Lämplig för

Klasser 7–9

Du behöver

Papperskopia av Kedjan av positiv interaktion (bilaga)

Längd

20 minuter

Beskrivning

Uppgiftens syfte är att synliggöra betydelsen av positiv interaktion och de egna möjligheterna att påverka i trafiken. Eleverna diskuterar i smågrupper kedjor av påverkan genom att diskutera vad som skulle hända om vi alltid tog hänsyn till andra i trafiken.

Gör så här

Dela in eleverna slumpmässigt i smågrupper om 3–4 elever. Varje grupp får en papperskopia av Kedjan av positiv interaktion som skrivits ut i A3-format.

Först diskuterar man tillsammans hurdant positivt beteende är i trafiken och vilka effekter det har.

Diskussionsfrågor:

  • I hurdan situation har du blivit glad i trafiken?
  • Hurdana situationer får dig att bli arg i trafiken?
  • Vad beror de på att många olika slags känslor uppstår i trafiken?
  • Varför är det viktigt med artigt beteende och positiv interaktion i trafiken?
  • Hur kan du visa artighet och ta hänsyn till andra i trafiken?

Efter diskussionen skriver smågrupperna på papperskopian hur goda gärningar ackumuleras och ökar positiv interaktion i trafiken. Man börjar med följande fråga: ”Vad skulle hända om vi alltid skulle möta varandra i trafiken positivt och tar ta hänsyn till andra? Vad gott skulle det föra med sig?" Eleverna kommer med idéer till kedjor som leder till positiva utkomster. Idéerna kan vara mycket fria och även gå utanför trafiktemat.

Till slut går man igenom alla gruppers arbeten och diskuterar hur mycket vi även kan genom vårt eget beteende påverka hur det känns för andra omkring oss och hur andra beter sig gentemot oss i trafiken. Alla tänker ut åtminstone en artig gärning i trafiken som man kan genomföra under följande vecka.