Lausunto

Viite: Lausuntopyyntönne nro. LVM/2096/03/2015, 18.4.2016

Lausunto hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenneturva kiittää lausuntomahdollisuudesta ja esittää lakipaketista muutamia näkökohtia tieliikenteen turvallisuuteen liittyen.

Liikennekaarta on valmisteltu positiivisessa hengessä uudella lainvalmistelutavalla järjestämällä useita avoimia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Hankkeeseen liitetyt odotukset ja toiveet ovat korkealla. Valmisteluaikataulu on kuitenkin ollut varsin tiukka ottaen huomioon hankkeen laajuuden.  Suunnitellut muutokset ovat monialaisia, eivätkä niiden vaikutusarvioinnit voi olla kovin luotettavia. Liikenneturvan arvion mukaan liikenteen turvallisuusvaikutuksia ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon.

Tieliikenteen turvallisuutta on vuosikymmenten aikana vähin erin parannettu monilla toimilla. Lainsäädäntö on tuonut tukevan pohjan tieliikenteen turvallisuuden eri osa-alueille; infraan, yritystoimintaan, ajoneuvoihin ja liikkujiin vaikuttavilla säännöksillä. Kun sääntelystä ja julkishallinnon ohjauksesta siirrytään markkinaehtoiseen toimintaan, on vaarana, että norminpurkuhengessä hyvin nopeasti menetetään turvallisuuden kannalta joitakin myönteisiä, sääntelyllä saavutettuja vaikutuksia.

Taksinkuljettajille säädetyt vaatimukset ovat osa tieliikennettä turvaavaa kokonaisuutta. Liikenneturvallisuuden kannalta taksinkuljettajan terveysvaatimusten heikentäminen on merkittävä ongelma. Paikallistuntemuksen korvaaminen navigaattorilla ei myöskään ole eduksi, kun kuljettajan pitää keskittyä liikenteeseen. Kielitaidottomuudesta aiheutuvat kommunikaatio-ongelmatkin voivat häiritä matkan turvallisuutta. Lisäksi koulutuksella, niin yrittäjille kuin kuljettajillekin, olisi turvallisuuden kannalta myönteinen vaikutus.

Liikennekaaren soveltamisalan rajaus voi koitua ongelmalliseksi. Pienimuotoisen toiminnan vapauttaminen 10 000 euroa / 12 kuukautta korvauksiin saakka saattaa heikentää liikenneturvallisuutta, kun toiminnan kontrolli muuttuu täysin. Huomioon olisi otettava myös se, että ilman henkilö- tai tavaraliikennelupaa käytettävien ajoneuvojen kriteerit vapautuisivat, mikä sekin on voi olla turvallisuuden kannalta kriittinen kysymys.

LIIKENNETURVA

ANNA-LIISA TARVAINEN
Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja