Tillämplighet

  • Klasser 5-6.

Beskrivning

Perspektivet ”Transportval på min skolväg” uppmuntrar eleven att ofta ta sig till skolan på egen hand: till fots eller med cykel. Tack vare detta lär sig eleven att förstå sambandet mellan sina egna transportval och sin hälsa samt att fundera över hur transportvalen påverkar hållbar utveckling.

Perspektivet kompletterar den tidigare beskrivningen av elevens egen skolväg. Eleven fogar till sin egen skolvägsbeskrivning en redogörelse om sig själv som trafikant och ställer upp mål för sig själv för att röra sig klokt i trafiken.

Gör så här

1. Eleven har en färdig beskrivning av sin egen skolväg.

2. Låt eleven fundera till exempel över följande frågor om temat ”Hur påverkar transportvalen min skolväg?”.

  • Hur tar jag mig till skolan? (till fots, med cykel, med skolskjuts, föräldrarna skjutsar)
  • Vilka faktorer påverkar mina transportval?
  • Vad motiverar mig att ta mig till skolan på egen hand?

3. Gör en sammanfattning av klassens transportval.

4. Om temat inspirerar eleverna kan ni hitta på en egen transportutmaning för klassen.

Funktionella uppgifter om transportval som aktiverar eleverna

Ta reda på din egen trafikanttyp med HRT:s färdsättsräknare

Med räknaren kan man ta reda på sin trafikanttyp på skol- och arbetsresor samt andra resor. Med hjälp av några bakgrundsfrågor jämför räknaren svaren med resultaten från HRT:s trafikundersökning. Man jämför klassens trafikantypbeskrivningar. Är det möjligt att ändra något? Gå till HRT:s färdsättsräknare.

Resejämförelse

Jämför restid, kostnader och växthusutsläpp med olika färdmedel. Gå till resjämförelsen för 5–6-klassare (HRT, pdf, på finska).

Dramaövning ”Nyttan med kloka resor” (Viisaan liikkumisen hyödyt)

Man lär sig med hjälp av drama hur hållbara färdmedel påverkar bland annat välbefinnandet. Gå till dramaövningen Viisaan liikkumisen hyödyt (HRT, pdf, på finska)

Skolornas kilometertävling

Tanken med skolornas Kilometertävling är att man samlar kilometrar åt klassen. Klassens cyklisters antal kilometer räknas samman och delas med antalet deltagare. På Kilometertävlingens framsida kan klasserna följa hur de placerar sig med andra cyklister i samma serie. Gå till kilometertävlingen (på finska).

Cykla till skolan-dag (Pyörällä kouluun)

En dag som uppmuntrar till cykling kan vara den riksomfattande Cykla till skolan-dagen (Pyörällä kouluun) eller någon annan dag på våren eller hösten. Syftet med att fira temadagen är att uppmuntra elever till att cykla till skolan. På webbplatsen finns tips för evenemang under dagen. Ska man utmana andra klasser eller hela skolan till att delta i Cykla till skolan-dagen? På webbplatsen finns en helhet om cykling och kultur, där man presenterar litteratur, filmer och musik med anknytning till cykling. Gå till Pyörällä kouluun-webbplatsen (på finska).

Skolvägen är viktig med tanke på hela livet. Studieresultaten, orken och koncentrationsförmågan på lektionerna blir bättre, om man promenerar eller cyklar ens en liten del av resan. Vårt välbefinnande grundar sig på en aktiv vardag. Man lär sig ett aktivt livssätt redan som barn. Motionsrekommendationen för barn är minst två timmar om dagen. Om man tar sig till skolan på egen hand, eller åtminstone en del av den, får man motion nästan utan att märka det. På skolvägen övar barnet trafikfärdigheter och hur man beter sig i trafiken, men får också motion och upplevelser. Ju mindre biltrafik nära skolan, desto tryggare är trafikmiljön i näromgivningen. Trafikens skadliga närutsläpp orsakar luftvägsinfektioner och förvärrar astmasymtom, så om man lugnar ner biltrafiken nära skolan minskar man även barnens utsatthet för utsläpp.