Lausunto

Eduskunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenneturvan lausunto

Hallituksen esityksessä ajokorttilain muuttamiseksi ehdotetaan, että  perusvaiheen opetuslupaopetuksesta poistettaisiin pakollinen autokouluopetusosuus opetuslupaopetuksen hinnan madaltamiseksi ja opetuksen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi ehdotetaan opetuslupaopettajan kokeen kehittämistä ja  pieniä muutoksia opetusluvan myöntämiseen.

Liikenneturva on aikanaan ajokorttilain kokonaisuudistuksen yhteydessä kannattanut  sekä mopo-opetuslupaopettajan osallistumista autokouluopetukseen että  kuljettajaopetuksen uudistuksia. Muutoksia tuli sekä opetuksen rakenteeseen että  sisältöön. Uudistuksilla tähdättiin Liikenneturvan tietojen mukaan  liikenneturvallisuuden parantamiseen, koska nuorilla kuljettajilla on muita kuljettajia  selvästi korkeampi onnettomuusriski. Oli tarve kehittää sekä autokouluopetusta että  opetuslupaopetusta, koska ajokortin hankkimistapa ei ollut tuonut esiin eroja  liikenteessä selviytymiseen. Opetuslupaoppilailla on suuremman ajomäärän  perusteella paremmat ajoneuvon käsittelytaidot ja he ovat olleet parempia ajon  sujuvuudessa. Autokouluopetuksen saaneiden tutkinnon suorittaminen on ollut  varmempaa ja liikennetilanteiden hallinta ja ajon ennakoitavuus on heillä ollut  parempaa.

Mopokortin opetuslupaopettajien kokemuksia on selvitetty tutkimuksellisesti (Mopokorttiuudistuksen vaikutukset, Trafin julkaisuja 7/2013). Tulosten mukaan 77 %  opettajista arvosti autokoulun pakollista turvallisuustuntia.

Mopo-opetuksen uudistaminen kesällä 2011 on kokonaisuudessaan parantanut  turvallisuutta (liite 1). Mopoilun suosio on jonkin verran laskenut, mutta  henkilövahinkojen määrä on vähentynyt vielä voimakkaammin. Mahdollisia  vaikutuksia henkilöauton kuljettajien turvallisuuteen ei ole tiedossa, koska  lakimuutoksien voimaantulosta tammikuussa 2013 on kulunut niin lyhyt aika. Liikenneturva pitää myönteisenä sitä, että lakimuutoksia voidaan toteuttaa hyvin  nopealla aikataululla. Jos asetetut tavoitteet eivät toteudu tai ilmaantuu ennalta  arvaamattomia ongelmia, havaitut puutteet on tärkeää korjata nopeasti.

Liikenneturva muistuttaa vielä, että nyt ehdotetut muutokset eivät palauta  opetuslupaopetusta siihen tilaan, mikä oli voimassa aikaisemmin. Uudessa  ehdotetussa mallissa ei esimerkiksi palattaisi perheenjäsenyysehtoon. On otettava  huomioon, että opetuslupaopetuksen osuus kuljettajaopetuksesta oli edellisen  muutoksen valmisteluaikana noin 11 % kuljettajantutkintoon tulleista, ja opetusluvan  haltija oli yleensä oppilaan äiti tai isä. Tällä rakenteella saavutettiin  autokouluopetusta huomattavasti suuremmat ajoharjoittelumäärät.  Jää nähtäväksi,  mikä tulee olemaan ehdotetun muutoksen jälkeinen tilanne, jos opetusluvan  haltijalta poistuu autokouluyhteys, eikä  kuitenkaan ole perhe-ehtoa.

Liikenneturvan näkemyksen mukaan opetuslupaopettajien osaamisesta on joka  tapauksessa pidettävä huolta ja sitä tuettava. Nuorten kuljettajien  riskikäyttäytymiseen vaikuttaminen ja vastuullisuuden tukeminen ovat tärkeitä  asioita.

Jos autokoulussa suoritettavat osuudet poistetaan, tulee luoda riittävästi muita  tapoja tukea opetuslupaopettajien osaamista. Ajokorttilain muutosesityksessä  mainitaan opetuslupaopettajien kokeen tiukentaminen ratkaisuna. Tähän tulee  Liikenneturvan näkemyksen mukaan liittää riittävän kattava opetuslupaopettajien  oppimateriaali, joka on tarjolla esimerkiksi verkon kautta. Myös  opetuslupaopettajien kokeen sisällöllinen kehittäminen on erittäin tärkeää. Kokeen  tiukennus ei saa perustua knoppitiedon testaamiseen, vaan sisällön kehittämisen  tulee kohdistua kuljettajaopetuksen tavoitteiden ja sisällön hallintaan.

Liikenneturvalla on pitkä kokemus ja laaja-alainen osaaminen kuljettajien  jatkokoulutuksen kehittämisestä, kouluttajien kouluttamisesta ja ihmisiin  vaikuttamisesta. Osaamisemme on käytettävissä myös opetuslupaopettajille  tarkoitetussa materiaalituotannossa ja kokeen uudistamisessa.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen 
Toimitusjohtaja

Antero Lammi
Koulutuspäällikkö

LIITE
Taulukko mopoilijoiden henkilövahingoista 2000-luvulla