Vår verksamhetsidé

Trafikskyddets uppgift är att påverka medborgarnas värderingar, attityder och trafikbeteende samt att öka uppskattningen av trafiksäkerhetsmedvetenheten och säkerheten i samhället. Vi värdesätter och stöder frivilligt arbete för att främja trafiksäkerhet. Ett lokalt perspektiv är viktigt för en effektiv trafikupplysning.Vi upprätthåller en sakkunnig trafiksäkerhetsdiskussion genom att kommunicera och föra kampanjer.

Vision

Trafikskyddets vision styr utvecklingen av organisationen och dess verksamhetssätt. Framtidsbilden består av tre huvudpunkter:

Trafikskyddet bevarar sin ställning som en oberoende expert som förstår människan i trafiken och som kan påverka säker trafik på ett mångsidigt sätt. Vår roll som förespråkare av säker trafik för människor i nationella och lokala avgöranden gällande trafik stärks ytterligare.
   
Vårt rikstäckande samarbetsnätverk stärks och verksamhetens kvalitet ökar. Genom att aktivera och stödja nätverket ökar vi den frivilliga säkerhetsverksamheten hos våra samarbetspartner.
    
Trafikskyddet upplevs även i framtiden vara en vägvisare i främjandet av trafikkulturen och det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Vi säkerställer kontinuiteten i behandlingen av centrala säkerhetsteman. Trafikskyddets tjänster har en kontinuerlig efterfrågan bland medier, myndigheter, organisationer, trafikanter och beslutsfattare.

Trafikskyddets värderingar

Säkerheten först

Trafikskyddets kärnkompetens är att påverka trafiksäkerheten för människor, främja trafikkulturen samt förstå och försvara människans roll i avgöranden gällande trafik.

Expertis

Expertisen, oavhängigheten och arbetets kvalitet bygger på forskningsresultat och tillförlitlig statistik. Vår kommunikation är verkningsfull och den genomförs professionellt.

Samarbete

Trafikskyddet är en pålitlig och flexibel partner som uppskattar samarbete och som har skapat nätverk och kontakter över administrations- och intressegränserna. Genom vårt lokala arbete når vi regionala och lokala aktörer i hela landet och har en direkt kontakt till väganvändarna och beslutsfattarna.

Temakretsar: