Trafikskyddets beslutande organ är centralorganisationens möte och styrelsen. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ för verkställande direktören. Inom Trafikskyddet verkar dessutom en delegation för informationsbranschen, en delegation för gång och cykling samt en belöningskommission, vilka utsetts av styrelsen.

Centralorganisationens möte sammanträder två gånger om året och styrelsen fyra gånger om året. Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder kommunikationsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.  Centralorganisationens möte väljer sju styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för dessa. 

Trafikskyddets styrelseordförande och övriga medlemmar förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är hälften av styrelsemedlemmarna i tur att avgå.  

Ledningsgruppen håller i genomsnitt elva möten under ett verksamhetsår. Dessutom håller belöningskommissionen, delegationen för informationsbranschen och delegationen för gång och cykling möten under året.

Temakretsar: