Tiedote
Autoilu
Jalankulku
Valtakunnallinen

Liikenneturva kartoitti viime heinäkuussa sekä Ruotsissa että Suomessa kansalaisten mielipiteitä suojatieturvallisuudesta.* Pyydettäessä arvioimaan oman maan suojatiekulttuuria olivat erot maiden välillä selvät: suomalaisista 64 prosenttia piti maansa suojatieturvallisuutta hyvänä, kun Ruotsissa hyvän arvosanan antaisi peräti 84 % vastaajista. Ruotsin hyväksi mielletty suojatieturvallisuus näkyi myös ehdotuksissa suojatieonnettomuuksien vähentämiseksi.

”Kun maiden tuloksia vertailee, erottuu selvästi se, että Ruotsissa suojatieturvallisuuden parantamisessa korostetaan enemmän myös jalankulkijan vastuuta. Suomessa katse on suunnattu autoilijoihin päin”, tulkitsee Liikenneturvan suunnittelija Leena Pöysti kyselyn tuloksia.

”Jalankulkijan vastuuna voi pitää sitä, että muistaa katsoa molempiin suuntiin ennen ylitystä ja varmistaa, että lähestyvä autoilija on todella havainnut sinut. Katsekontaktin ottaminen auttaa. Etenkin pimeän lisääntyessä on hyvä huomata, ettei autoilija välttämättä havaitse hämärässä eteen hiipivää kävelijää. Omaa näkyvyyttään voi parantaa helposti heijastimin.”

Yhteispelillä parantamaan suojateiden turvallisuutta

Autoilijoiden huomaavaisuus jalankulkijoita kohtaan arvioitiin naapurissa paremmaksi: peräti 84 % ruotsalaisista mielsi autoilijoiden toiminnan suojateillä olevan huomaavaista, kun suomalaisista näin arvioi vajaa 60 %. Ruotsalaisista kuljettajista likipitäen kaikki ilmoittivat myös antavansa lähes aina jalankulkijalle tietä suojatiellä.

”Tulokset osoittavat, että ruotsalaiset autoilijat ovat omaksuneet toimintatavan, jossa suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle annetaan tietä. Nyt korostetaan sitä, että suojateitä tehdään nimensä veroisiksi yhteispelillä, jossa myös jalankulkijan on oltava tarkkaavainen”, Pöysti toteaa.

Vuonna 2013 Ruotsissa suojateillä menehtyi yhdeksän ihmistä. Suomessa menehtyneitä oli 12.

Suomen laissa velvoitetaan ajoneuvon kuljettajaa antamaan esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Ruotsissa laki on hyvin pitkälti samansisältöinen. Myös seepralakina tunnettu laki suojatiestä määrittelee, että kuljettajan on hidastettava ja tarvittaessa pysähdyttävä ennen suojatietä.

Liikenneturva kampanjoi yhdessä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa teemalla ’Sinä teet suojatien’. Kaksivuotisen kampanjan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta edistämällä turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä. Tutustu kampanjaan: www.liikenneturva.fi/suojatie.

Lisätietoa

Suunnittelija Leena Pöysti, Liikenneturva, 020 7282 333

*Tutkimuksen on toteuttanut Liikenneturvan toimeksiannosta YouGov Finland. Tiedot kerättiin www-kyselynä Suomessa ja Ruotsissa heinäkuussa 2014. Kyselyyn osallistui yhteensä 1001 suomalaista, joista autoilijoita oli 814. Ruotsalaisia vastaajia oli 1005, joista autoilijoita oli 835. Lisää kyselytutkimuksen tuloksia ja tutkittua tietoa jalankulkijoiden onnettomuuksista Suomessa löydät Liikenneturvan verkkosivuilta.

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 toimipisteen kautta.