Trafikkulturkommittén 1929–1938

Trafikkulturkommittén inledde sin verksamhet den 26 september 1929. Kommittén bestod av representanter för landsbygdens bilägarförbund Maaseudun Autonomistajain Liitto samt ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena, Skolstyrelsen, städernas och landskommunernas förbund, försäkringsföreningen Suomen vakuutusyhdistys, samt bilistorganisationerna Suomen Automobiilitariffiyhdistys, Suomen Automobiiliklubi, Yleinen Autoliitto och Suomen Autoilijaliitto.

Läs mer om åren 1929–1938

År 1929 kan på goda grunder anses vara året när det organiserade trafiksäkerhetsarbetet inleddes i Finland. Då grundades nämligen en Trafikkulturkommitté på initiativ av Maaseudun Autonomistajain Liitto, dit representanter för alla de organisationer ”vars verksamhetsprogram innehåller dylikt arbete, därutöver de ämbetsverk i vars uppgifter arbetet för trafikkulturen ingår och även de ämbetsverk vars ekonomiska intressen omfattar en utveckling av trafikkulturen”.

Under sitt första verksamhetsår fokuserade Trafikkulturkommittén främst på att skapa riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet med hjälp av modeller från utlandet. I slutet av 1930 föreslog kommittén för första gången att en permanent trafiksäkerhetsförening skulle grundas i landet: ”vid utredningen av verksamhetsprogrammet inom ovannämnda ramar har kommittén observerat att den på grund av sin mer eller mindre tillfälliga natur inte är förmögen att med tillräcklig effektivitet, regelmässighet och flexibilitet utföra ett omfattande ett arbete för att på alla sätt främja trafiksäkerheten i vårt land, då arbetet kräver stor uppslutning och ansenliga medel, och i sig är mycket angeläget och även av stort ekonomiskt värde.” Föreningen grundades emellertid inte ännu vid denna tid.

Trafikkulturkommitténs arbete försvårades av en brist på tillgångar under hela dess verksamhetstid. Den huvudsakliga finansieringen kom från försäkringsbranschen, främst Autovakuutuslaitosten Liitto, bilförsäkringsanstalternas förbund.

Talja 1938–1971

Trafikkulturkommittén uppgick år 1938 i den tre år tidigare grundade föreningen för förebyggande av olycksfall Talja och blev dess trafiksektion. Namnet kommer från finskans Tapaturmatorjunta-yhdistyksen liikennejaos. Den 22 maj 1939 höll föreningens trafiksäkerhetsråd sitt första möte. Denna dag har utsetts till Trafikskyddets årsdag.

Läs mer om åren 1938–1971

Hösten 1934 var grundandet av föreningen nära att förverkligas. Då fick man emellertid kännedom om att statsmakten hade egna planer för att grunda en förening för förebyggande av olycksfall. Detta projekt genomfördes på hösten 1935, när Tapaturmantorjuntayhdistys ry grundades. Dess verksamhet riktades främst mot att förebygga arbetsolyckor. Slutligen föreslog Tapaturmantorjuntayhdistys på våren 1938 för Trafikkulturkommittén att det skulle ansluta sig till föreningen och bli dess trafiksektion. Så föddes Talja. Namnet kommer från finskans Tapaturmatorjuntayhdistyksen liikennejaos. Den 22 maj 1939 höll föreningens trafiksäkerhetsråd sitt första möte. Denna dag har utsetts till Trafikskyddets årsdag.

Föreningens ekonomi grundades under åren 1940–1951 främst på medlemsavgifter. Även om medlemsantalet ökade jämnt, gav detta ingen stabil grund för verksamheten. De intäkter som inflöt som medlemsavgifter motsvarade i genomsnitt en årslön för en tjänsteman. Till exempel fick föreningen bidrag från socialministeriet till ett belopp som motsvarade cirka 5 procent av de insamlade medlemsavgifterna i början av 1940-talet. År 1950 hade bidraget ökat så att det motsvarade 23 procent av intäkterna.

År 1951 fick Taljas finansiering en stabil grund. Då började man uppbära en s.k. trafiksäkerhetsavgift i samband med trafikförsäkringspremierna. Denna avgift uppgick till två procent av försäkringspremien. De medel som insamlats på detta sätt utgjorde sedermera den huvudsakliga intäktskällan för Taljas och senare Trafikskyddets verksamhet. Finansieringen av trafiksäkerhetsarbetet i Finland har ansetts vara ett internationellt mönsterexempel på ett bra system.

Efter att finansieringen stabiliserats expanderade Taljas verksamhet i snabb takt. På 1950-talet verkade Talja aktivt för trafiksäkerheten genom olika kampanjer, genom att arrangera kurser, utbildningstillfällen och jippon och genom att uppgöra trafiksäkerhetsplaner för kommuner samt genom att fästa vikt vid fordonssäkerheten.

I samband med den expanderade verksamheten hade man på 1960-talet grundat en statistik- och forskningsbyrå på Talja. Detta skapade förutsättningarna för att undersöka effekterna av de centrala trafiksäkerhetsåtgärderna. På Taljas initiativ började man i Finland år 1962 experimentera med hastighetsbegränsningars inverkan på trafiksäkerheten. Experimenten som utfördes under flera år utgjorde startskottet för den omfattande och häftiga kritik som Talja utsattse för från medlet av 1960-talet.

Trafikskyddet rf

De ökade uppgifterna inom arbetarskydd i början av 1970-talet krävde en större effekt än vad föreningens arbetarskyddssektion klarade av. Således tog Olycksfallsskyddet rf:s styrelse på våren 1971 initiativet för att lägga ned föreningen och grunda två separata enheter.

Den 22 oktober 1971 grundades Trafikskyddet - Centralorganisationen för trafikskyddsarbete för att fortsätta Taljas verksamhet och den 17 december 1971 grundades föreningen Työsuojelu.

Läs mer om Trafikskyddet rf

En följd av kritiken var att branschmyndigheterna började utreda vad uppståndelsen kring Talja egentligen handlade om. Ett socialt tryck riktades även mot hela Tapaturmantorjuntayhdistys. De ökade uppgifterna inom arbetarskydd i början av 1970-talet krävde en större effekt än vad föreningens arbetarskyddssektion klarade av. Således tog Olycksfallsskyddet rf:s styrelse på våren 1971 initiativet för att lägga ned föreningen och grunda två separata enheter. Den 22 oktober 1971 grundades Trafikskyddet - Centralorganisationen för trafikskyddsarbete för att fortsätta Taljas verksamhet och den 17 december 1971 grundades föreningen Työsuojelu.

En del av den kritik som riktades mot Talja berodde på att motor- och försäkringsorganisationerna ansågs ha för stor kontroll inom Taljas förvaltning. Eftersom Trafikskyddet rf:s förvaltning inte avvek nämnvärt från Taljas förvaltning, tog inte heller kritiken slut när föreningen lades ned, utan fortsatte under Trafikskyddet rf:s tid.

Liikenneturva - Trafikskyddet

Det offentligrättsliga Trafikskyddet, som grundades genom en förordning, inledde sin verksamhet i början av 1974. Ändringen från Trafikskyddet rf till det offentligrättsliga Trafikskyddet syntes bland annat i de politiska partiernas inträde och i en ökning av den statliga representationen i förvaltningsorganen och även i en ökning av statsmaktens kontroll.

Med en förordning som trädde i kraft i januari 1988 avlägsnades de politiska partiernas makt i förvaltningsorganen och utrymme gavs till olika trafikantgruppers intressebevakningsorganisationer.

Grundandet av Trafikskyddet föregicks av en tio år lång, händelserik en process som förebådade en ändring. Processen innehöll kritik, utredningar, betänkanden, en försämrad trafiksäkerhet och slutligen ett uppväckt politiskt intresse för trafiksäkerhetsarbetet. Alla dessa skeden skapade en bas för grundandet av en ny, offentligrättslig centralorganisation. Trafikskyddet, som grundades genom en förordning, inledde sin verksamhet i början av 1974.

Ändringen från Trafikskyddet rf till det offentligrättsliga Trafikskyddet syntes bland annat i de politiska partiernas inträde och i en ökning av den statliga representationen i förvaltningsorganen och även i en ökning av statsmaktens kontroll.

Genom en förordning som trädde i kraft i januari 1988 avlägsnades de politiska partiernas makt i förvaltningsorganen och utrymme gavs till olika trafikantgruppers intressebevakningsorganisationer.

Från början av 2004 regleras Trafikskyddets verksamhet genom lag och verksamheten övervakas av kommunikationsministeriet.

Temakretsar: