Tillämplighet

 • Klasser 3-6.

Beskrivning

Med hjälp av perspektivet ”Trafiksäkerhet på min skolväg” kan eleven göra observationer om sin skolväg och identifiera farliga ställer längs skolvägen. Förutom att undersöka omgivningen får eleven verktyg att undersöka sitt eget trafikbeteende samt medel att stärka säkert agerande som följer trafikreglerna.

Med hjälp av detta perspektiv tar eleven fram handlingsinstruktioner för en egen trygg skolväg. De nya handlingsinstruktionerna fogas på önskat sätt till den tidigare skolvägsbeskrivningen. Perspektivet kompletterar den tidigare beskrivningen av elevens egen skolväg. Perspektivet som fokuserar på trafiksäkerhet kan behandlas antingen ensam eller i en grupp, bland dem som delar samma skolväg eller enligt valt element som stimulerar olika sinnen.

Gör så här

1. Eleven har en färdig beskrivning av sin egen skolväg.

2. I nästa skede funderar man på skolvägen ur trafiksäkerhetens synvinkel. Resonemanget kan byggas upp utifrån följande frågor:

 • Hur kommer du till skolan?
 • Vilka situationer och platser känns svåra eller skrämmande?
 • Markera eller beskriv längs din skolväg 1–3 platser som du tycker är svåra eller skrämmande.
 • Vad är det som är svårt eller skrämmande med dessa platser? Finns det något farligt där?
 • Hurdana trafikregler borde du kunna för att din skolväg skulle vara så trygg som möjligt?
 • Vilka trafikmärken och deras betydelser känner du redan till? Känner du till de trafikmärken som finns längs din skolväg?

3. Man kan gå igenom funderingarna genom att göra en sammanfattning över platser som upplevs som svåra. Det är bra om sammanfattningen även innehåller lösningar – hur skulle man uppleva platserna som tryggare, vad lär vi oss? Det är också intressant att fundera över om eleven skulle kunna ge råd åt en yngre elev om hur man rör sig tryggt på skolvägen.

4. Vid behov styr läraren eleverna till att hitta information som stöd för säkert agerande.

Aktiverande tilläggsfrågor

 • Cyklar/går du på en gångbana, cykelbana eller längs vägkanten?
 • Vilken skyddsutrustning använder du på skolvägen?
 • Hur agerar man tryggt och enligt trafikreglerna på cykelbanan?
 • Hur många gånger korsar du vägen?
 • Hur agerar man säkert när man korsar vägen?
 • Hur agerar man på skolgården?
 • Vilka situationer och platser känns trevliga eller intressanta?
 • Vad tänker du allra först på när du tänker på din skolväg?  
 • Hurdana saker eller andra trafikanter möter du på din egen skolväg?
 • Hurdana instruktioner skulle du ge åt en förstaklassare som har samma skolväg?
 • Vad skulle du ändra längs skolvägen om det var möjligt?