Tips på hur man kan använda en olycksberättelse

Välj en lämplig olyckshändelse för din klass och visa ifrågavarande sida i e-boken på väggen i klassen. Läs eller spela upp berättelsen först en gång. Vid följande genomläsning förflyttar någon av eleverna fordonen och personerna i berättelsen till sina utgångspositioner. Gå igenom olyckan flera gånger genom att flytta personer och fordon.

Dela in klassen i små grupper om 3-5 personer och be varje grupp diskutera utgående från följande frågor.

Fråga 1:

  • Varför inträffade olyckan?
  • När grupperna har listat orsaker samlar man dem på tavlan.
  • Man diskuterar de saker som har lyfts fram. Man ställer kompletterande frågor.

Fråga 2:

  • Skulle en sådan situation/olycka kunna hända mig?
  • Varför i så fall?
  • Varför inte?

Fråga 3

  • Hur skulle man ha kunnat förhindra olyckan?
  • Vilka lösningar förmildrade följderna av olyckan?

Man strävar till att få eleverna att fundera på sitt eget trafikbeteende. Man funderar noga varför detta skulle kunna hända mig. Finns det situationer eller stunder då ja kanske agerar oförsiktigt eller tanklöst?

Å andra sidan funderar man på hur man själv kan skydda sig från sådana här olyckor. Hur ska jag göra för att trafiken för mig själv och för andra trafikanter ska bli så säker som möjligt? Det är trevligt för eleverna att märka att de själva kan påverka sin egen trafiksäkerhet genom små gärningar och val.

Man går igenom svaren och tankarna en i taget och diskuterar dem tillsammans. Slutligen är det viktigt att fundera över om det i närheten av skolan eller på skolvägarna finns liknande korsningar eller platser var det skulle kunna hända en dylik olycka. Hur borde man göra där?

Dela