Verksamhetskulturen i en skola som sätter värde på trafiksäkerheten innehåller till exempel följande saker:

 • Säkerhet är utgångspunkten för verksamheten.
 • Skolans personal, eleverna och föräldrarna iakttar trafikreglerna och använder säkerhetsutrustning på alla resor.
 • Trafiksäkerhetsplanen uppdateras regelbundet och den utgör en del av den övriga planeringen i skolan (t.ex. räddningsplan).

Skolorna kan personalisera sin plan. Med hjälp av trafiksäkerhetsplanen får den egna skolan ett lämpligt sätt att utföra ett heltäckande trafiksäkerhetsarbete och trafikfostran.

Planen genomförs genom handling.

Lärarna, den övriga personalen, eleverna och deras föräldrar diskuterar tillsammans saker som påverkar skolans trafiksäkerhet: Varför görs saker på ett visst sätt? Borde något ändras? Är de nuvarande handlingssätten och instruktionerna tillräckliga? Hur borde sakerna vara? Det är viktigt att inkludera föräldrarna så att trafikfostran hemma och i skolan stödjer varandra.

Planen tryggar en kontinuitet även när personalen byts ut och fungerar som en grund för nya instruktioner med trafiktema, till exempel när trafikarrangemangen i skolans näromgivning ändras.

Instruktioner för uppgörande av planen

Trafiksäkerhetsplanens faser

 • Beslutet om att göra upp planen fattas och skolans personal informeras om detta.
 • En arbetsgrupp för att göra upp planen utses.
 • Arbetsfasen innehåller kartläggningar av farliga platser, genomgång av checklistor, bearbetning av trafiktemat på föräldramöten och sammanställning av det material som ska användas vid undervisningen.
 • Hela personalen deltar i en mellankontroll av planen.
 • Planens slutliga form väljs och beslut om vidare åtgärder fattas.
 • Eleverna, föräldrarna, lärarna och skolans övriga personal informeras om planen samt efter behov även andra parter som är närvarande i skolans vardag.
 • Det är klokt att samla instruktioner och handlingssätt gällande planens olika delar samt det material som används i undervisningen på ett och samma ställe. Då är det lätt att hitta dessa till exempel när planen kompletteras eller uppdateras.

Trafiksäkerhetsplanens innehåll

Det är bra om trafiksäkerhetsplanen omfattar skolrutter och skolans näromgivning, den trafikfostran som ges i skolan och handlingssätt gällande trafiksäkerhet samt eventuella skolskjutser. Kartläggningen av farliga platser ger värdefull information om elevernas vardagliga miljö och det är klokt att dra nytta av resultaten vid planeringen av trafikfostran.
Följande listor kan användas som hjälp vid uppgörandet av trafiksäkerhetsplanen:

Farliga platser i näromgivningen

 • Kartläggningen av farliga platser görs över skolrutter, skolans näromgivning och gårdsområdet.
 • Personalen, hemmen och eleverna informeras om de farliga platserna.
 • Till exempel kommunens tekniska väsende kontaktas gällande eventuella vidare åtgärder.

Skolrutter och skolskjutser

 • Skolans elever och personal uppmuntras att färdas till skolan eller jobbet till fots eller med cykel, om detta är möjligt med tanke på avstånd och trafikmiljö.
 • Spelreglerna för skolskjutser har uppgjorts i samarbete mellan skolan, transportföretaget, förarna, eleverna och vårdnadshavarna.
 • Säkerheten i skjutserna är ett kvalitetskriterium i upphandlingen om skolskjutser.
 • Bilarna som används för skolskjutser är utrustade med alkolås och säkerhetsbälten.
 • Förarna deltar regelbundet i utbildningar.
 • Eleverna ges tydliga intstruktioner om resor med buss eller taxi, bland annat om användingen av säkerhetsbälten. Iakttagandet av instruktionerna följs upp.
 • Det är tryggt att vänta på skjutser och de som väntar har möjlighet till ledd verksamhet till exempel på skolgården (inte endast övervakning).
 • Områdena för på- och avstigning har valts så att eleverna inte i onödan behöver korsa körbanan.
 • Instruktioner om transporter på skolans utfärder har uppgjorts och dessa följs.

Trafikfostran

• Trafikfostran hänger samman med lokala förhållanden.
• Vid trafikfostran används kartläggningar som gjorts över skolans omgivning.
• Trafikfostran är en del av skolarbetet och resurser har allokerats för detta.
• Skolan har tillgång till material för trafikfostran.
• Utbildning om teman inom trafikfostran anordnas regelbundet för lärarna.

När trafiksäkerhetsplanen är klar

Tafiksäkerhetsplanen är inte avsedd att bli en engångsföreteelse som läggs undan i en mapp för att samla damm och sedan falla i glömska. Även om planen har färdigställts, ska regelbundna insatser göras för trafiksäkerheten. Skolan får nya elever varje år, och de äldre eleverna växer och stöter på nya utmaningar i trafiken. Därför ska trafiktemat tas upp i undervisningen om och om igen.

Trafiksäkerheten ska även vara en synlig del av skolans verksamhetskultur. När man gör upp planen och funderar över hur trafikfrågor ska införas som en permanent del av vardagen i skolan, blir trafiksäkerhetsarbetet lätt även under kommande år.

Temakretsar: