En betydande del av trafikolyckorna för barn inträffar i en bekant miljö: nära hemmet, skolan eller daghemmet, i lekparken eller på gårdsvägen. De vanligaste farliga situationerna inträffar när barnen korsar eller rusar ut på en väg. Att korsa vägen säkert är en av de viktigaste sakerna som ska läras åt barn. Eftersom barnet inte nödvändigtvis kan skilja på höger och vänster, borde man endast tala om att titta åt båda hållen när man lär barn under skolåldern. Det är också bra att ta upp förkörsrätt och väjningsplikt först när barnet är äldre.

Trafikskyddet uppmuntrar yrkesmänniskor inom småbarnsfostran att göra upp en egen trafiksäkerhetsplan i daghemmet eller familjedagvården och inkludera denna i planen för småbarnsfostran.

Allmänna anvisningar för dagvården

  • Personalen känner till daghemmets eller dagvårdsställets principer och regler för att röra sig säkert i trafiken.
  • En notering om färdsätt och använding av säkerhetsutrustning införs i vårdavtalen.
  • Daghemmet eller vårdstället har skriftliga instruktioner för olyckor och tillbudssituationer. Föräldrarna underrättas om sådana situationer omedelbart efter att de inträffat och man diskuterar vad man kan förbättra i fortsättningen.
  • Trafiken, daghemmets regler, trafikregler och gemensamma principer gällande trafiksäkerhet diskuteras med föräldrarna.

Vad ska man lära barn i olika åldrar?

  • Barn mellan 0 och 4 år rör sig alltid tillsammans med en vuxen i trafiken, de tar efter vuxna personer och är beroende av dem. I denna ålder är det viktigaste att barnen lär sig skillnaden mellan en lekplats och trafiken. Barnet lär sig genom observation, så den vuxna personens exempel är viktigt.
  • Barn mellan 4 och 5 år kan så småningom tillämpa det som de lärt sig i praktiken. I undervisningssituationen är det viktigt att motivera varför man gör olika saker. Barnet lärs en sak åt gången. Det är viktigt att synliggöra de saker som lärts för barnet: vad barnet har lärt sig sedan föregående år och hur utvecklingen har varit. Trafikfostran varvas med lek.
  • Barn mellan 5 och 6 år är redan kapabla att förstå kausalitetssamband. Den bästa undervisningen har tränats i riktiga trafiksituationer, men kom ihåg att den vuxna personen fortfarande ansvarar för att barnen rör sig säkert i trafiken och korsar vägen på ett säkert sätt.
  • Barn mellan 6 och 7 år kan redan behandla begrepp och enkla trafikregler. Huvudfokus ligger ändå på att lära ut säkra handlingsmodeller. Området där barnet kan röra sig självständigt borde expanderas och vårdnadshavarna bör rådas att öva på den kommande skolvägen tillsammans med barnet redan föregående vår. Det viktigaste är praktiska övningar och repetition av det som barnet lärt sig, om och om igen.
Temakretsar: