Lämplig för

Andra stadiet

Längd

45 min.

Du behöver

Utskrivna stenciler med frågesport om regler för varje studerande (bilaga)
Utskriven lärarens stencil med frågesport om regler (bilaga)

Beskrivning

Målet är att repetera centrala trafikregler som gäller fotgängare och cyklister och diskutera vilken betydelse det har för en smidig trafiksäkerhet att man följer reglerna. Dessutom diskuteras missuppfattningar, massillusioner, som gäller riskbeteende.

Gör så här

Skriv ut åt varje studerande den frågesport om regler som följer som bilaga eller projicera frågesportsbilderna med videoprojektorn så att alla ser dem en fråga åt gången. Studerandena antecknar sina svar antingen i stencilen eller på ett separat papper. Efter varje fråga går ni igenom den korrektalösningen på uppgiften, så att studerandena inte börjar fundera för länge på en tolkning de trott är felaktig för länge. Den lärarstencil som följer som bilaga innehåller de korrekta svaren på frågorna inklusive motivering.

Efter en genomgång av regler diskuterar du med studerandena sina erfarenheter av att följa regler i trafiken och lyfter upp missuppfattningar, massillusioner, som gäller riskbeteende. Be studerandena svara på följande frågor genom att rösta med tummen ”alltid”, ”ibland”, ”aldrig” (alltid = tummen upp, ibland = tummen horisontellt, aldrig = tummen ner). Under omröstningen blundar man. Läraren har som uppgift att anteckna antalet svarsalternativ för varje fråga. Till slut presentera åt studerandena hur deras svar fördelas och jämför tillsammans om studerandena bedömer sitt eget beteende på ett annat sätt än de bedömer beteendet hos andra ungdomar i samma ålder. Samtidigt kan ni tillsammans diskutera vad eventuella skillnader i studerandenas tolkningar beror på.

Frågor:

  • Jag tar hänsyn till andra i trafiken
  • Andra i min ålder tar hänsyn till andra i trafiken
  • Jag känner till de regler som gäller cykling, såsom väjningsregler i korsningar
  • Andra i min ålder känner till de regler som gäller cykling, såsom väjningsregler i korsningar
  • Jag använder hjälm när jag cyklar
  • Andra i min ålder använder hjälm när de cyklar

Slutdiskussion

En social missuppfattning betyder att människor tror att andra handlar på ett annat sätt än de i verkligheten gör. Med hjälp av ovan nämnda frågor och svaren på dem kan du leda studerandena till att diskutera eventuella skillnader i fördelningen av jag vs. andra, vad de beror på och hur de kan påverka vårt eget beteende. Ungdomarna tror ofta att riskbeteende är vanligare i deras jämförelsegrupp än de i verkligheten är. Man motiverar sitt eget riskbeteende med att alla andra gör likadant. En massillusion kan påverka som socialt tryck. Missuppfattningar bidrar till riskbeteende och ungdomarna börjar bete sig såsom de tror att andra beter sig, även om beteendet skulle vara emot deras egna tankar. Man kanske underskattar sitt eget riskbeteende: ”jag kanske gjorde knäppa saker, men andra gör det ännu oftare”.

Koppling till läroplanen

Uppgiften kan tillämpas som en del av undervisningen av följande läroämnen: psykologi, matematik (statistik), filosofi (etik), hälsokunskap, arbetslivsfärdigheter.