Lausunto

Viite: Lausuntopyyntönne nro. LVM/1611/03/2016, 23.9.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Liikenneturvallisuusmaksusta annettu laki tulee voimaan vuoden 2017 alussa.
Lisäksi valmisteilla on valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Nämä muutokset aiheuttavat muutostarpeita myös Liikenneturvasta sekä tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annettuihin lakeihin.

Jatkossa liikenneturvallisuusmaksu tuloutetaan valtion talousarvioon, ja talousarvion yhteydessä osoitetaan määräraha tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Määräraha myönnetään valtionavustuksena. Liikenteen turvallisuusvirasto tulee olemaan valtionapuviranomainen, joka myöntää avustukset. Valtionavustukseen ja sen mukaisen toiminnan valvontaan sovelletaan valtionavustuslakia.

Liikenneturva tulee hakemaan valtionavustusta, ja Liikenneturvan toiminnan valvonta toteutetaan osana valtionavustusmenettelyä.

Esityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön ohjaus ja valvonta Liikenneturvaan ja onnettomuustutkintaan päättyvät, mikä on perusteltua edellä kerrotuilla syillä. Liikenne- ja viestintäministeriö ei osallistuisi myöskään Liikenneturvan hallituksen toimintaan, vaan esityksessä ehdotetaan, että Liikennevirasto edustaisi hallituksessa liikennehallintoa. Liikenneturva tukee ehdotettua muutosta ja pitää tärkeänä, että valtioneuvosto määrää jatkossakin puheenjohtajan ja viranomaisedustuksen Liikenneturvan hallitukseen.

Esityksen perusteluissa on otettu hyvin huomioon lausumat, jotka eduskunta antoi hyväksyessään liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain. Esityksen vaikutuksia arvioitaessa on todettu, että esitys ei rahoitus- ja ohjausmallia lukuun ottamatta vaikuta Liikenneturvan toiminnan järjestämiseen ja ylläpitämiseen. Näitä arvioita Liikenneturva pitää erittäin tärkeinä ja muistuttaa tässä yhteydessä, että liikenneturvallisuuden edistäminen edellyttää ammattitaitoa ja vaikutuksia voidaan saavuttaa vain pitkäjänteisellä työllä. Nämä seikat on syytä muistaa myös tulevissa rahoitusratkaisuissa.

Esityksessä ehdotetaan, että tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnan organisaatioon kuuluva liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta lakkautettaisiin. Liikenneturvan arvion mukaan neuvottelukunta on ollut arvokas yhteistyömuoto, mutta tutkintaa edustavien eri toimijoiden yhteistyö voidaan varmasti turvata myös uudella esityksessä ehdotetulla tavalla.

Esitetyt ehdotukset eivät vaaranna Liikenneturvan ja onnettomuustutkinnan
työn jatkuvuutta ja riippumattomuutta.

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN
Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja