Kommunikation

Trafikskyddet upprätthåller en sakkunnig trafiksäkerhetsdiskussion genom att kommunicera och föra kampanjer om aktuella fenomen inom trafiksäkerheten. Verksamheten baseras på ett nära samarbete med massmedier.

Regional verksamhet och arbete med kommunerna

Trafikskyddets 12 enheter verkar i nära samarbete med olika myndigheter, organisationer och massmedier i regionen. En lokal närvaro hjälper Trafikskyddet att samordna trafiksäkerhetsarbetet nationellt och att ta verksamheten till gräsrotsnivå, nära de finländska trafikanterna.

Ett mångsidigt kommunalt arbete utgör grunden för Trafikskyddets verksamhet. Detta arbete når en betydande del av kommunerna och kommuninvånarna. En stor del av arbetet sker i trafiksäkerhetsgrupper som leds av ELY-centralerna.

En livslång trafikfostran konkretiseras när Trafikskyddets enheter utbildar personalen i rådgivningsbyråer, daghem, skolor och läroanstalter, ungdomsväsenden och arbetarskydd samt personer som arbetar med äldre. Dessutom ges utbildning till skolskjutsförare, personal i trafikparker, journalister, hemvårdare, invandrare, utbyteselever och många andra grupper som är intresserade av trafiksäkerhet. Enheterna stöds av ett nätverk med utbildare som Trafikskyddet har utbildat.

Medlemssamarbete

Trafikskyddet är en centralorganisation för frivilligt trafiksäkerhetsarbete och har 58 medlemssamfund som representerar olika branscher. Vi verkar i nära samarbete med dessa organisationer och myndigheterna i branschen. Vårt samarbete med medlemmarna är ett utmärkt sätt att förbättra trafiksäkerheten, eftersom vi på detta sätt kan dra nytta av specialkompetensen och kontakterna hos våra medlemssamfund.

Samarbetet har gett upphov till bland annat rattfyllerikampanjem, däckrazzian, Bilens dag, Bilens lediga dag, åldringsveckan och olycksdagen.

Trafikfostran

Trafikskyddets trafikfostran tangerar alla stadier i livet. Vi producerar ändamålsenligt och mångsidigt utbildningsmaterial för olika åldersgruppers behov och vi utbildar också dem som arbetar med trafikfostran i dessa grupper.

  • De viktigaste kanalerna i trafikfostran för barn och ungdomar är skolväsendet, hobby- och andra ungdomsorganisationer samt försvarsmakten.
  • Vuxna trafikanter nås via massmedia och olika organisationer, såsom arbetsplatser.
  • Vi arrangerar olika temaevenemang och kurser för äldre personer, ger utbildning till utbildare samt producerar de utbildningsprogram och det material som behövs för verksamheten.

Utbildning

Trafikskyddet har en särskild uppgift att utveckla förarutbildningen och söka metoder för att nå förargrupperna. Trafikskyddet sköter om förarfortbildningen och erbjuder program och läromaterial för olika målgrupper: mopedförare, motorcykelförare, snöskoterförare, personbilsförare, förare av tung materiel och äldre förare. Målet för alla fortbildningsprogram är att hjälpa förarna att identifiera risker i trafiken och att beakta dessa i trafikbeteendet i vardagen.

Det gemensamma temat för Trafikskyddets utbildningsprogram är ”Lämna spelrum” som är ett tankesätt där vi i första hand inte undervisar i hur man klarar sig i farliga situationer, utan hur man undviker dessa.

Forskning och statistik

Trafikskyddet producerar och sammanställer material gällande trafiksäkerheten som stöd för planeringen och inriktningen av kommunikation och utbildning samt utvärderar resultaten av genomförda åtgärder.

Forsknings- och statistiska data betjänar mediernas och myndigheternas behov i trafiksäkerhetsfrågor:

  • Uppföljningsundersökningar om trafikbeteende.
  • Trafikklimatet och övriga enkäter.
  • Statistik.

Internationell verksamhet

Trafiksäkerhetsarbetet har organiserats på olika sätt i olika länder. I synnerhet har de nordiska länderna organiserat sin utbildning, fostran och kommunikation som stöder trafiksäkerhet på liknande sätt. För Trafikskyddet är internationellt samarbete en viktigt sätt att dela med sig av information och inlärning. Målet med att påverka i internationella organisationer är att försöka förbättra trafiksäkerheten både i Europa och i Finland.

Trafikskyddet är medlem i följande utländska organisationer. Dessutom stöder vi FN:s och WHO:s projekt Decade of Action for Road Safety 2011–2020.

 

 

Temakretsar: