Lämplig för

Grundläggande utbildning, årskurser 3–9
Andra stadiet

Du behöver:

Papper, färgpennor

Längd:

25-45 minuter beroende på tillgänglig tid

Beskrivning

Uppgiften uppmuntrar elever till att fundera över vilken ställning promenader och cykling har i dagens trafik. Målet är att eleven förstår vilken nytta promenader och cykling ger i vardagen. Samtidigt utmanas eleven att fundera över sina egna transportvanor.

Gör så här

Uppgiften har fyra skeden: inledande diskussion, planering av trafikmärke, presentation av trafikmärke och slutdiskussion.

 1. Inledande diskussion:

  Diskutera tillsammans i klassen hur man kunde förbättra ställningen för promenader och cykling i trafiken. Som inledning kan man först gå tillsammans igenom hurdana trafikmärken det finns med anknytning till fotgängare och cyklister. Du hittar de trafikmärken som används på Väyläs (Trafikledsverket) webbplats.

  Du kan använda följande frågor som stöd i diskussionen:

  Vilken nytta har man av att promenera eller cykla?
  Hurdana sträckor promenerar eller cyklar du själv?
  Vilka faktorer påverkar hurdant färdmedel du alltid väljer?
  Hur väl känner du till de trafikregler och trafikmärken som gäller fotgängare och cyklister?
  Hur borde man ändra trafikmiljön så att det vore mer lockande att promenera eller cykla?
   

 2. Planering av ett trafikmärke

  Alla elever får ett eget papper och de får fritt planera ett trafikmärke som skulle stärka fotgängarnas och cyklisternas ställning och skulle göra det tryggare att promenera eller cykla.I trafikmärket kan man utnyttja vilka som helst former, färger och symboler. Eleven kan även bearbeta ett existerande trafikmärke.
   

 3. Presentation av trafikmärket

  Efter att eleverna planerat och ritat trafikmärken presenterar de dem. I samband med presentationen ska eleven motivera hur det planerade märket förbättrar fotgängarnas eller cyklisternas ställning och gör det trevligare och tryggare.
   

 4. Avslutande uppgift och diskussion

  Styr till slut klassen till att diskutera gemensamt vad som skulle öka promenader och cykling. Man kan även rösta i klassen om vilket av de sätt som kom fram i trafikmärkena var det effektivaste. Samtidigt kan man diskutera varför eleverna har använt i de planerade trafikmärkena former och färger som avviker från kända trafikmärken.

Koppling till läroplanen:

Man kan arbeta med detta perspektiv som en del av ett mångvetenskapligt lärområde eller under en annan projektvecka, temadag, på en grupphandledarlektion eller integrera det som en naturlig del av en vald lektion.

Temat kan även kopplas till bildkonst.