Lämplig för

Årskurser 5–9

Du behöver
En mobiltelefon eller pekplatta / smågrupp med 3–4 elever

Längd
 45–90 minuter beroende på tillgänglig tid

Beskrivning

Syftet är att med hjälp av en videoinspelningsuppgift och visuell uppgift som görs med mobiltelefon observera och identifiera olika interaktionssituationer i trafiken och fundera varför positiv interaktion är så viktig även i trafiken.

I uppgiften utnyttjas så kallad pedagogik med kamerapenna (kamerakynän pedagogiikka). Denna pedagogik är ett enkelt sätt att använda videoinspelning som ett verktyg för inlärning. Arbetet består av videoinspelningsuppgifter, vars syfte är att producera tankar, verksamhet och interaktion, samt av visuelle uppgifter där man tillsammans observerar de inspelade videorna. I uppgifterna är mobiltelefonens eller pekplattans kamera ett verktyg som hjälper eleven att observera, tänka och uttrycka sig.

Gör så här:

Uppgiften har fyra skeden: gemensam inledande diskussion, inspelningsuppgift, uppgift då man ser videon samt till slut en gemensam genomgång.

 1. Inledande diskussion (10 min.)

  Diskutera i klassen interaktion i trafiken. Du kan använda följande hjälpfrågor i diskussionen:
  Har du funderat över i vilka situationer när du promenerar eller cyklar behöver interaktion?
  Hur kommunicerar du till andra i trafiken vad du ska göra i trafiken? Hur visar du till exempel att du tänker svänga eller korsa en väg?
  Hur tolkar du andras intentioner och handlingar i trafiken?
  I hurdana situationer i trafiken kan det uppstå missförstånd som gäller interaktion?
  Hur skulle interaktion bidra till göra trafiken tryggare?
   

 2. Inspelningsuppgift (20 min.)

  Dela in eleverna i smågrupper på 3–4 elever. Gå tillsammans igenom i vilket område eleverna kan röra sig då de genomför inspelningsuppgiften. Du kan till exempel avgränsa inspelningsområdet till skolans gårdsområde. Varje grupp ska ha en mobiltelefon eller en pekplatta som man kan spela in en video med. Påminn eleverna om att de ska vara uppmärksamma då de rör sig ute: mobiltelefonen plockas fram först på inspelningsplatsen!
   

 3. Grupperna har som uppgift att spela in med mobiltelefonen en video på 30–60 sekunder där man illustrerar en situation eller plats där man möter andra som rör sig i trafiken och där det behövs interaktion. Samtidigt ska man förklara i videon hurdan kommunikation eller interaktion man behöver på platsen eller i situationen. Syftet är alltså inte att eleverna ska simulera och spela in en interaktionssituation som de själva hittat på, utan de ska uttryckligen observera omgivningen och spela in en snutt med en plats eller en situation som även förklaras i videon.

  Exempel: Gruppen vill illustrera varför de är viktigt att tydligt visa sina intentioner då man ska korsa en väg. De filmar en skyddsväg framför skolan och förklarar samtidigt att det är viktigt att då man korsar en väg inte till exempel tittar på den egna mobiltelefonen, utan tydligt på omgivningen samt att man försöker få ögonkontakt med föraren i ett fordon som närmar sig, så att man kan vara säker på att fordonet tänker stanna.
   

 4. Visuell uppgift (10 min.)

  Ordna en genomgång av de inspelade videorna med hjälp av en visuell uppgift. I den visuella uppgiften sätts alltid 2–3 smågrupper samman. Grupperna visar sina videor åt de andra eleverna. Eleverna kan antingen se videon direkt på telefonskärmen eller till exempel på en dator. Först visas de inspelade videorna en grupp åt gången till en annan grupp utan ljud och den grupp som spelat in videon ber de andra berätta hur de tolkar det som syns på videon och hurdan kommunikation/interaktion de anser att man behöver i situationen i videon. Därefter ser eleverna videon på nytt med ljud och smågruppen diskuterar vilka olika tolkningar man gjort om samma situation.
   

 5. Avslutande sammanfattning (5 min.)

Till slut diskuterar man tillsammans de interaktionssituationer som förekommer i de videor som spelats in i smågrupper. I den gemensamma diskussionen kan man lyfta fram vissa lyckade urval.