Utgångspunkten är konkreta situationer, att klara sig i dessa, och ett säkert agerande. Så småningom utvidgas målen och innehållet i trafikfostran till handlingsprinciper i olika trafiksituationer och trafikförhållanden.

Innehållet i trafikfostran expanderas i takt med att elevernas trafikvanor ändras.

Till en början ligger fokus på fotgängarens och bilpassagerarens perspektiv. Det är även bra att behandla cykling, eftersom eleverna cyklar mycket särskilt på fritiden.

Trafikfostran ska omfatta alla de transportformer och trafiksituationer som barnet möter i vardagen. Entydiga ålders- eller årskursgränser för tidpunkten att börja lära sig olika färdsätt kan inte ges. Det viktiga är att ta hänsyn till elevernas färdsätt och trafikmiljön och betona undervisningen efter dessa.

Verksamhetstips

Cyklistkort

i materialet har sammanställts de viktigaste sakerna rörande säker trafik som man går igenom i lågstadiet på årskurserna 3-6. Kortet består av fyra delar: Grundregler för cykling, hjälm och andra säkerhetsanordningar, rör dig klokt, körskicklighet och min cykel. I varje del ges tips till läraren. De bildar ingen lektionshelhet utan läraren plockar det som han/hon anser vara viktigt för den egna klassen. Tipsen visas även i tabellform med förslag om hur man kunde dela upp stoffet mellan årskurserna 3–6.

Cyklistkort

Fotgängarkort

Fotgängarkortet är ett materialpaket för lärare. Syftet med materialet är att underlätta lärarens fostringsarbete med trafikinlärning. Här finns de mest väsentliga sakerna samlade som man borde behandla gällande fotgängare under det första och andra skolåret. Kortet består av fyra delar. För varje del ges lärarna några tips på hur man kan agera. De bildar inte någon helhet för lektioner utan lärarna kan fritt plocka idéer för den egna klassen. Bra trafikinlärning är aktuell och motsvarar elevernas behov utgående från deras närmiljö. De behandlade ämnena antecknas i elevens eget fotgängarkort. Fotgängarkort I är ämnad för förstaklassister och fotgängarkort II för andraklassister.

Fotgängarkort

Temakretsar: