Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriölle 9.5.2014

Lausuntopyyntönne nro LVM/348/03/2013, 9.4.2014

Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesitysksestä

Liikenneturva kiittää lausunnonantomahdollisuudesta.

Liikenneturva pitää muutosesitystä kokonaisuudessaan perusteltuna ja järkevänä. Olemme saaneet säädöspaketin valmistelleelta virkamieheltä jatkokysymyksiimme hyvät selvitykset ja lausunnossamme kiinnitämme huomiota vain seuraavaan yksityiskohtaan:

Laki kuljettajatoiminnan järjestämisestä

7d § Ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus

3 momentti
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna peruskoulutuksena voidaan pitää myös muuta soveltuvaa Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää koulutusta ja tutkintoa, jos kuljettajantutkintotoiminnan järjestäminen työvoiman saatavuuden takia tai muusta vastaavasta syystä sitä edellyttää.

Liikenneturvan arvion mukaan tässä lainkohdassa tulisi selvästi korostaa tapausten poikkeuksellisuutta, joka on mainittu yksityiskohtaisissa perusteluissa. On perusteltua säilyttää kyseinen joustomahdollisuus, mutta toisaalta olisi tärkeää varmistaa, ettei kuljettajantutkintotoimintaa järjestävä yritys ala käyttää sijaisina tai tilapäistyövoimana sellaisia henkilöitä, joilla ei ole asian edellyttämää ammattitaitoa.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja