Målet för trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågor under höstens temavecka.

Temat för detta års trafiksäkerhetsvecka, som ordnas vecka 37, dvs, 9–13.9.2019, är trygg promenad och cykling. Att promenera och cykla är bra sätt att röra på sig: det ger bättre kondition och sparar miljön. Det är särskilt viktigt att diskutera med barn och unga hur man väljer att röra sig i vardagen och vilka effekter det har på miljön och samhället, eftersom de trafikvanor man lär sig som ung även återspeglas i de val man gör som vuxen. Det ligger på vuxnas ansvar att bidra till att barn och unga kan röra sig självständigt och tryggt.

Barns och ungas delaktighet är viktigt vid förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och egna erfarenheter. Vid planeringen och förverkligandet av trafiksäkerhetsveckan är det redan i början bra att fundera på hur man kan ge utrymme för elevernas egna erfarenheter och idéer. Elevkårsverksamheten, rastisar som ordnar program under rasterna, fadderelever, stödelever, tutorer samt skolans övriga delaktighetsgrupper är viktiga aktörer när man planerar skolans trafikfostran. Även samarbete mellan skolan och hemmet samt andra vuxna som verkar nära barn och unga i deras vardag lyfts fram.

Målen för trafiksäkerhetsveckan

  • Stärka elevernas färdigheter att tryggt röra sig till fots eller med cykel i den egna näromgivningen. Samtidigt stärker man också de positiva attityderna gentemot att promenera och cykla och skapar en känsla av att lyckas och glädje i att lära sig hur man rör sig tryggt.
  • Stärka elevernas delaktighet i trafikfostran och göra trafikfostran till en del av skolans strukturer för delaktighet.
  • Främja ett vänligt trafikbeteende som tar andra i beaktande.
  • Stärka samarbetet med föräldrarna i trafikfostran både inom småbarnsfostran och på alla skolnivåer.

Trafikfostran under hela läsåret

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips och idéer som gäller promenader och cykling och som kan användas i undervisningen.

Trafiksäkerhetsveckan utgör ett startskott för en systematisk trafikfostran för hela läsåret i enheter för småbarnsfostran, förskolan, skolor och på läroanstalter. Trafiksäkerhetsveckan kan ordnas på flera olika sätt. Ordna till exempel en temadag med ämnet trafiksäkerhet, håll morgonsamling om ämnet, diskutera tillsammans med elevkårens styrelse om idéer om hur temat ska behandlas på olika rastjippon eller utmaningar eller ta upp temat på föräldramöten. 

Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Trafiksäkerhetsveckans material och verksamhetsidéer kan användas i små delar längs hela läsåret. Årsklockan för trafikfostran, som utvecklats av Trafikskyddet, är också ett användbart och enkelt verktyg för att inkludera trafikfostran i undervisningen oavsett läroämne. Årsklockan ger en regelmässighet i trafikfostran.