trafi.fi/tietopalvelut/arviointipalvelut/turvallisuuskulttuuri/linja-autopalot)

Bussipalot Suomessa 2010-2012 (Bussipalot_2010-2012.pdf) -hankkeen loppuraportissa todetaan mm, että linja-auton alkusammutin on ollut tärkeä väline palojen rajoittamisessa tai sammuttamisessa. ”Linja-autoissa on usein 6 kg:n sammuttimia, mutta edelleen joka kolmannessa tapauksessa sammuttimen koko oli 3 kg tai 2 kg”. Kysei-sen selvityksen suosituksissa on sammuttimista todettu seuraavaa: ” Koska alkusammutuksella on suuri merkitys palovahinkojen minimoimisessa, linja-autoihin tulee asentaa sammutusaukot moottori- ja lisälämmitintiloihin. Lisäksi linja-autot tulee varustaa kahdella 6 kg:n alkusammuttimella.

Liikenneturvan mielestä linja-autojen sammuttimen tai sammuttimien määrästä, koosta ja tehosta tulee ehdot-tomasti säätää tarkemmat määräykset. Aivan vastaava huoli koskee myös ensiapuvälineiden tarkempia mää-räyksiä. Sekä sammuttimista että ensiaputarvikkeista tulisi määräykset laatia yhdessä pelastusalan kanssa.

 

LIIKENNETURVA

Juha Valtonen
Tutkimuspäällikkö