Syftet med detta lärområde är att öka välbefinnande och trygghet med hjälp av trafikfostran. I lärområdet ingår funktionalitet samt inlärning och utveckling av förmågan att arbeta i grupp.  Eleven styrs till att söka basinformation om olika trafikanter.

Säkerhet och uppmärksamhet

Syftet är att demonstrera för unga vilken betydelse uppmärksamheten har i trafiken. För att klara sig i trafiken behövs förutom att man känner till trafikreglerna och följer dem även god observationsförmåga.

Skärpt i trafiken-helheten erbjuder möjligheten att repetera de centrala reglerna för gång- och cykeltrafik: Skärpt i trafiken (pdf).

Tips: Man kan ta trafiksituationsbilderna som används vid repetitionen av trafikregler i trafiksituationer i närmiljön och genom detta repetera trygga handlingssätt i en bekant miljö.

Alkohol- och drogfrihet

Unga kan hamna i situationer där de måste göra val angående saker som väcker motstridiga känslor. Med uppgiftshelheten Valtunnel (pdf) ställs ungdomen i en roll där han eller hon ska försvara sin åsikt inför andra. Beslutsfattande påverkas också av andra människors åsikter.

Som fortsättningsuppgift kan man genomföra Förutsedd ånger. Man kan foga till behandlingen av de frågor som hör till uppgiften videoinspelningar av en situation och de känslor som den väcker.

Mopedkörning

Med hjälp av olycksberättelser kan man ta upp farliga situationer och riskfaktorer i trafiken. Med hjälp av berättelser om mopedolyckor (pdf) kan man också diskutera farorna med mopedtrimning.

Man kan också genomföra en vald olycksberättelse som video i grupp.

Tips: I detta sammanhang kan man använda på Apple-enheter till exempel Morfo-programmet som man använder till att göra ett informationsinslag om mopedkörning.

Gångtrafik och cykling

Gångtrafik och cykling kan behandlas med hjälp av regelhelheterna Olycksberättelser (pdf) och Skärpt i trafiken (pdf).  Man kan kombinera genomgången av olycksberättelser med videoinspelningar som gruppen producerat om en olyckssituation eller en svår regelsituation.